ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 17:58
އެމްއޭސީލްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ކޯޕަރޭޓް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، ހަސަން އަރީފް
އެމްއޭސީލްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ކޯޕަރޭޓް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، ހަސަން އަރީފް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއޭސީއެލްގެ ޚިދުމަތް
މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް 8 އެއަރލައިންގެ އޮޕަރޭޝަން ފަށައި، އާ 2 އެ އެއަރލައިނެއްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
 
ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އޮޕަރޭޓްކުރުން ހުއްޓާލާފައި އޮތް 8 ފްލައިޓްގެ އޮޕަރޭޝަންގެ މަސައްކަތް ފެށީ މި ސީޒަނާ ދިމާކޮށް

ރާއްޖޭގައި މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް 8 އެއަރލައިންގެ އޮޕަރޭޝަން ފަށައި، އާ 2 އެ އެއަރލައިނެއްގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ވީއައިއޭ ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އައުމުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާއަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއޭސީލްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ކޯޕަރޭޓް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، ހަސަން އަރީފް ވަނީ، އެމްއޭސީއެލްގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ބައެއް ތަފްސީލްތައް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާ ވަނީ މި ސީޒަނަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އޮޕަރޭޓްކުރުން ހުއްޓާލާފައި އޮތް 8 ފްލައިޓްގެ އޮޕަރޭޝަންގެ މަސައްކަތް މި ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ފަށާފައިވާކަަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސް، އޮސްޓްރިއަން އެއަރވޭސް، އެއަރ ފްރާންސް، ޔޫރޯ ވިންގްސް ފަދަ އެއަރލައިންތައް ހިމެނޭކަން އޭނަ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެ އެއަރލައިންތަކުގެ ތެރެއިން ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސްއަކީ ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ދަތުރުކުރާ އެއާލައިންއަކަށް ވީނަމަވެސް، މިހާރު ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްއިން ރާއްޖެއަށް ދާއިމީ ދަތުރުތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށްވެސް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އާ ދެ އެއަރލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ވިޒްއެއަރއާއި ކުވެއިތު އެއަރވޭޒްކަމަށާއި، އެ ދެ އެއަރލައިންގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައިކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ކަނޑައެޅި އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސަބަބަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޗައިނާ މާކެޓުން ފަތުރުވެރިން ނައުމާއި ރަޝިއާ-ޔުކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކަށްފަހު އެ އަމާޒަށް ވާސިލްވެވުމުން ކަަމަށްވެސް އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް