ކ. މާލެ
|
23 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 14:50
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޒިފްލީނާ ހަސަން
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޒިފްލީނާ ހަސަން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ 2023
އެތައް ބަޔަކު ލޮލުން ކަރުނަފާއްދާ ހާލުގައި ތިބެ ބުނޭ މިހާ ބޮޑަށް ތިމަންނާމެންނަށް އަޅާލި ވެރިކަމެއް ނުދެކެމޭ: ޒިފްލީނާ
 
ޒިފްލީނާ ވަނީ މި ސަރުކާރަކީ އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް ކަަމަށް ސިފަކުރައްވާފައި
 
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައި ފަހުން އާއިލީ ގުޅުމާއި ގޭތެރޭގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި

އެތައް ބަޔަކު ލޮލުން ކަރުނަފާއްދާ ހާލުގައި ތިބެ މިހާ ބޮޑަށް ތިމަންނާމެންނަށް އަޅާލި ވެރިކަމެއް ނުދެކޭކަމަށް ބުނަމުންދާ ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޒިފްލީނާ ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޒިފްލީނާ ވަނީ މި ސަރުކާރަކީ އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް ކަަމަށް ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އާއްމު ރައްޔިތުން އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޒިފްލީނާ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައި ފަހުން އާއިލީ ގުޅުމާއި ގޭތެރޭގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ހިނގަނީ ސަރުކާރުން ހިންގާ ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ހަރުދަނާ ކެމްޕޭންތަކާއި ސަރުކާރުގެ އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވެސް ޒިފްލީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ހަމައެހެންމެ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ހޯދައި ދިނުމަށް މި ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް މަަސައްކަތް ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވެސް ޒިފްލީނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހިލޭ ޑިގްރީ އަށް ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމާއި ފެރީގެ ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ގުޅުވާދިނުމަކީ ރައީސް ޞާލިހުގެ އިސްނެންގެވުމާ އެކު ކުރި ބޭނުންތެރި މަސައްކަތްތަކެއްކަން އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
10%
0%
60%
0%
30%
ކޮމެންޓް
23 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 21:46
އެކަލޯ
ޥެރިކަމާ މެދު އޮތީ އެންމެ ޝަކުވާއެއް. ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު އަތްނުފޯރާފަށަށް ދިއުން ތަކެތި އަގުބޮޑުވެ ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ނެtތުން. ދެން އަންނަ ދައުރެއްގަ މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދާދީ
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްވިއްޔާ އެ ޚަރަދު ކުރީ ރައްޔިތުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަން - ރައީސް
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
ވާދަވެރިންނަށް ރައީސްގެ ރައްދު - "އެންމެންވެސް ތިބީ ޓެސްޓްކޮށްފައި، ފަސޭހައިގައި ކަންކަން ކޮށްނުދެވުނު ބަޔަކަށް ދެންވެސް ކަންކަން ކޮށެއްނުދެވޭނެ"