ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 22:28
ޤަޠަރުގެ ސްޓޭޑިއަމެއް ހެދުމުގައި މަސައްކަތްތެރިން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ
ޤަޠަރުގެ ސްޓޭޑިއަމެއް ހެދުމުގައި މަސައްކަތްތެރިން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ
ސަން
ނޭޕާލް މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ދިނުމަށް ގޮވާލުން
ޤަޠަރުގައި މަސައްކަތްކުރި ނޭޕާލް މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭން އެ ޤައުމުން ގޮވާލައިފި
 
ނޭޕާލުގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ވަނީ، ޤަޠަރުގައި ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ޙައްޤު އުޖޫރަ ދީފައި ނުވާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބަދަލުދިނުމަށް ޑިމާންޑްކޮށްފައި

ޤަޠަރުގައި މަސައްކަތްކުރި ނޭޕާލްގެ ހިޖުރަވެރި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަށަވަރުކޮށްދީ، ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ނޭޕާލްގެ ގުރޫޕުތަކުން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ)އަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ނޭޕާލްގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ވަނީ، ޤަޠަރުގައި ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ޙައްޤު އުޖޫރަ ދީފައި ނުވާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބަދަލު ދިނުމަށް، ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯއަށް ޑިމާންޑްކޮށްފައެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2022ގެ ހޮސްޓް، ޤަޠަރުގެ 2.9 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ޙިއްޞާކުރަނީ ހިޖުރަވެރި މަސައްކަތްތެރިން ނުވަތަ ބިދޭސީންނެވެ. ޤަޠަރުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ހިޖުރަވެރިންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގައި ޤަޠަރުން ފެއިލްވެފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއަކީ، ހުޅަނގުގެ ބާރުތައް އިސްވެ އޮވެ، ތާ އަބަދުމެހެން ފެންމަތިކުރަމުންދާ ޝަކުވާއެކެވެ.

ފީފާގެ ރައީސަށް އަހަރުމެން މި ކުރާ ޑިމާންޑަކީ، ވޯލްޑްކަޕް ބޭއްވުމުގެ ފުރުޞަތު 2010 ވަނަ އަހަރު ޤަޠަރަށް ދެމުން ވީ ވަޢުދުތައް ފުއްދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ، ކުރާ ޑިމާންޑެއް. އަދި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޙައްޤު ޢިނާޔަތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ ޑިމާންޑެއް. އެއްވެސް އާ ކަމަކަށް އަހަރުމެން ޑިމާންޑެއް ނުކުރަން. އަހަރުމެން މި ކުރާ ޑިމާންޑަކީ، ބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުން، މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދޭން ޖެހިފަ ހުރި ބޮޑެތި ޢިނާޔަތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ ޑިމާންޑް.
ރަމޭޝްވަރު ނޭޕާލް؛ އިކުއިޑެމް ނޭޕާލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

ޤަޠަރުގެ ސަރުކާރުން ބުނީ، އެ ޤައުމުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ނިޒާމު އޮތީ އަދިވެސް އޮތީ ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެތައް މަސައްކަތްތެރިންނެއް ޤަޠަރުގައި ބެދި، އިންތިހާއަށް ބިކަވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން 2021 ވަނަ އަހަރު ޢާންމުކުރި ރިޕޯޓަށް، ޤަޠަރުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

ނޭޕާލްގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އިންފަންޓީނޯއަށް ފޮނުވާފައިވާ އޯޕަން ލެޓަރއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޤަޠަރުގައި އެކި ކަހަލަ އަނިޔާ ތަޙައްމަލުކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ޤަޠަރުގައި ހިނގި ޙާދިޘާތަކުގައި ފުރާނަ ގެއްލިގެންދިޔަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށް ޑިމާންޑްކުރާކަމަށެވެ. ޙައްޤު ޢިނާޔަތް ހޯދުމަށް ޑިމާންޑްކުރުމަށް ޤަޠަރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅައިގެން ކާމިޔާބެއް ލިބުމަކީ، އަނބުރާ ނޭޕާލަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް، ވުމަށްވުރެ ނުވުން ގާތް ކަމެއް ކަންވެސް އޯޕަން ލެޓަރގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މަދު ޢަދަދެއްގެ މަސައްކަތްތެރިންކޮޅެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫން މި ދައްކަނީ. މި ދައްކަނީ އެތައް ހާސް، އެތައް ސަތޭކަ ހާސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ވާހަކަ ކަމަށްވެސް ވެދާނެ. އެމީހުންގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވެ، ފީފާގެ ރައީސަށް އަހަރުމެން މި ކުރާ ޑިމާންޑަކީ، މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދިނުން.
ރަމޭޝްވަރު ނޭޕާލް؛ އިކުއިޑެމް ނޭޕާލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ރެކޯޑްތަކަށް ބަލާއިރު، ޤަޠަރުގެ އެކި ސެކްޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޭޕާލް ރައްޔިތުންގެ ޢަދަދު 4 ލައްކައަށް އަރައެވެ. އަދި ވޯލްޑްކަޕަށް ޤަޠަރުން ހިންގި ޢުމްރާނީ މަޝްރޫޢުތަކުގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އެއް ބަޔަކީވެސް ނޭޕާލްގެ ހިޖުރަވެރި މަސައްކަތްތެރިން ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ނޭޕާލްގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އޯޕަން ލެޓަރއާ ގުޅިގެން، ފީފާއާއި މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ސުޕްރީމް ކޮމިޓީ ފޮރ ޑެލިވަރީ އެންޑް ލެގަސީގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައި ނުވާކަމަށް، ރޮއިޓަރސްއިން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް