ކ. މާލެ
|
16 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 08:47
"މިނީ ބްރެޒީލް"ގެ ލޯބި އާޖެންޓީނާއަށް ބަދަލުކޮށް، މެސީއަށް 1 ނަމްބަރުކަން!
މިނީ ބްރެޒީލް
"މިނީ ބްރެޒީލް"ގެ ލޯބި އާޖެންޓީނާއަށް ބަދަލުކޮށް، މެސީއަށް 1 ނަމްބަރުކަން!
 
ލީޑް ސިންގަރ، މުޙައްމަދު ޔާސީޏް އަލްޔާން ސިފަ ކުރާ ގޮތުގައި މުޅި ސަރަޙައްދުންވެސް އުފާވެރިކަން ގެއްލިފައިވާ ފަދަ
 
ބޭންޑުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިން ފެންނަމުން ދަނީ ހިތްދަތިކަމުގެ އަސަރުތައް

ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގައި ވޯލްޑްކަޕްގެ ފޯރި އެންމެ ގަދަ އެއް މަންޒިލަކީ ޕާކިސްތާނުގެ "މިނީ ބްރެޒީލް" ކަމާ މެދު ދެބަސްވެވޭކަށް ނެތެވެ. ވޯލްޑްކަޕްގެ މެޗުތައް ޤަޠަރުގައި ފެށި ހިސާބުން އަދާ ޖެހުނުއިރުވެސް ޕާކިސްތާނުގެ "މިނީ ބްރެޒީލް"އިން ފުޓުބޯޅައިގެ ފޯރި ފަނޑުވި، ހަމަ އެންމެ ވަގުތެއްވެސް އަދި ނާދެއޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ވޯލްޑްކަޕްގެ ތަށި މި ފަހަރު ބްރެޒީލްއަށް ނުލިބޭނެކަން ކަށަވަރުވި ހިސާބުން، ޒާތެއްގެ މަޑުމޮޅިކަމެއް ލިޔާރީއޭ ކިއާ ޕާކިސްތާނުގެ "މިނީ ބްރެޒީލް"އަށް ވަނީ ވެރިވެފައެވެ.

ބްރެޒީލްގެ ޓީމަށް ތާޢިދުކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ވައިރަލްވި ލަވަ އުފެއްދި 9 މެންބަރުންގެ ރެޕް ގުރޫޕު ނުވަތަ ރިއަލް މިއުޒިކް ޕަވާ (އާރްއެމްޕީ) ބޯއީޒްގެ ރޫޙުވެސް މަރުވެފައި ވާ ފާދައެވެ. ބޭންޑުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިން ފެންނަމުން ދަނީ ހިތްދަތިކަމުގެ އަސަރުތަކެވެ. ބޭންޑްގެ ލީޑް ސިންގަރ، މުޙައްމަދު ޔާސީޏް އަލްޔާން ސިފަ ކުރާ ގޮތުގައި މުޅި ސަރަޙައްދުންވެސް އުފާވެރިކަން ގެއްލިފައި ވާ ފަދައެވެ.

މުބާރާތުގައި ބްރެޒީލް ކުޅުނުއިރު، ގޯޅިގޯޅި ކަންމައްޗަށް ޕްރޮޖެކްޓަރުތައް ނެރެގެންވެސް މީހުން ދިޔައީ މެޗުތައް އަޅުވަމުން. ކުދިންގެ އަތްފައިންވެސް ބޯޅަ ނުނެއްޓޭ. ހުރިހާ ތާކު އޮތީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން. އެކަމަކު، މިހާރު ބަލާލީމަ ފެންނާނެ، ބްރެޒީލްގެ ފުޓުބޯޅަ ޢީދު މިއޮތީ ފަނޑުވެފަ. ބްރެޒީލްގެ ފޭނުން ތިބީ ވަރަށް ދެރަވެފަ. ކުދިވެރިންވެސް ތިބެނީ ހަމަ ގެތަކުގަ
މުޙައްމަދު ޔާސީން އަލްޔާން؛ އާރްއެމްޕީ ބޯއީޒްގެ ލީޑް ސިނގަރ

ބްރެޒީލްގެ ޤައުމީ ޓީމަށް އޮތް ހާއްސަ ލޯބި ބަޔާން ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އާރްއެމްޕީ ބޯއީޒްއިން ވަނީ "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ސޯންގް 2022"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ލަވައެއް ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ. އެ ލަވައަކީ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި "ވައިރަލް ވި ހިޓް" ލަވައެކެވެ. އެންމެ 2 ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 70000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޔޫޓިއުބް ވިއުޒް ލިބުނެވެ.

އާރްއެމްޕީ ބޯއީޒްގެ އުއްމީދަކީ ބްރެޒީލްއާ ހަމައަށް އެ ލަވައިގެ ފޯރި ފޯރުމެވެ.

އަހަރަމެން މި ލަވަ ހެދީ، ބްރެޒީލްއަށް އޮތް ލޯބި ބަޔާން ކޮށްދޭން. މި ލަވައިގަ އަހަރަމެން ކިޔައިދީފައި ވާނީ ލިޔާރީގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަން. ލިޔާރީގެ މީހުން ބްރެޒީލް ދެކެ ވާ ލޯބި ބަޔާން ކޮށްދޭންވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފަ ވާނެ. އަހަރަމެން ބޭނުންވީ، ބްރެޒީލްއަށް އަހަރަމެން ކުރާ ލޯބި، އެ ހިސާބަށް ފޯރުން. އަހަރަމެންގެ އިޙްސާސްތައް، ބްރެޒީލްއަށް ފޯރާފިއްޔާ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު
މުޙައްމަދު ޔާސީން އަލްޔާން؛ އާރްއެމްޕީ ބޯއީޒްގެ ލީޑް ސިނގަރ

ވޯލްޑްކަޕްގެ ތައްޓާ ހިސާބަށް ދެވޭ ގޮތް ނުވެ، ޑިސެމްބަރު 9 ވަނަ ދުވަހު ބްރެޒީލްއިން މުބާރާތަށް ވަދާޢީ ސަލާމް ކުރިއެއް ކަމަށް ލިޔާރީގެ މަގުތަކުން އަދިވެސް ފެންނަނީ ބްރެޒީލްގެ ކުލަތަކެވެ. ނަމަވެސް ސަޕޯޓަރުންގެ ތާޢީދު މިހާރު އޮތީ އާޖެންޓީނާގެ ޤައުމީ ޓީމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި ދެން ބާކީ މި ތިބީވެސް ވަރުގަދަ ޓީމުތަކެއް. އެކަމަކު އަހަރަމެންގެ މިހާރުގެ ޢުއްމީދަކީ އާޖެންޓީނާ. ތެދެއް. ފުރަތަމަ ލޯތްބަކީ ބްރެޒީލް. އެކަމަކު، އެމީހުން ކޭޓީތާދޯ. އެހެންވީމަ، މިހާރު އަހަރަމެން ބޭނުންވަނީ އާޖެންޓީނާއަށް ކުރި ލިބެން. މެސީ އަކީ 1 ނަމްބަރު
މުޙައްމަދު ޔާސީން އަލްޔާން؛ އާރްއެމްޕީ ބޯއީޒްގެ ލީޑް ސިނގަރ

އާބާދީ ބައިބޯވެފައިވާ ލިޔާރީއަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މަރުކަޒީ އިދާރާއެވެ. ފުޓުބޯޅައިގެ މައިދާނުގައި ޕާކިސްތާނު ދުށް ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއްގެ އުފަން ވަޒަނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު މި ދުނިޔެ ދޫކުރި، ޕާކިސްތާނުގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން، ޢަލީ ނަވާޒް ބަލޫޗްގެ ނަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ލިޔާރީއަކީ ކުޅިވަރުގެ ބިމެއް. މިތަނުގަ އެބަތިބި މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން. މޮޅަށް ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ މީހުންނާއި، އެނޫންވެސް ކުޅިވަރުތަކަށް ގަދަ މީހުން އެބަތިބި... އެމީހުން ކުރިއަށް ނެރެން އަހަރަމެން ބޭނުން. އަހަރަމެންގެ އެދުމަކީ، ކުރިއަށް ނުކުތުމުގެ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުން ކުރިއަށް ނުކުތުމަށް އެހީވެދިނުން. ފައިސާގެ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
ުމަރު ނަޖީބު؛ އާރްއެމްޕީ ބޯއީޒްގެ މެންބަރެއް

ލިޔާރީއަކީ ޕާކިސްތާނުގައި ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީ ވެފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޤީރު އަވަށެކެވެ. ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލުންތަކާއި، ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރުން ފަދަ އެތައް ވަބާއެއްގައި ބެދިފައި އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއްވީ އަވަށެކެވެ. އިންތިހާ ފަޤީރު ކަމާއެކު ޢުއްމީދުގެ ހުޅުކޮޅު މުޅިންހެން ނިވިފައި އޮތް އަވަށެކެވެ. ނަމަވެސް، ގޭންގެ މާރާމާރީ ހުއްޓުވުމަށް، ސިންދް ސަރުކާރުން 2013 ވަނަ އަހަރު ހާއްސަ ފައުޖުތަކެއް ފޮނުވި ފަހުން ހިސާބެއްގެ ހަމަޖެހުމެއް ވަނީ ގެނުވާފައެވެ.

ފުޓުބޯޅައާއި ބޮކްސިންގްގެ އިތުރުން ހިޕްހޮޕް މިއުޒިކްގެ ފޯރި، ލިޔާރީގައި ގަދަވާން ފެށީ އެހާ ހިސާބުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
25%
0%
50%
25%
ކޮމެންޓް