ކ. މާލެ
|
26 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 18:23
އެމްއޭސީއެލް އިން، ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީއާރު ސިސްޓަމްގެ އެހީގައި ރޭމްޕް އޮފިސަރުން ތަމްރީން ކުރުން
އެމްއޭސީއެލް އިން، ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީއާރު ސިސްޓަމްގެ އެހީގައި ރޭމްޕް އޮފިސަރުން ތަމްރީން ކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރޭމްޕް އޮފިސަރުން ތަމްރީން ކުރުން
އެމްއޭސީއެލް އިން، ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީއާރު ސިސްޓަމްގެ އެހީގައި ރޭމްޕް އޮފިސަރުން ތަމްރީންކޮށްފި
 
މިހާރު 18 ރޭމްޕް އޮފިސަރުން ތަމްރީންކޮށްފި
 
އެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިއަސްގެންގޮސްފައި ވަނީ މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު

ވީއާރު ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑް، އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ތަމްރީންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ "ރޭމްޕް ވީއާރު ޓްރެއިންނިން" ގެ ނަމުގައެވެ. އެމް.އޭ.ސިއެލްގެ ރެގިއުލޭޓަރީ އެންޑް ޓެކްނިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓުގެ މެނޭޖަރ ޙާމިދު ޢަލީ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ އެމްއޭސީއެލް އިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުންކަމަށެވެ. އަދި އެމްއޭސީއެލް އިން ހިންގި ތަމްރީންތަކުގައި ވީއާރު ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ އެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އޮފިސަރުންނަށް އަވަސް، ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކަކާއި އެކު އޮފިސަރުން ތަމްރީން ކުރެވޭނެތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރޭމްޕްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލީ ސައީދު ވަނީ ވީއާރު ޓްރެއިނިންގައި އާންމުކޮށް އެއަރޕޯޓެއްގައި ހުންނަ ހުރިހާ ބައިތަކެއް އޭގައި އެކުލެވިގެންދާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ޓްރެއިން ވާއިރުގައި އެ ޓްރެއިނީއަކަށް، އެއަރޕޯޓްގައި ވަށައިގެން ހުރި އެއްޗެހި ފެންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިއިީ ރޭމްޕް އޮފިސަރުންނަށް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ޓްރެއިނިންގއެއް ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްއޭސީއެލްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ޝައްމާން ޝާކިރު ވިދާޅުވީ މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީނަށް އެ ކުންފުނިން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަަމަށެވެ.

އެމް.އޭސީއެލްއިން ވަނީ މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ހުރިހާ ރޭމްޕް އޮފިސަރުން އެއަރޕޯޓުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް މިހާރު 18 ރޭމްޕް އޮފިސަރުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވަނީ މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް