ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 13:02
ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
އަންނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފެށޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބަ އޮތް: ޑރ.މައުސޫމް
 
ޗައިނާގެ މާކެޓު ހުޅުވާލައިފި ނަމަ އެކަމުގެ ފައިދާ ރައްޖެ އަށް ކުރާނެ
 
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އުންމީދީ އަހަރެއް

އަންނަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފެށޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބަ އޮތްކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ އަށް 1.6 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އައުމާއި ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްވި ބަސްތީގަތުމެއްގައި މިނިސްޓަރު ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އުންމީދީ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19އިގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ފަހު ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ މާކެޓުން ފަތުރުވެރިންނަށް ނާދެވި އޮތް އޮތުން އަންނަ އަހަރު ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިހާރު މަޑުމަޑުން ޗައިނާގެ މާކެޓް ހުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ޗައިނާގެ މާކެޓު ހުޅުވާލައިފި ނަމަ އެކަމުގެ ފައިދާ ރައްޖެ އަށް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ އަހަރު ޗައިނާގެ މާކެޓް ހުޅުވަލައިފި ނަމަ ރާއްޖެ އަށް ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދަށް ވުރެ 10 ޕަސެންޓް އިތުރަށް ރާއްޖެ އަށް ފަތުުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ޑރ.މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރަށް ޗައިނާގެ ބައެއް އެއަރލައިންތަކުން ދަތުރުތައް ފަށަން އެދިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅެގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ މަޝްހޫރު މީހުންގެ ޕްރައިވެސީ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް އަބަދުވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަޝްހޫރު ބައެއް މީހުން ރާއްޖޭގައި ތިބޭއިރު މުޖުތަމައަށް ކަންކަން ކޮށްދޭން ބޭނުންވާކަަމަށާއި، އެގޮތުގެމަތީން ރާއްޖޭގައި އުޅޭކަން އެ މީހުން އަމިއްލައަށް އިއުލާންކުރާ ކަަމަށެވެ. އެގޮތަށް މަޝްހޫރު މީހުން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށްދިނުމަކީ ރާއްޖެއަށް އިތުރު އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މައުސޫމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ މަންޒަރުތަކާއި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ދުނިޔެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަނީ ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއްކަަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޗައިނާގެ ގުއަންގޑޮންގގައި ފެންބޮޑުވެ ގިނަބަޔަކު ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން ޖެހިއްޖެ
އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއިން ބޯޑަރުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ: މޯދީ
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާއިން އެއްބާރުލުން ދޭނެ: ރަޝިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު
ޗައިނާއިން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންވެސްޓް ކުރަަނީ ދަނޑުވެރިކަމަކަށް ނޫން، އެއީ އަސްކަރީ މަގުސަދެއްގައި ކުރާކަމެއް - ފައްޔާޒު
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެއަރޕޯޓާއި އިންވެގެން އޮތް ހުސްބިން ފަތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްގީކުރަނީ
ޑްރޯން ޕައިލެޓެއް ނެތިގެން، ނޫނީ އެމްއާރްއައި މެޝިނަށް ނުވަދެވިގެން އުޅޭކަށް ދެން ނުޖެހޭނެ!
ޗައިނާގެ ދިރާސާކުރާ އުޅަނދު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް ދިރާސާކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެން: މިނިސްޓަރު
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ އިންޑިއަން އޯޝަން ކެޓަގަރީއިން ރާއްޖެ 9 އެވޯޑަކަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ