ކ. މާލެ
|
16 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 20:20
ހުކުރު ދުވަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކަކީ މިހާތަނަށް އެގައުމަށް އެންމެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުނު ހަމަލާތައް
ހުކުރު ދުވަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކަކީ މިހާތަނަށް އެގައުމަށް އެންމެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުނު ހަމަލާތައް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ: އެއްދުވަހެއްގެ ތެރޭ ޔޫކްރެއިނަށް 70އަށް ވުރެ ގިނަ މިސައިލް ހަމަލާ
 
ރަޝިއާއިން ދިން 76 މިސައިލް ހަމަލާ ގެ ތެރެއިން 60 ހަމަލާ ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ހުއްޓުވާފައި
 
ނުވަ މިސައިލް ހަމަލާއެއް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އިންޖީނުގެތަކަށް އަމާޒުވެފައި
 
ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަމަލާތަކަކީ މިހާތަނަށް ޔޫކްރެއިނަށް އެންމެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުނު ހަމަލާތައް

ރަޝިއާއިން އަނެއްކާވެސް ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުކޮށް ވަރުގަދަ މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ.

ރަޝިއާއިން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުކޮށް 70އަށް ވުރެ ގިނަ މިސައިލް ހަމަލާ ދީފައެވެ. މިއީ މިހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އިމަޖެންސީގޮތުން ގިނަ ސަރަހައްދުތަކަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ޔޫކްރެއިނަށް މަޖުބޫރުވެފައިވާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ބުނާގޮތުން މިހަމަލާތަކުގައި އާންމުން ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓް އިމާރާތަކަށް އަމާޒުވި މިސައިލްގެ ސަބަބުން ދެމީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަނެއްކޮޅުން ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނުން އެގައުމުގެ އިރުމަތީގައި ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން 12 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އަންނަ އަހަރު އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަން ރާވަމުން ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން ރަޝިއާއިން ދަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އުމްރާނީ އިމާރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަމަލާތަކަކީ މިހާތަނަށް އެގައުމަށް އެންމެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުނު ހަމަލާތައް ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އެއަރ ފޯސްއިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ސަމާލުކަން ހޯދާ، ޑިފެންސް ނިޒާމަށް އޮޅުވާލުމަށް ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓު ބޭނުންކޮށްފައެވެ. މިއާއެކުވެސް ރަޝިއާއިން ދިން 76 މިސައިލް ހަމަލާ ގެ ތެރެއިން 60 ހަމަލާ ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި ނުވަ މިސައިލް ހަމަލާއެއް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އިންޖީނުގެތަކަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކަކީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރިމާތާކެއް ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ސިފަކުރަމުންދާއިރު، ރަޝިއާއިން ބުނަނީ އެގައުމުން ހަމަލާތައް ދެނީ ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާ ބަލިކަށިކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް