ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 18:52
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް 2022ގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް 2022ގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
މުހައްމަދު ޝަރުހާން ވަހީދު
މަގޭ ރިޕޯޓް
ދެ ރައީސުން ގަދަހިފުމަކަށް
 
ރައީސް ސާލިހު ރަސްމީކޮށް އެކަން އިއުލާން ނުކުރެއްވިޔަސް ވާދަކުރައްވާނެކަން، ދައްކަވާފައިހުރި ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ޔަގީން
 
ރައީސް ނަޝީދު ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ވަނީ އިއުލާންކުރައްވާފައި
 
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ޖެނުއަރީ 28ގައި އޮންނާނެ

ވެރިކަމުގައި އޮތް މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ކުރިޔަށް އޮތް އޮތީ ފޯރިގަދަ ދުވަސްތަކެކެވެ. އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެޕާޓީން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމަށް ޕްރައިމަރީއެއް ބޭއްވުމެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރައްވާނެކަން ވަނީ އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ. ޕްރައިމަރީއަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އަދި ރަސްމީކޮށް އިއުލާނެއް ނުކުރައްވައެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ބަލާއިރު އެމަނިކުފާނު ޕްރައިމަރީއަށް ވާދަކުރައްވާނެކަމީ ޔަގީންކަމެކެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މި ޕްރައިމަރީ ވެގެންދާނީ އެކި ގޮތްގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭނެ ޕްރައިމަރީއަކަށެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ވެރިކަންކުރާ މައި ޕާޓީން ކަންކުރަމުން އައި ގޮތަކީ، ޖެހިގެން އަންނަ އިންތިޚާބުގެ ޓިކެޓް އޭރު ރައީސަކަށް ހުންނަ މީހަކަށް ވެދުމަށްއެރުވެމުވެ. ރިޔާސީ ޓިކެޓްގެ ޕްރައިމަރީތަކަކީ މާބޮޑެތި ވާދަވެރިކަމެއް އާންމު ގޮތެއްގައި އޮންނަ ޕްރައިމަރީތަކެއް ނޫނެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ޕްރައިމަރީއަށް ވާދަކުރަނީ އެކަކެވެ. ދެން ނަގަންޖެހެނީ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެކެވެ. ނަމަވެސް 2013 ވަނަ އަހަރު ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީއަކީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ވާދަވެރިކަމެއް އޮތް ޕްރައިމަރީއެކޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. އެފަހަރު ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އުމަރު ނަސީރެވެ.

އޭގެފަހުން ވާދަވެރިކަމޭ ކިޔާޒާތުގެ ޕްރައިމަރީއަކަށް ވެގެންދާނީ، އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އެމްޑީޕީން އިއުލާންކޮށްފައިވާ އެޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީއެވެ. ރައީސަކަށް ހުރި މީހަކަށް ވެދުމަށް ޓިކެޓް ނާރުވައި ޕްރައިމަރީއަކަށް ދާންޖެހުނީ ޕާޓީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާތީއެވެ. އެމަނިކުފާނު ދެކެމުން އައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ހުވަފެނުގައި ކުލަ ނުޖެހި އެންމެ ފަހުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ނިކުންނެވުމަށް ނިންމެވީއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ މިސަރުކާރުން ވެފައިވާ ބަރުލަމާނީ ވައުދު ނުފައްދާކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެވައުދު ނުފުއްދާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ނުކުތުމަކީ ހެދޭ ގޯހެކެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ޚުދު އެރޭހަށް ނުކުންނެވުމަށް މިވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕާޓީގެ ދެ ރައީސުންގެ މެދުގައި އުފެދުމުން އައި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ބޮޑުވަމުން، ފުޅާވަމުން، ދެ ފެކްޝަނެއް ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އުފެދެމުން ދިޔަތަން ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. އެނޫން މަންޒަރެއް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދައްކަން މަސައްކަތްކުރިއަސް ކަން އޮތީ އެހެން ނޫންކަން ސާފުވާހާ މިންވަރަށް ކަންކަން ވަނީ ގޮސްފައެވެ. ފާޅުގައި ރައީސް ސާލިހު ފެކްޝަނާއި ރައީސް ނަޝީދު ފެކްޝަނުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާތަން އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ދެ ރައީސުންގެ ފަރާތުން ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ޗެއަރޕަރސަން އިންތިޚާބަށް ނެރުނުތަން ވަނީ ފެނިފައެވެ. އޭގެފަހުން ބޭއްވި ކޮންގްރެސްގައި ދެ ރައީސުން ކޮނޑާއިކޮނޑު ޖައްސަވައި، ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް އޭގެފަހުންވެސް ފެނިގެންދިޔައީ އެފަދަ މަންޒަރެއްނޫނެވެ.

ކޮންގްރެސް ނިންމަވާލައްވަމުން ދެ ރައީސުން ސްޓޭޖު މަތީގައި ނެންގެވި ފޮޓޯތަކަކީ އެވަގުތަށް މުހިންމު ފޮޓޯތަކަކަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފޮޓޯތަކުންވެސް ދެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް އެއްފަރާތްކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. ޕްރައިމަރީއަކަށް ނުގޮސް ދެ ރައީސުންގެ ކަންކަން ސުލްހައިގައި ނިންމުމަށްވެސް ކޮންމެސްވަރެއްގެ މަސައްކަތްތަކެއް އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު ވާހަކަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. ޕްރައިމަރީއަށް އިއުލާންކުރީ އެވާހަކަތައް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހުމުންނެވެ. އެމްޑީޕީގެ ދެ ރައީސުންނަކީ ކުޑައިރުއްސުރެ ނުހަނު ގާތް ދެ ރަހުމަތްތެރިންނެވެ. ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން އަބަދުހެންވެސް ގަބޫލުކުރަނީ ދެ ރައީސުން ޕާޓީއަށް ދެރަގޮތެއް ނުހަދާނެކަމެވެ. ނަމަވެސް ދެ ރައީސުންގެ ވާދަވެރިކަމާއެކު އެމްޑީޕީ ވަނީ ރަނގަޅަށްވެސް ދެކަފިވެފައެވެ. އެ ދެކަފިވުންތަކާއެކު ދެ ފެކްޝަނުން އެއް ފެކްޝަނު އަނެއް ފެކްޝަނަށް ދެމުންދާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކާއި، ކުރިކަމަށްބުނެ އެއް ބަޔަކު އަނެއްބައެއްގެ ބޮލުގައި އަޅުވާ ކަންކަމަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީންވެސް ނުދައްކާ ވާހަކަތަކެވެ.

ދެ ރައީސުންގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާއި ވާދަވެރިކަން އެހާހިސާބަށް އޮތްއިރު، ޕްރައިމަރީގައި ދެ ރައީސުން ވާދަކުރައްވައި، ނުކުންނަ ނަތީޖާ ވެގެންދާނީ ދެ ރައީސުންގެ މަގުބޫލުކަން އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އޮތް މިންވަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ކިރާލެވޭނެ ކަމަކަށެވެ. މީގެކުރިން ފެނިގެންދިޔައީ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ދެ ރައީސުންގެ ބާރު އޮތް މިންވަރު އެކިގޮތްގޮތަށް ބެލުމުގެ ކަންކަމެވެ. ނަމަވެސް ސީދާ ދެ ރައީސުން ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުން ވެގެންދާނީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ރައީސަކު ކަނޑައަޅަން ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތަށެވެ.

ނަމަވެސް މިއާއެކު ދެން އުފެދެނީ އެހެން ސުވާލެކެވެ. ޕްރައިމަރީން ބަލިވާ ބޭފުޅަކު މޮޅުވާ ބޭފުޅެއްގެ ފަހަތަށް އަރުއްވައިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް ނުކުންނަވާފާނެތޯއެވެ. ޕްރައިމަރީއަށްފަހު ދެ ރައީސުން އެއްގަލަކަށް އަރުއްވާފާނެތޯއެވެ. ދެ ރައީސުން ޕާޓީއަށް ދެރަގޮތެއް ނުހައްދަވާނެކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން ތިބި އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންގެ އުންމީދުތަކަށް ހައްދަވާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް