ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 12:36
މާރިއާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާއަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ދީނީ ކަންކަމަށް އަބަދުވެސް ޝަޢުޤު ހުންނަ މީހެއް
ޤަޠަރުގެ މިސްކިތްތައް
އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރު މާރިއާއަށް ޤަޠަރުގެ މިސްކިތަކުން ކުރެވުނު ތަޖުރިބާ!
 
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިސްކިތަކަށް ވަދެލުމުން އޭނާ އަށް ހަމަޖެހުމުގެ އިޙްސާސެއް ކުރެވުނު ކަމަށް ބުނި
 
މިސްކިތްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މެހެމާނުންގެ ބޭނުމަކަށް ވަނީ މިސްކިތްތަކުގެ ފަރުމާތައް ބަލާލުމުގެ އިތުރުން، އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންކަން އުނގެނުން
 
ވޯލްޑްކަޕްއަކީ ހަމައެކަނި ފުޓުބޯޅައެއް ނޫން، ޘަޤާފަތް ދަސްކުރަންވެސް ލިބޭ ފުރުޞަތެއް

ކަތާރާ މިސްކިތުގެ މުއައްޒިން ބަންގި ގޮވަމުން ދިޔައިރު، އޭނާގެ ފަހަތުގައި އިށީނދެލައިގެން އިން އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރު، މާރިއާ ރޮޑިރިގޭޒް، އެ މަންޒަރުތައް ވީޑިއޯ ކުރަމުން ދިޔައީ އިންތިހާ ޝަޢުޤުވެރިކަމާ އެކީގައެވެ.

މާރިއާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާއަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ދީނީ ކަންކަމަށް އަބަދުވެސް ޝަޢުޤު ހުންނަ މީހެއް ކަމަށާ، ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތައް ބަލާލުމަށް އާޖެންޓީނާއިން ޤަޠަރަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ފަހު، ކަތާރާ މިސްކިތަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ބޭނުން ވި ކަމަށެވެ.

އަހަރެން އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެވެސް ދީނަށް ޝަޢުޤު ހުރޭ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، މެދުއިރުމަތީގެ ދީނީ ކަންކަމަށް. އަހަރެންގެ ޢާއިލާއިން ވޯލްޑްކަޕް ބަލާލަން ޤަޠަރަށް އަންނަން ނިންމި ހިސާބުން ވަރަށް ގަޔާވި، އެކި މިސްކިތްތައް ބަލާލާ، ދީނުގެ ކަންކަން ބަލާލަން. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިސްކިތަކަށް ވަދެލުމުން އަހަރެންނަށް ހަމަޖެހުމުގެ އިޙްސާސެއް ކުރެވުނު. ރައްކާތެރިކަން އިޙްސާސް ކުރެވުނު.
މާރިއާ ރޮޑްރިގޭޒް؛ އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރެއް

ދުނިޔޭގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ އެންމެ ފޯރިގަދަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ބަލާލުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޤަޠަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މެހެމާނުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަޤުބޫލު މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤަޠަރުގެ ހިތްގައިމު މިސްކިތައް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކަތާރާ މިސްކިތްވެސް ހިމެނެއެވެ. މިސްކިތްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މެހެމާނުންގެ ބޭނުމަކަށް ވަނީ މިސްކިތްތަކުގެ ފަރުމާތައް ބަލާލުމުގެ އިތުރުން، އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންކަން އުނގެނުމެވެ.

ވޯލްޑްކަޕްއަކީ ހަމައެކަނި ފުޓުބޯޅައެއް ނޫން. ޘަޤާފަތް ދަސްކުރަންވެސް ލިބޭ ފުރުޞަތެއް މީ. ތަފާތު އެކި މީހުން ދަސްކޮށް، އެމީހުންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން އޮންނަ ގޮތްތައްވެސް ދަސްކޮށްލަން ލިބޭ ފުރުޞަތެއް މީ.
ލޮރޭނާ ސްޓެމްފެލެޓް؛ އާޖެންޓީނާގެ ފޭންއެއް

ޢަރަބި ގަލްފްގެ އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވޯލްޑްކަޕް މުބާރާތެއް ހޮސްޓް ކުރުމުގެ ރެކޯޑް ޤަޠަރުން ހޯދި އިރު، އިސްލާމި ޝިޢާރު ފާޅުކޮށް، ފެތުރުމުގައިވެސް ޤަޠަރުން ދައްކަމުން ދަނީ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޝަޢުޤު ލިބޭ. އަހަރަމެން ޢުއްމީދު ކުރި ގޮތަކީވެސް މީ. ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފުޓުބޯޅައިގެ ދުނިޔެއިން ހަވާސާވެލާ، ޤަޠަރުގެ ޘަޤާފަތް ތަޖުރިބާ ކުރަމުން. ގިނަ ބަޔަކު އެބަ ޒިޔާރަތް ކުރޭ ބްލޫ މޮސްކު ނޫނީ ކަތާރާ މިސްކިތަށްވެސް. މިތަނުގެ ފަރުމާތައް ބަލާލާ، މިސްކިތުގެ ރީތިކަން ދެކިލާ، ކޮންމެ ދުވާލެއްގެ 5 ނަމާދުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ނަމާދެއްގައި މުސްލިމު މަޝްހޫލުވާ މަންޒަރު ބަލާލަން މީހުން ވަރަށް ޝަޢުޤުވެރިވޭ.
ސާދާތު އަންވަރު؛ ޤަޠަރު ގެސްޓް ސެންޓަރުގެ ވޮލަންޓިއަރެއް

ހުޅަނގުގެ ލާ ދީނީ ފިކުރުތަކަށް ދީލާލާފައި ނުވާ އިރު، ޤަޠަރުން ފަތުރަމުން ދިޔައީ އިސްލާމީ ދަޢުވަތެވެ.

ޙަޤީޤަތަށް ބުނަންޏާ މަށަށް ހަމަޖެހުން އިޙްސާސް ކުރެވޭ. އަސްލުގަ މަށަކީ އެހާ ދީނީ، އަޅުވެރި މީހެއް ނޫން. އެކަމަކު، މިތަނުގެ މީހުންނަކީ އަނެކުންނަށް ވަރަށް އިހްތިރާމް ކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގަ މަށަށް ފެންނަނީ.
މާރިއާ ޕިއާ؛ އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރެއް

މިސްކިތްތަކުގައި މުއައްޒިނުން ބަންގި ގޮވާ މަންޒަރު ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އިތުރުން، ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް ކިޔައި ދިނުމަށް ހާއްސަ ވޮލަންޓިއަރުންވެސް ޤަޠަރުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
16%
11%
2%
7%
6%
59%
ކޮމެންޓް