ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 12:18
އިތިއޮޕިއާގެ ސަރުކާރުން މިހާރު މި ވަނީ، އެ ހާދިޘާގެ ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓް އާންމު ކޮށްފައި
މެކްސް މޮޑެލްގެ މަތިންދާބޯޓުތަކެއް ވެއްޓުން
150 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލުނު އީޓީ-302 ވެއްޓުނު ސަބަބު ހޯދައިފި
 
އެޑިސް އަބަބާގެ ބޯލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އުދުއްސާލިތާ އެންމެ 6 މިނެޓް ތެރޭގައި އިތިއޮޕިއަން އެއަރލައިންސް ފްލައިޓް އީޓީ 302 ވެއްޓުނު
 
ބޮއިންގް 737-8 މެކްސް މޮޑެލްގެ އެ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި 157 މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލުނު
 
ބޯޓުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ބޮއިންގް ކުންފުނިން ދުވަހަކުވެސް އާންމު ކޮށްފައި ނުވޭ
 
ބޯޓު ބޭނުން ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްފައި ނުވާއިރު، އެމްކާސްއާ ގުޅޭ ސިމިއުލޭޓަރ ތަމްރީނުތައްވެސް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވޭ

މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ވައިގެ އުދުހުންތަކުގެ ސިނާޢަތުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ޝާމިލުވެފައި ވަނީ ބޮއިންގް 737-8 މެކްސް މޮޑެލްގެ މަތިންދާބޯޓުތަކެކެވެ. ބޮއިންގް 737-8 މެކްސް މޮޑެލްގެ ބޯޓުތަކުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، ވައިގެ އުދުހުންތަކުގައި އެ މޮޑެލްގެ ބޯޓުތައް ބޭނުން ކުރުން މަޑުވެސްޖައްސާލިއެވެ. ކައިރިކައިރީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްތަކެއްގައި މައުސޫމު އެތައް ފުރާނައެއް މި ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާޢު ކިއާ، އެތައް ބަޔަކު ހުވަފަތްވެ، އެތައް ދަރީންނެއް ޔަތީމުވިއެވެ.

އެފަދަ އެއް ހާދިޘާ ހިނގީ މަރޗް 10، 2019 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެޑިސް އަބަބާގެ ބޯލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އުދުއްސާލިތާ އެންމެ 6 މިނެޓް ތެރޭގައި އިތިއޮޕިއަން އެއަރލައިންސް ފްލައިޓް އީޓީ 302 ވެއްޓި، ބޮއިންގް 737-8 މެކްސް މޮޑެލްގެ އެ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި 157 މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލުނެވެ. އިތިއޮޕިއާގެ ސަރުކާރުން މިހާރު މި ވަނީ، އެ ހާދިޘާގެ ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓް އާންމު ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އިތިއޮޕިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސްއިން އާންމު ކުރި ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓް ބުނާ ގޮތުގައި، ހާދިޘާ ހިނގަން މެދުވެރިވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، މަތިންދާބޯޓުގެ ސޭފްޓީ ފީޗަރ ފެއިލްވުމެވެ.

ބޯޓު ހަމަ އުދުއްސާލިތަނާހެން، ލެފްޓް އޭންގަލް އޮފް އެޓޭކްތ ނުވަތަ އޭއޯއޭ ސެންސަރު ފެއިލްވި. އެހާ ހިސާބުން، ފްލައިޓް ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމަށް ލިބެމުން ގޮސްފައި ވަނީ ނުރަނގަޅު މައުލޫމާތުތަކެއް. ނުބައި މައުލޫމާތު ވަންނަމުން ދިއުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މެނޫވަރިންގް ކެރެކްޓެރިސްޓިކްސް އޮގުމެންޓޭޝަން ސިސްޓަމް ނުވަތަ އެމްކާސް ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާ، ބޯޓުގެ ކުރީކޮޅު ތިރި ކުރަން ފެށި... އެގޮތަށް އެމްކާސްއިން ބޯޓުގެ ކުރީކޮޅު ތިރި ކުރަމުން ގޮސް، ޕައިލެޓުންނަށް ކޮންޓްރޯލް ގެއްލުނު.
ޑަގްމަތިޓް މޯޖެސް؛ އިތިއޮޕިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، އިތިއޮޕިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް، ޑަގްމަތިޓް މޯޖެސް ވިދާޅުވީ، ވެއްޓުނު މަތިންދާބޯޓުގެ ކުރޫގައި ހިމެނުނު ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީވެސް، އިތިއޮޕިއާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ދޫކޮށްފައިވާ ހާއްސަ ލައިސަންސް އޮންނަ، އަދި ކަމަށް ޤާބިލު މެންބަރުންތަކެއް ކަމަށާ، ބޯޓު އުދުއްސާލުމުގެ ކުރިން، އެ ބޯޓުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ހާދިޘާ ތަޙްޤީޤު ކުރި ޓީމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި އަމްޑިޔޭ އަޔާލިއު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބޯޓުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ބޮއިންގް ކުންފުނިން ދުވަހަކުވެސް އާންމު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާ، ބޯޓު ބޭނުން ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްކާސްއާ ގުޅޭ ސިމިއުލޭޓަރ ތަމްރީނުތައްވެސް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އަހަރަމެންގެ ތަޙްޤީޤުތަކަށް މައުލޫމާތު އެއްކުރީ އެފްއޭއޭ، ބޮއިންގް، އިތިއޮޕިއަން އެއަރލައިންސް އަދި އިތިއޮޕިއަން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން. އެ މައުލޫމާތުތަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި، އޭއޯއޭ ސެންސަރުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން، ބޮއިންގްއިން ފާޅުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައެއް ނުވޭ. އަދި އެ މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު، އެއަރ އޭބީއާވެސް ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވޭ.
އަމްޑިޔޭ އަޔާލިއު؛ ތަޙްޤީޤު ޓީމުގެ އިސްވެރިޔާ

ބޮއިންގް 737 މެކްސް މޮޑެލްގެ މަތިންދާބޯޓުތަކެއް ވެއްޓިގެން މިފަހުގެ ތާރީހުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގެ ފަހަތުގައި އޮތް އެއް ސަބަބަކީ، ފަންނީ ތަފްސީލުތައް ހިއްސާކުރުމަށް ބޮއިންގް ކުންފުނިން ފަސްޖެހޭ ފަސްޖެހުން ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަޙްޤީޤަކުން، ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައިވެސް އޮތީ ހާމަވެފައެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިދިޔަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވަނީ ބޮއިންގް ކުންފުނީގައި އޮތް "މައުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމުގެ ސަގާފަތުގެ" ސަބަބުން ކަމަށާ، މީގެ އިތުރުން ރެގިއުލޭޓަރީ ނިޒާމުގެ އަސާސްގައިވެސް މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް އެ ތަހުގީގުތަކުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާއާއި އިތިއޮޕިއާއަށް ބޮއިންގް މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުތަކެއް ވެއްޓި، 346 މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިދިޔަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކަށްފަހު، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުން ފެށިގެން ބޮއިންގް 737 މެކްސް މޮޑެލްގެ ބޯޓުތައް ވަނީ ގްރައުންޑް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މާޒީ ކަމުގައި ހަދާ، އެ މޮޑެލްގެ ބޯޓުތައް އަނެއްކާވެސް ވަނީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
23%
15%
8%
35%
0%
19%
ކޮމެންޓް