ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 08:04
މެސީ ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ އަށް ބޮސްދެނީ
މެސީ ވޯލްޑް ކަޕް ޓްރޮފީ އަށް ބޮސްދެނީ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ އާއި ކޯޗު ޒަވީގެ މަރުޙަބާ މެސީ އަށް
 
މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލް އަކީ ޙަޔާތުގައި ވެސް ބެލި އެންމެ ފޯރިގަދަ، އެންމެ ރަނގަޅު މެޗު

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ އާއި ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް އެ ކުލަބުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ލިޔޮނަލް މެސީ އަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

މެސީ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އޭނާ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ ކުލަބުގެ މާލީ ހާލަތު ދައްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް 2021 ވަނަ އަހަރު މެސީ ބަދަލުވީ އޭނާގެ މިހާރުގެ ކުލަބް ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށެވެ. ލަޕޯޓާ އާއި ޒަވީ މެސީ އަށް މަރުޙަބާ ކިޔާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް އާޖެންޓީނާ އިން ކާމިޔާބު ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މެސީގެ ޒަމާންވީ ދިގު ހުވަފުނުގައި ކުލަ ޖެހި ހަގީގަތަކަށް ވުމުން ލަޕޯޓާ އާއި ޒަވީ ބުނީ، މެސީ އަށް ލިބުނީ ތާރީޚީ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އެއް ކަމަށެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގައި މިހާރު ހުރި ޒަވީ އަކީ މެސީއާއެކު ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުނު ގާތް ރަޙުމަތްތެރިއެކެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ޒަވީ ބުނީ، ސްޕެއިން ކަޓައިފިނަމަ، ދެން އޭނާ މުބާރާތުގެ ތަށި ލިބުން އެދެނީ މެސީ އާއި އާޖެންޓީނާ އަށް ކަމަށެވެ. ޒަވީ ބުނީ މެސީ ހޯދި ކާމިޔާބަކީ އޭނާ އަށް ސެލިއުޓް ނަގަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކާމިޔާބެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒަވީ ވަނީ ފައިނަލްގައި ބަލިވި ފްރާންސް ޓީމުގައި ތިބި ބާސެލޯނާގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ، އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އާއި ޖޫލްސް ކޫންޑޭ އަށް ހިތްވަރު ދީފައެވެ.

ޒަވީ ބުނީ ފައިނަލް މެޗަކީ ދެ ޓީމަށް ވެސް ވަރަށް ފޯރި ގަދަ، އަދި އަސަރުން ފުރިގެންވާ މެޗެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލް އަކީ ޙަޔާތުގައި ވެސް ބެލި އެންމެ ފޯރިގަދަ، އެންމެ ރަނގަޅު މެޗު ކަމަށެވެ. ޒަވީ ބުނީ އޭނާ އަށް ޤަބޫލު ކުރުވޭ ގޮތުގައި އާޖެންޓީނާ ވަރުގަދަ ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް މި ކާމިޔާބީ ވެސް ހައްގު ކަމަށެވެ. ޒަވީ ވަނީ އެހެން ބުނަން ޖެހުނީތީ ޑެމްބެލޭ އާއި ކޫންޑޭގެ ކިބައިން މައާފަށް ވެސް އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް މެސީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، މެސީގެ ކެރިއަރުގައި މިހާރު ވޯލްޑް ކަޕް ވެސް މަދު ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަހަރެންނަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި އާޖެންޓީނާ ވަރުގަދަ، އެމީހުންނަށް ޙައްޤު އެއްޗެއް އެއީ. ޑެމްބެލޭ އާއި ކޫންޑޭގެ ކިބައިން އަހަރެން މައާފަށް ވެސް އެދެން. އެކަމަކު ވެސް މެސީ އަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން، މިހާރު މެސީ އަތުގައި ވޯލްޑް ކަޕެއް އޮންނާނެ.
ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް / ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ މެސީ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތެއް ޙައްޤު ކަމަށާއި، މެސީ އަކީ އަބަދުވެސް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ތާރީޚީ ކާމިޔާބެއް ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޫންޑޭ އާއި ޑެމްބެލޭ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި ނަމަވެސް އުފާވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެންމެން ވެސް މެސީ ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށާއި، ފަޚުރުވެރިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މެސީ ބާސެލޯނާ އަށް ކޮށްދިން ކަންކަމަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ކަންތައްތައް ކަމަށެވެ.

ޕީއެސްޖީއާއެކު މެސީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ އަހަރު ހަމަވާނެއެވެ. މެސީ ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާއިން ފޫގަޅައިގެން އޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު، ޕީއެސްޖީން މެސީ ދޫކޮށްލާކަށް ބޭނުމެެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
44%
0%
0%
22%
0%
33%
ކޮމެންޓް