ކ. މާލެ
|
26 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 11:22
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ މާޓިނެލީ
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ މާޓިނެލީ
ޓްވީޓަރ
އާސެނަލް
މާޓިނެލީއާއެކު އާސެނަލަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭނެ
 
މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މާޓިނެލީއާއެކު އާސެނަލުން ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތައް މިހާރު އޮތީ އެންމެ ފަހުގެ މަރުހަލާގައި

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ގަބްރިއެލް މާޓިނެލީގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކުލަބަށް އޭނާއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުން ގާތް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

މާޓިނެލީ އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އާސެނަލާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ. އެހެންކަމުން އާސެނަލުން ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު އާސެނަލުން ބޭނުންވަނީ މާޓިނެލީ އަށް ދިގު މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހެޅުމަށެވެ. އާސެނަލަށް ބަދަލުވެ އޭނާ އަންނަނީ ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މާޓިނެލީއާއެކު އާސެނަލުން ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތައް މިހާރު އޮތީ އެންމެ ފަހުގެ މަރުހަލާގަ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއްވަސް ކަމެއް ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށާއި، މުޅިން ފައިނަލް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ފަހުގެ މަޝްވަރާތައް ނިމޭއިރު، މާޓިނެލީއާއެކު ކުލަބަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތަކުގައިވެ އެވެ.

މާޓިނެލީގެ އިތުރުން އެހެން ކުޅުންތެރިންތަކެއްގެ ވެސް އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް އާސެނަލުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސާކާ އާއި ސަލީބާ ހިމެނެއެވެ. އާސެނަލުން އަންނަނީ އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އައު އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މި ސީޒަންގައި އާސެނަލް އަންނަނީ މޮޅަށް ކުޅެމުންނެވެ. އެ ޓީމުގެ އޮތީ ވެސް ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގަ އެވެ. ލީގުގައި ކުޅުނު 14 މެޗުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު ބަލިވެފައި ވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް