ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 16:52
ޕުޓިން
ޕުޓިން
ވަޔަން
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ރައީސް ޕުޓިން، ގައުމުގެ އަސްކަރީ ކޮމާންޑަރުންނާއެކު ކުރައްވައިފި
 
މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދަވާފައި ވަނީ ރަޝިއާގެ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހުގައި
 
ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލު ހާމަކޮށްފައެއް ނެތް
 
ކޮމާންޑަރުންގެ ޚިޔާލު ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ޕުޓިން ވިދާޅުވި

ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދެން އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން, ގައުމުގެ އަސްކަރީ ކޮމާންޑަރުންނާއެކު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވަނީ ރަޝިއާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހުގައި، އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލު ހާމަކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް، މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމާންޑަރުންގެ ޚިޔާލު ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ޕުޓިން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ހަނގުރާމައަށް މިހާރު 10 މަސް ވެފައިވާއިރު، ދާދިފަހުން ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއަށް ވަނީ ހަނގުރާމާގައި ގިނަ ނާކާމިޔާބީތަކަކާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގައި ހިފާފައި ހުރި ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ދޫކޮށް ރަޝިއާ ސިފައިންނަށް ފައިބަން މަޖުބޫރުވިއިރު، މިކަމުގެ ސަބަބުން އަސްކަރިއްޔާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފަހުން ރަޝިއާއިން ދަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އުމްރާނީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން ރަޝިއާއިން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުކޮށް 70 އަށްވުރެ ގިނަ މިސައިލް ހަމަލާ ދީފައެވެ. މިއީ މިހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އިމަރޖެންސީގޮތުން ގިނަ ސަރަހައްދުތަކަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ޔޫކްރެއިނަށް މަޖުބޫރުވެފައިވާ ކަމަށް، ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ބުނާގޮތުން މިހަމަލާތަކުގައި އާންމުން ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓް އިމާރާތަކަށް އަމާޒުވި މިސައިލްގެ ސަބަބުން ދެމީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަނެއްކޮޅުން ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނުން އެގައުމުގެ އިރުމަތީގައި ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް އަމާޒުކޮށް، ދިން ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން 12 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް، އަންނަ އަހަރު އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަން ރާވަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން ރަޝިއާއިން ދަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އުމްރާނީ އިމާރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަމަލާތަކަކީ މިހާތަނަށް އެގައުމަށް އެންމެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުނު ހަމަލާތައްކަން ޔޫކްރެއިނުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އެއަރ ފޯސްއިން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ސަމާލުކަން ހޯދައި، ޑިފެންސް ނިޒާމަށް އޮޅުވާލުމަށް ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓު ބޭނުންކޮށްފައެވެ. މިއާއެކުވެސް ރަޝިއާއިން ދިން 76 މިސައިލް ހަމަލާގެ ތެރެއިން 60 ހަމަލާ ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުން ފާހަގަކުރާގޮތުގައި، 9 މިސައިލް ހަމަލާއެއް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އިންޖީނުގެތަކަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކަކީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތާކެއް ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ސިފަކުރަމުންދާއިރު، ރަޝިއާއިން ބުނަނީ އެގައުމުން ހަމަލާތައް ދެނީ ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާ ބަލިކަށިކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
40%
0%
60%
ކޮމެންޓް