ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 11:33
ތެޔޮ ވިއްކޭ އެންމެ މަތީ އަގު ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރާ ޤައުމުތަކަށް، ފެބުރުއަރީ 1، 2023 އިން ފަށައިގެން 5 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ތެލުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކުން، ރަޝިއާއިން މަނާ ކުރާނެ
ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ނުކުރުމަށް ޕުޓިން ނިންމުން
ފަޤީރު ޤައުމުތަކަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރަކާއެކު، ވަކި ޤައުމުތަކަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ނުކުރުމަށް ޕުޓިން އަމުރުކުރައްވައިފި
 
ރަޝިއާއިން ކަނޑުމަގުން ސަޕްލައި ކުރާ ސާފު ނުކުރާ ތެލުގެ ސަޕްލައިއިން ފީފާއެއް ވިއްކޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަގަކީ 60 ޑޮލަރު ކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި
 
ސާފު ނުކުރާ ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާ ކުރުން ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާ ތާރީޚަކީ 1 ފެބުރުއަރީ 2023
 
ތެލުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތަކުގެ އެކްސްޕޯޓް މަނާ ކުރާ ތާރީޚު ކަނޑައަޅާނީ ރަޝިއާގެ ސަރުކާރުން ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި

ތެޔޮ ވިއްކޭނެ އެންމެ މަތީ އަގު ކަނޑައަޅާ، ހުޅަނގުން ނިންމި ނިންމުމަށް، ރަޝިއާއިން ދޭނެ ރައްދެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ދުނިޔެ ބޭއްވުމަށް ފަހު، ހައިރާން ކުރަނިވި ޤަރާރެއްގައި، ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއަރ ޕޫޓިން ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޑިސެމްބަރު 27 ވަނަ ދުވަހު ޕޫޓިން ސޮއި ކުރެއްވި ޤަރާރުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ހުޅަނގުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތެޔޮ ވިއްކޭ އެންމެ މަތީ އަގު ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރާ ޤައުމުތަކަށް، ފެބުރުއަރީ 1، 2023 އިން ފަށައިގެން 5 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ސާފު ނުކުރާ ތެލާއި ތެލުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް ވިއްކުން، ރަޝިއާއިން މަނާ ކުރާ ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ 7 ޤައުމާއި، ވިލާތުގެ އިއްތިޙާދާއި އޮސްޓްރޭލިއާއިން ވަނީ ރަޝިއާއިން ކަނޑުމަގުން ސަޕްލައި ކުރާ ސާފު ނުކުރާ ތެލުގެ ސަޕްލައިއިން ފީފާއެއް ވިއްކޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަގަކީ 60 ޑޮލަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ. ޑިސެމްބަރު 5 ވަނަ ދުވަހުން ފަށައިގެން އެ އުސޫލަށް އަމަލު ކުރުމަށްވެސް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. އެ ނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރައިންގައި ހިންގަމުންދާ "އަސްކަރީ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަން" ގެ ސަބަބުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުގެ ނިންމުމަށް ރައްދު ދެމުން ރަޝިއާއިން އާންމު ކުރި ޤަރާރުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ރަޝިއާގެ ނިންމުމަކީ އެމެރިކާއާއި އެމެރިކާއާއި ބައިވެރިވާ ބޭރުގެ ދަޢުލަތްތަކާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބީރައްޓެހި އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލުތަކަށް ރަޝިއާއިން ދޭ ސީދާ ރައްދެއް ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާއާއި އެހެން ޤައުމުތަކުން ނެރޭ ތެޔޮ ވިއްކޭނެ އަގުތައް ތިރިކޮށް، ތެޔޮ ވިއްކޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަގުތައް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ކަނޑައެޅީމަ، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ހަކަތައިގެ ސިނާޢަތުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ކަންކަން ގޯހުން ގޯހަށް ނުގޮސް ނުދާނެ. އެހާ ހިސާބުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި، ހަކަތައިގެ ވަޞީލަތްތަކުގެ ހީނަރުކަން ކުރިމަތިވެ، އަގުތައް އުފުލޭނެ. ތަކުރާރުކޮށް ބުނަން، މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ފޯރާނީ ފަޤީރު ޤައުމުތަކަށް.
ވްލޭޑްމިއަރ ޕޫޓިން؛ ރަޝިއާގެ ރައީސް

ޖުލައި 1، 2023ގެ ނިޔަލަށް ތަންފީޒު ކުރާ ޤަރާރަށް، ޕޫޓިންއަށް ފެނިވަޑައިގެންފި ހާލަތްތަކުގައި ބަދަލު ގެނެވިދާނެ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ސާފު ނުކުރާ ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާ ކުރުން ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާ ތާރީޚަކީ ފެބުރުއަރީ 1، 2023 ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ތެލުގެ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތަކުގެ އެކްސްޕޯޓް މަނާ ކުރާ ތާރީޚު ކަނޑައަޅާނީ ރަޝިއާގެ ސަރުކާރުން ކަމަށާ، ފަހަރެއްގައި އެއީ ފެބުރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް ވެދާނެ ކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އަދުގެ ރަޝިއާ ނުވަތަ ކުރީގެ ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންއާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ކުރި ވަރުގަދަ ފިނި ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރުވެސް، ތެޔޮ ވިއްކޭ އެންމެ މަތީ އަގު ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ޔޫކްރައިންގައި ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ހުޅަނގުން މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ވަނީ، ރަޝިއާގެ މާލިއްޔަތު ހިންދާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ރަޝިއާގެ މާލީ ވަޒީރު އެންޓޯން ސިލުއަނޯފް، އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، ރަޝިއާގެ ބަޖެޓް ދަރަނި، 2023 ވަނަ އަހަރު އުޅޭނީ ކުރިން ލަފާކޮށްފައި އޮތް ޖީޑީޕީ (ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތް)ގެ 2 ޕަސެންޓަށް ވުރެ މަތީގައި ކަމަށެވެ. އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ، ޔޫކްރައިންގައި ހިންގަމުންދާ އަސްރަކީ "ކެމްޕޭނަށް" ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔާތުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ރަޝިއާއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ތެޔޮ ވިއްކޭ އެންމެ މަތީ އަގު ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، ރަޝިއާއަށް މިހާރު އާމްދަނީ ލިބެމުން ދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ތެޔޮ ވިއްކޭ އެންމެ މަތީ އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން، ރަޝިއާގެ އާމްދަނީއަށް މި ހިނދުން މި ހިނދަށް، ނޭދެވޭ މާ ބޮޑު އަސަރެއް ނުފޯރާނެ ކަމަށް މުރާސިލުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް