ކ. މާލެ
|
25 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 18:08
ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
އާރަށު ހިޔާނަތް: ޔާމީނު 11 އަހަރަށް ޖަލަށް ލައި، 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
 
އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ، ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ހުށައެޅިފައިވާ ހެކިތަކުން އެނގޭ
 
އެހާ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް ޔާމީނުގެ އެކައުންޓަށް ސައްޙަ ގޮތުގައި ޖަމަވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ދަލާލަތު ކޮށްދެވިފައިނުވޭ
 
ދައުލަތުން ވަނީ 19 އަހަރަށް ޔާމީނު ޖަލަށް ލައިދިނުމަށް އެދިލައްވާފައި

ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ.

ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު ކުރިއަށްދިޔަ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައެވެ. އެގޮތުން އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނުގެ މަޤާމަށް ބަލާއިރު، އެހާ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް ޔާމީނުގެ އެކައުންޓަށް ސައްޙަ ގޮތުގައި ޖަމަވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ދަލާލަތު ކޮށްދެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ޔާމީނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ، ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ހުށައެޅިފައިވާ ހެކިތަކުން އެނގޭކަމަށް އިސްގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޔޫސުފް ނައީމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ ވެސް ވަނީ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގ ދައުވާގައި ދައުލަތުން އެދުނީ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވައިދިނުމަށެވެ. ރިޝްވަތު ދިނުމާއި، ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގައި ދައުލަތުން އެދުނީ 8 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވައިދިނުމަށެވެ. ދައުލަތުން ވަނީ 19 އަހަރަށް ޔާމީނު ޖަލަށް ލައިދިނުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ.

އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދިފާއުން ވަނީ ދައުލަތަށް މި މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތުން ކުރާ ޙުކުމް ކުރިއާލާ އެނގޭކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. ވުމާއެެކު ދައުލަތުން ވަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފައެވެ.

އަދި، އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާކަން ދިފާއުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އިސްގާޒީ ޝަކީލު ވިދާޅުވީ، މައްސަލަ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ދެން އޮންނާނީ އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުންކަން ވަކީލުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ޤާނޫނުގައި އޮންނަނީ އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަޑުއެހުން 10 ދުވަސް ތެރޭގައި ބާއްވަން ޖެހޭނެކަމަށްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އިސްގާޒީ ވިދާޅުވީ، ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުންވެސް އަދި ދިފާއުންވެސް އަންނަންވާނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެއަށްފަހު ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން ވަނީ އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން ޔޫސުފް ނައީމަކީ މީގެ ކުރިން އެފަދަ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި އަދި ޖިނާއީ ކުށެއްގައިވެސް ތުހުމަތެއް ރައްދުވެފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އޭނާގެ ވަކީލު ވަނީ، އޭނާގެ އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށް ކޮށްދިނުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ.

ޔޫސުފް ނައީމްގެ ސިއްޙީ ޙާލަތަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި އޭނާގެ ވަކީލު ވަނީ ޔޫސުފް ނައީމްގެ ޖަލު އަދަބުގެ އެއް ބައި ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކުރައްވައި، މަސްހުނި އަދަބެއް ދެއްވުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ޖޫރިމަނާގެ އަދަބަކީ މުއްސަނދިންނަށް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށްފަހު އަދަބުން ސަލާމަތްވުމަށް އޮތް މަގަކަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ބަލައި، ޔާމީނަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ކުށުގެ ދައުވާގައި 7 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު، 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ވަނީ ޙުކުމް ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތު ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެފައިވާކަަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، 4 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ވަނީ އިއްވާފައެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ގާޒީ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޔާމީނު މި އަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައި، ރައްޔިތުންގެ މަސްލަަހަތު ނުހަނު ބޮޑަށް ގެއްލިގެންދާ ގޮތަށެވެ. ވުމާއެކު، އަދަބުގެ އެއް ދަރަޖަ މަތި ކުރެއްވީއެވެ.

ޔޫސުފް ނައީމްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، އިސްގާޒީ ވިދާޅުވީ މި ކުށުގެ އަސާސީ އަދަބަކީ 3 އަހަރާއި 2 މަހާއި 12 ދުވަސް ކަމަށެވެ. އޭނާއަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަދަބު ދަށްވާނެ އަދި މަތިވާނެ ޙާލަތެއްވެސް ނެތްކަމަށް އިސްގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި ކުށް ކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، މިއީ ދުރާލާ ރާވައިގެން ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށްވާތީ، އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވަނީ 3 އަހަރާއި، 2 މަހާއި 12 ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
31%
0%
0%
0%
15%
54%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި