ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 11:50
އުތުރު އެފްރިކާ ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ މޮރޮކޯ ނުވަތަ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ކިއާ އުޅޭ ގޮތުންނަމަ މަޣްރިބް ކަރައަކީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު މަންޒިލެއް
އަބޫރަޤްރަޤް ކޯރު
ވޯލްޑްކަޕްގައި ޤައުމީ ޓީމުން ދެއްކި ގަދަ ކުޅުމާއެކު މޮރޮކޯގެ ޒަމާންވީ އޮޑިވެރިންނަށް އުފާ ފާގަތިކަން
 
ނޫކުލައިގެ ލަކުޑި ބޯޓުފަހަރުގައި ކޯރު ހުރަސްކުރުމަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ޑިމާންޑް ކުރަނީ ފަތުރުވެރިން
 
ޒަމާނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ވަޞީލަތްތަކާއި ބުރިޖިތަކުގެ ލުއިފަސޭހަކަން ލިބުމުގެ ކުރިންވެސް ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުނު އުޅުނުމުގެ ހަނދާން އާ ކޮށްދޭ ދަތުރެއް ކަމަށް އޮޑިވެރިން ސިފަ ކުރޭ
 
ފަތުރުވެރިންގެ އިތުރުން، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޤަވައިދުން ބޯޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ، އިޚްލާޞްތެރި ކަސްޓަމަރުން އުޅޭ

މަޣްރިބްކަރައިގެ ވެރިކަން ކުރާ ރިބާތުއާއި ސަލާ ސިޓީއާ ބައިވާނެހެން ދެމިގެންދާ އަބޫރަޤްރަޤް ކޯރުގެ އެއް އައްސޭރިފަށުން އަނެއް އައްސޭރިފަށަށް ފަސެންޖަރުން ނޫކުލައިގެ ލަކުޑި ބޯޓުފަހަރު ދުއްވަމުން ދާ މަންޒަރަކީ އެ ސަރަޙައްދުން އާންމުކޮށް ފެންނަ، ހިތްގައިމު މަންޒަރެކެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރަމުން ދާތާ އެތައް ޒަމާނެއް ވެފައިވާ ކަމެކެވެ.

މީ ބަފައިފުށުން ފިރިހެން ދަރިޔާއަށް ވަރުތަ ކޮށްފަ އޮތް ވަޒީފާއެއް. މީ އެކަމަކު، ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ޓެކްސީ ކުރާ އުސޫލުން، މި ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންވެސް ހާއްސަ ހުއްދައެއް ނަގަން ޖެހޭ.
މުޙައްމަދު އަލް ޔަޛީނީ؛ އޮޑިވެރިއެއް

އޮޑިވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި މި ޘަޤާފަތް ދެމެހެއްޓުމަކީ އެމީހުންނަށް ލިބޭ ފަޚްރެކެވެ. އަބޫރަޤްރަޤް ކޯރުގެ އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް، ބޯޓުގައި ކުރާ ދަތުރަކީ، ޒަމާނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ވަޞީލަތްތަކާއި ބުރިޖިތަކުގެ ލުއިފަސޭހަކަން ލިބުމުގެ ކުރިންވެސް ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުނު އުޅުނުމުގެ ހަނދާން އާ ކޮށްދޭ ދަތުރެއް ކަމަށް އޮޑިވެރިން ސިފަ ކުރެއެވެ.

އަބޫރަޤްރަޤް ކޯރުގެ ކަނާތް ފަރާތުން ތި ފެންނަނީ ރިބާތު، އަދި ވާތް ފަރާތުން ތި ފެންނަނީ ސަލާ. ރިބާތާއި ސަލާގެ އައްސޭރިފަށް ބައި ކުރަނީ އަބޫރަޤްރަޤް ކޯރުން. އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާ ދުރުގަ އުޅެން ބޭނުންވާ މީހުން ޚިޔާރު ކުރަނީ މިކަހަލަ ބޯޓުފަހަރުގަ ދަތުރު ކުރަން. މިތާ ކައިރީގަ މިއޮތް ޒަމާންވީ އަވަށުގެ މީހުންނަށް، އެމީހުންގެ ގެތަކަށް ދިއުމަށް އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީވެސް މި ބޯޓުތައް. މި ބޯޓުތައް ބޭނުންކުރާތާ މިހާރު ވަރަށް ޒަމާންވެއްޖެ.
މުޙައްމަދު އަލް ޔަޛީނީ؛ އޮޑިވެރިއެއް

އަބޫރަޤްރަޤް ކޯރުގެ އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް މީހުން އުފުލުމުގައި އުޅޭ އެކަކީ، ޢުމުރުން 53 އަހަރުގެ އޮޑިވެރިއެއް ކަމަށް ވާ މުޙައްމަދު އަލް-ޔަޛީނީއެވެ. އޭނާ އެކަމުގައި އުޅެނީ ކުޑަދުވަހުއްސުރެ ފެށިގެންނެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގެ އަގު އަބަދުވެސް ވަރަށް ހެޔޮކޮށް އޮތީ. ޢާއިލާއެއް ބަލަހައްޓައިގެން ދިރިއުޅޭނެ ވަރުގެ އާމްދަނީއެއް ނުޖެހޭ. އެކަމަކު، މާތް ﷲގެ ރަޙުމަތްފުޅުން، އަހަރަމެންނަށް ހެޔޮ ވާ ގޮތަށް، އަގުތަކަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް އައި. އަދި އަހަރަމެންނަށް ކުރާ އިތުބާރެއްގެ ބޮޑު ކަމުން، ގިނަ ބަޔަކު މިތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރޭ. ފަތުރުވެރިކަންވެސް ދަނީ ފުޅާ ވަމުން.
މުޙައްމަދު އަލް ޔަޛީނީ؛ އޮޑިވެރިއެއް

ނޫކުލައިގެ ލަކުޑި ބޯޓުފަހަރުގައި ކޯރު ހުރަސްކުރުމަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ޑިމާންޑް ކުރަނީ ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެއީ ކައިރީގައިވާ ޒަމާންވީ އާޘާރުތައް ބަލާލުމުގެ ދަތުރެއްގެ ބޭނުމުގައެވެ. ފަތުރުވެރިންގެ އިތުރުން، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޤަވައިދުން ބޯޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ، އިޚްލާޞްތެރި ކަސްޓަމަރުން އުޅެއެވެ.

މި ބޯޓުތަކުގައި އަހަރެން ދަތުރު ކުރާތާ މިހާރު 7 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެދާނެ. މަށަކީ މި ސަރަޙައްދުގަ ދިރިއުޅޭ މީހެއް ވީމަ، އެމީހުންނަށްވެސް އަހަރެން އެނގޭނެ. ޓެކްސީއެއްގަ ދަތުރު ކުރާނަމަ، އެ ބޭކާރު ކުރެވެނީ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު. އެހެންވެ، މަށަށް ފައިދާ ބޮޑީ ބޯޓުގަ ދަތުރު ކުރަން. ދެން މި ފެންނަ މަންޒަރުތައްވެސް އެހާމެ ހިތްގައިމު. މަށަށް އެންމެ ރާސްތާ ކުރީ މިގޮތް.
ޢުމަރު އަކިސްބީ؛ ބޯޓުން ދަތުރުކުރާ މީހެއް

މި ހިތްގައިމު ދަތުރުގެ ކުރިމަގު ވަނީ ބަނަވެފައެވެ. ކޯރުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަޙައްދުގައި އުމްރާނީ ބިނާވެށީގެ މަޝްރޫޢުތައް އިތުރު ވަމުން ދާ ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެކަމުގެ އަސަރު، އަބޫރަޤްރަޤް ކޯރުގެ ސަތަޙައަށްވެސް ދަނީ ފޯރަމުންނެވެ.

އޮފިޝަލުންނަށް އަހަރަމެން މި ގޮވާލަނީ، އަބޫރަޤްރަޤް ކޯރާ މެދު އިތުރަށް ފަރުވާތެރިވުމަށް. ސަމާލުކަން ދޭންވީ ނަލަނަލަ އިމާރާތްތަކަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށް. އޮފިޝަލުންގެ ވިސްނުން އެއަށް ވުރެ ދުރަށް ގެންދަން އަހަރަމެން ބޭނުން. ކޯރުގެ ސަތަހަ ލޮލަށް ފެނުމަކީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް. ކީކޭ ދެން އަހަރެން ބުނާނީ؟
މުޙައްމަދު އަލް ޔަޛީނީ؛ އޮޑިވެރިއެއް

އުތުރު އެފްރިކާ ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ މޮރޮކޯ ނުވަތަ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ކިއާ އުޅޭ ގޮތުންނަމަ މަޣްރިބް ކަރައަކީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު މަންޒިލެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ދާދި ފަހުން ޤަޠަރުގައި ނިންމާލި 22 ވަނަ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މޮރޮކޯގެ ޤައުމީ ޓީމުން ދެއްކި އާދަޔާ ޚިލާފު، ވަރުގަދަ ކުޅުމާއެކު، ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން، މި ދުވަސްވަރު ވަނީ މޮރޮކޯއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

ޤައުމީ ޓީމުން ވޯލްޑްކަޕްގެ މެޗުތައް ކުޅުނުއިރު ވިޔަފާރި ވަރަށް ރަނގަޅު. މަގުމަތީ ކަޑަތަކުގަ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންވެސް ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ، ވިޔަފާރި ކުރާ މިންވަރު އިތުރު ވަމުން ދިޔައިމަ. އަހަރަމެންގެ ޤައުމީ ޓީމާއެކު، އިޤްތިޞާދުވެސް ކުރިއަރަމުން ދިޔައީ.
މުޙައްމަދު އަލް ޔަޛީނީ؛ އޮޑިވެރިއެއް

މޮރޮކޯއަކީ މުއްސަނދި ތާރީޚަކާއި ޘަޤާފަތެއްގެ އިތުރު ޤުދުރަތީ ޖިއޮގްރަފީގެ ހިތްގައިމުކަންވެސް ލިބިފައިވާ މަންޒިލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
43%
0%
29%
0%
14%
14%
ކޮމެންޓް