ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 14:42
މަޝްހޫރު އެކި ފަރުމާތައް ނަކަލު ކޮށްގެން ބޯޅަ ފެހުމުގެ އިތުރުން، އޭނާގެ އަމިއްލަ ފަރުމާތަކަށްވެސް ކަމާލް ބޯޅަ ފަހާ
ޤަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022
ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗަށް މޮރޮކޯ ނުކުންނައިރު، ބޯޅަ ހަދާ ކަމާލްގެ ފަޚްރު ބަދަލުވުމެއް ނެތް
 
މާލްގެ މައިންބަފައިން، ބޯޅަ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފެށީ 1965 ވަނަ އަހަރު
 
ލެދަރުން ބޯޅަ ފެހުމުގައި އޭނާ ބޭނުން ކުރަމުން ދަނީ 1920 ވަނަ އަހަރު އާޖެންޓީނާއިން ތައްޔާރު ކުރި ފަރުމާ
 
ބޯޅަ އުފައްދާ، ފަހާ، އޭގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްކޮށް މުޅިން ނިންމާލުމަށް 2 ދުވަހާއި 2 ހަފުތާއާ ދެމެދު މުއްދަތެއް، ހޭދަ ކުރޭ

ފުޓުބޯޅައިގެ މައިދާނުގައި މުޅި ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލި މޮރޮކޯގެ އިޤްތިޞާދީ ހަބްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރަމުން އަންނަ މަރާކިޝްގައި ލެދަރު މަސައްކަތް ކުރާ އަވަށެއްގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައި، ލެދަރުން ފުޓުބޯޅަ ފެހުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެމުން ދިޔަ ކަމާލް ބޫކިންތާރު، އެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭތާ މިހާރު އެތައް ޒަމާނެއް ވެއްޖެއެވެ. އެއީ އާއިލީ ވިޔަފާރިއެކެވެ.

ޢުމުރުން 50 އަހަރުގެ ކަމާލް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ލެދަރުން ބޯޅަ ހެދުމުގެ ފަންނުވެރިކަން އޭނާ ދަސްކުރީ، އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ގާތުންނެވެ. ކަމާލްގެ މައިންބަފައިން، ބޯޅަ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފެށީ 1965 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ކަމާލް ބުނާ ގޮތުގައި، ލެދަރުން ފުޓުބޯޅަ ހެދުމުގެ ފަންނުވެރިކަމަކީ ވިލާތާއި ލެޓިން އެމެރިކާ ސަރަޙައްދުން އުފެދިގެން އައި ފަންނުވެރިކަމެކެވެ.

މިގޮތަށް ބޯޅަ ހެދުމުގެ ޚިޔާލު މަޣްރިބަށް އައި ކަމަށް ބެލެވެނީ 1950ގެ އަހަރުތަކުގަ. އޭރު މަޣްރިބްގަ އުޅޭ މި ގޮތަށް ބޯޅަ ހަދާ މީހުން. އެކަމަކު، އެއީ ވަރަށް ވަރަށް ކުރި. މިހާރު އެމީހުންނެއް ނެތް. އަހަރެންގެ ޢާއިލާއަކީ، 1960ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން، ލެދަރުން ބޯޅަ ހަދަން ހާއްސަ ވެފައިވާ ބައެއް.
ކަމާލް ބޫކެންތާރު؛ މޮރޮކޯގެ ބޯޅަ ހަދާ މީހެއް

ކަމާލް ޤާބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ޢާއިލީ ވިޔަފާރިއަކީ، ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ އިތުރުން މުޅި އިސްލާމީ ދުނިޔޭގައިވެސް ލެދަރުން ފުޓުބޯޅަ ފެހުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަމަ އެކަނި ވިޔަފާރިއެވެ. އެމީހުންނަކީ، މި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ކަމަށް ކަމާލް ބުނަނީ ފަޚްރް ވެރިކަމާއެކުގައެވެ.

1960ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ބަލާއިރު، މަޣްރިބްގަ މިގޮތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޯޅަ ހަދަން ފެށީ އަހަރަމެން...މަންމައާއި ބައްޕައާ އެކީވެސް މިކަހަލަ ބޯޅަ ހަދާ އުޅުނިން. މި ތާރީޚީ މަސައްކަތް އަހަރެން ދަސްކުރީ، މައިންބަފައިންގެ ގާތުން. އަހަރަމެންނަކީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގަ، އަދި މުސްލިމު ދުނިޔޭގައިވެސް މި ގޮތަށް މިމަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އެންމެ ފަހު ގުރޫޕު. އަހަރަމެންނަކީ މިކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރުން.
ކަމާލް ބޫކެންތާރު؛ މޮރޮކޯގެ ބޯޅަ ހަދާ މީހެއް

ފަރަންސޭސި ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޑިޑިއޭ ސިކްސްއާއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއްގެ ކައިރީގައި އިށީނދެލައިގެން އިނދެ، ބޯޅަ ފެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ކަމާލް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، ލެދަރުން ބޯޅަ ފެހުމުގައި އޭނާ ބޭނުން ކުރަމުން ދަނީ 1920 ވަނަ އަހަރު އާޖެންޓީނާއިން ތައްޔާރު ކުރި ފަރުމާއެވެ. އެ ފަރުމާގެ ބޯޅަތައް، 1928 ވަނަ އަހަރުގެ ސަމަރ އޮލިމްޕިކްސްގެ އިތުރުން 1930ގައި ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތަކުގައިވެސް ބޭނުން ކުރިއެވެ.

މަޝްހޫރު އެކި ފަރުމާތައް ނަކަލު ކޮށްގެން ބޯޅަ ފެހުމުގެ އިތުރުން، އޭނާގެ އަމިއްލަ ފަރުމާތަކަށްވެސް ކަމާލް ބޯޅަ ފަހައެވެ. ބޯޅަ އުފައްދާ، ފަހާ، އޭގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްކޮށް މުޅިން ނިންމާލުމަށް 2 ދުވަހާއި 2 ހަފުތާއާ ދެމެދު މުއްދަތެއް، ކަމާލް ހޭދަ ކުރެއެވެ.

ޤަޠަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑްކަޕްއާއި މޮރޮކޯގެ ޤައުމީ ޓީމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ކަމާލް ބުނީ، އެމީހުންގެ އަތުގައި މި ފަހަރު މާ ބޮޑު ނަޞީބެއް ނުހިފާ ކަމަށެވެ.

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގަ އަހަރަމެންގެ ނަޞީބު މާ ރަނގަޅެއް ނޫން. މަޣްރިބްގެ ހުވަފެނަށް ނިމުން އަތުވެއްޖެ ސެމީގަ. އަހަރަމެންނަށް މިހާރު ފުރުޞަތު ލިބިފަ މިއޮތީ 3 ވަނަ ނޫނީ 4 ވަނަ ހޯދަން. އެހެންވީމަ، ރަން 4 ގަ ހިމެނިއްޖެތާ. ގެއްލުމެއް ނެތް. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފުޓުބޯޅައިގެ މައިދާނުގަ، އަހަރަމެން ތަމްސީލު ކުރަމުން މި ދަނީ ޢަރަބި ދުނިޔެ، އެފްރިކާ އަދި މުސްލިމު ޢުއްމަތް.
ކަމާލް ބޫކެންތާރު؛ މޮރޮކޯގެ ބޯޅަ ހަދާ މީހެއް

މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޝޯޚް ކުރިވި ކުޅުމެއް ދެއްކި އެއް ޓީމަކީ މޮރޮކޯގެ ޓީމް ކަމާ މެދު ދެބަސްވެވޭކަށް ނެތެވެ. ގުރޫޕު ސްޓޭޖުގައި ބެލްޖިއަމްއާއި ކެނެޑާ ބަލިކޮށް، ގަދަ 16ގެ މެޗުގެ ޕެނަލްޓީގައި 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަމް ސްޕެއިން ބަލި ކުރިއެވެ. އަދި ކުއާޓަރ ފައިނަލުގައި، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ވިލާތުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށް ވާ ޕޯޗުގަލްވެސް ބަލި ކުރިއެވެ.

ވޯލްޑްކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލުމަށް މޮރޮކޯގެ ޓީމުން ދެކެމުން ދިޔަ ހުވަފެނުން ހޭލަން ޖެހުނީ، ފަރަންސޭސިވިލާތާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ، ކުރި ލިބޭ ގޮތް ނުވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް މޮރޮކޯއަކީ އެފްރިކާ އަދި ޢަރަބި ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން، ވޯލްޑްކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރި ހަމަ އެކަނި ޤައުމުކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2022ގެ 3 ވަނަ ހޮވާ މެޗަށް، ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް މޮރޮކޯއިން ނުކުންނާނީ ޑިސެމްބަރު 17 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް