ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 12:38
އިތިއޮޕިއާގެ ހަމަނުޖެކެހުންތަކާއި އެ ހަމަނުޖެހުންތަކުން ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް އޮތީ ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖާގައި ކަން އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއާ ގުޓެރޭޒް ވަނީ، ފާހަގަ ކުރައްވާފައި
އިތިއޮޕިއާގެ ހަމަނުޖެހުން
އިތިއޮޕިއާގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ފާލުން ނެއްޓި ކޮންޓްރޯލް ގެއްލެނީ!
 
އިތިއޮޕިއާގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ނިއުޅެމުންދާ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އެފްރިކަން ޔޫނިއަންއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އދއިން އިން އޮތީ ތައްޔާރަށް
 
އިތިއޮޕިއާގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުން އާންމުން ސަލާމަތްކޮށް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނަށް އިޚްތިރާމް ކުރުމަށްވެސް އދއިން ވަނީ ގޮވާލާފައި

އިތިއޮޕިއާގެ ޓިގްރޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، މަޝްވަރާތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް އދއިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

އިތިއޮޕިއާގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުން އާންމުން ސަލާމަތްކޮށް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނަށް އިޚްތިރާމް ކުރުމަށްވެސް އދއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއާ ގުޓެރޭޒް ވަނީ، އިތިއޮޕިއާގެ ހަމަނުޖކެހުންތަކާއި އެ ހަމަނުޖެހުންތަކުން ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް އޮތީ ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖާގައި ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަމަށް އަސްކަރީ ހައްލެއް ނެތް ކަމަށްވެސް ގުޓެރޭޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިތިއޮޕިއާގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ މިޞްރާބު ޖަހާފައި ވަނީ ފާލުން ނެއްޓި، ކޮންޓްރޯލް ގެއްލޭ ފަދަ ދިމާއަކަށް. ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގެއްލުން ދިނުން އިތުރުވެފައި ވަނީ ކަންބޮޑުވަން ޖެހޭ ދަރަޖައަކަށް. އިޖުތިމާއީ ފޭރާން ވަނީ ވީދި ހަލާކުވެފަ. އިތިއޮޕިއާގެ ޓިގްރޭ ސަރަޙައްދުގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް، މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓުން ގެންނަން ޖެހޭ. މިހާރުން މިހާރަށް ފައުޖުތައް ބާލަން ޖެހޭ. މިކަމަށް، އަސްކަރީ ހައްލެއް ނެތް.
އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރޭޒް؛ އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ގުޓެރޭޒް ވިދާޅުވީ އިތިއޮޕިއާގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ނިއުޅެމުންދާ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަމަށް ހޯދެން އޮތް ގޮތަކަށް ހައްލު ހޯޑުމަށް އެފްރިކަން ޔޫނިއަންއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އދއިން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށެވެ. މިހާރު ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު އަގެއް އަދާ ކުރަމުން ދަނީ އާންމު ރައްޔިތުން ކަމަށާ، އެ ރައްޔިތުން އަގު އަދާ ކުރަމުން ދަނީ ވަކި މީހަކު ފަރަޤު ކުރުމެއް ނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި، ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެން ކަން ގުޓެރޭޒް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ރައްޔިތުން އަދާ ކުރަމުން އެދަނީ ހިތްދަތި އަގެއް. ވަކި މީހަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގަ، އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކަށް ހަމަލާ އަމާޒުވެ، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް، މައުސޫމު އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ އެ ދަނީ ގެއްލެމުން. މުހިންމު އުމްރާނީ ބިނާތައް އެ ދަނީ ހަލާކުވަމުން. ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްތައް ހޯދެން އޮތީ ހަނި ފުރުޞަތެއް. އޯގަސްޓް މަހު ހަމަލާތައް އަލުން ފެށި ފަހުން، އެތައް ސަތޭކަ ހާސް ބަޔަކަށް ވަނީ އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށްލަން މަޖުބޫރު ވެފަ. އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު އެ ގެއްލުނީ 2 ވަނަ ފަހަރަށް.
އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރޭޒް؛ އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އޮކްޓޯބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު، އެފްރިކަން ޔޫނިއަންއިން ވަނީ އިތިއޮޕިއާގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް، އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލާ، މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމަށް ގޮވާލާ ބަޔާނެއް ޢާންމު ކޮށްފައެވެ. އަދި އިންސާނީ އެހީ ބޭނުން ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަށްވެސް އެފްރިކަން ޔޫނިއަންއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތިވެފައިވާ އިތިއޮޕިއާގެ ޓިގްރޭ ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ކާރިސީ ހާލަތަށް އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަން ލިބެމުން ނުދިއުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން ކަމުގައި ވެދާނެ ކަމަށް، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދި އިތިއޮޕިއާ ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް މީގެ ކުރިން އަދާ ކުރައްވާފައި ވާ ޑރ ޓެޑްރޯޒް އެޑަނޮމް ގެބްރިޔޭސޫސް ވަނީ މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަނގުރާމަތަކުގެ މައިގަނޑު މައްސަލައަކީ، ދެ ފަރާތުންވެސް ކާމިޔާބު ލިބޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރުން. ދެ ފަރާތުން ކާމިޔާބަށް އެކަން ޤަބޫލު ކުރި ހާލަތުތަކެއްވެސް އަހަރަމެންނަށް ފެނިއްޖެ. އަހަރެން އަސްލު ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މިކަމަށް އަސްކަރީ ކުރިމަތިލުމެއްގެ ތެރެއިން ހައްލެއް ލިބޭކަށް ނެތް. ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ، ބޮޑު އަސަރެއް ފޯރާފައިވާ އާބާދީތައް ސުލްޙަ ކުރުމުގެ ބޭނުން ބޮޑުވެފައި ވާ ކަމާ މެދު ވިސްނުން ވަރަށް މުހިންމު.
އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރޭޒް؛ އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އިތިއޮޕިއާގައި ހަނގުރާމައާއި ހަމަނުޖެހުންތައް ދިގުލާ ގޮސްފައި ވާތާ މިހާރު ވަނީ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައެވެ. ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭ އަސްކަރިއްޔާއާއި ދެމެދު ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް ބަދަލު ކުރަމުން ދާ އިރު، އެކި ގޮތް ގޮތުން ޝިކާރަ ވަމުން ދަނީ އާންމު ރައްޔިތުންނެވެ. އިތިއޮޕިއާގެ ޓިގްރޭ ސަރަހައްދު ބަނޑަށް ޖެހިފައި ވާ ކަމަށް އދއިންވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް