ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 09:58
ކްރޮއޭޝިއާގެ އިވާނާ ނޯލް
ކްރޮއޭޝިއާގެ އިވާނާ ނޯލް
ޓްވީޓަރ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
އެތައް ބައެއްގެ ލޯބީގެ މެސެޖާއި ކައިވެނީގެ ހުށަހެޅުން ލިބުނު ކްރޮއޭޝިއާގެ އިވާނާ ނޯލް
 
އިންސްޓަގްރާމް އިން އޭނާ ފޮލޯ ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވާލަކު 200،000 ގައި އުޅޭ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށްދާއިރު އެކި މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓެނީ އެކި ކަންކަމަށެެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެއީ ސަޕޯޓަރުން ކުރާ ޚާއްސަ ކަމަކަށްވާއިރު، އަނެއް ބައި ފަހަރު އެއީ ޤައުމެއްގެ ސަޕޯޓަރަކަށް ވެސް ވެއެވެ.

އެކި ޤައުމުތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ސަމާލުކަން ހުއްޓެނީ ވަރަށް ފަސޭހައިންނެވެ. މިހާރު ޤަތަރުގައި ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގައި ވެސް އެކި މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ އެކި ސަޕޯޓަރުންނަށެވެ. އަންހެން ސަޕޯޓަރުންނަށެވެ. އެމީހުންގެ ރީތި ކަަމާއި، ބުރު ސޫރަ އަށެވެ. އެއްބައި ފަހަރު މޮރޮކޯގެ ސަޕޯޓަރެކެވެ. އަނެއް ބައި ފަހަރު ކްރޮއޭޝިއާގެ ސަޕޯޓަރެކެވެ. މި ފަހުން އެންމެންގެ ވެސް ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ ކްރޮއޭޝިއާގެ ސަޕޯޓަރަކަށެވެ. އުމުރުން 26 އަހަރުގެ އިވާނާ ނޯލްއަށެވެ. އޭނާ އަކީ ކްރޮއޭޝިއާގެ ރައްޔިތެކެވެ. ވޯލްޑް ކަޕަށް އޭނާ ޤަތަރަށް ދިޔައީ ކްރޮއޭޝިއާގެ މެޗުތައް ބަލައި، ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމަށެވެ.

ނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން އިވާނާ ވަނީ އެތައް ފިރިހެނުންގެ ހިތްތައް ދަމައިގަނެފައެވެ. އެންމެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އޭނާއެވެ. ދެއްކެނީ ވެސް އޭނާގެ ވާހަކައެވެ. އިވާނާ އަކީ މޮޑެލެކެވެ. އޭނާގެ ރީތިކަން ފެނި އެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އޭނާ އަށް މެސެޖު ކުރަމުންނެވެ. އެއް ބަޔަކު ލޯބީގެ މެސެޖު ފޮނުވަމުން އަންނައިރު، އަނެއް ބަޔަކު ފޮނުވީ ކައިވެނީގެ ހުށަހެޅުން މެސެޖުންނެވެ. އެ ވާހަކަ އޭނާ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އިވާނާ ބުނީ ގޮތުގައި އާންމުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ އިތުރުން، ޤަތަރުގައި ތިބި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަނީ އޭނާ އަށް މެސެޖު ކޮށްފައެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕުން އޭނާ ފެނުމާއެކު އިވާނާގެ އިސްޓަގްރާމް ފޮލޯވަރުންގެ އަދަދު ވެސް އަންނަނީ ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް އިތުރުވަމުންނެވެ. ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިންސްޓަގްރާމް އިން އޭނާ ފޮލޯ ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވާލަކު 200،000 ގައި އުޅޭނެއެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާގެ އިންސްޓްގްރާމްގައި ޖުމުލަ 2.9 މިލިއަން ފޮލޯވަރުން އެބަ ތިއްބެވެ. އޭނާ ބުނީ ބައެއް މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އޭނާ އަކީ ވަރަށް "ފަސޭހަ" އިން ލޯބި ހާސިލްވާނެ އަންހެނެއް ކަމަށެވެ. އެކަން އެނގެނީ ފޮނުވާފައި ހުންނަ މެސެޖުންކަމަށާއި، ގިނަ މީހުން އެދެނީ ބައްދަލު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އިވާނާ ވަނީ އޭނާ އެކަހަލަ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނުގެން ގުޅޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ވޯލްޑް ކަޕް ބެލުމަށް ޤަތަރަށް އައީ މަޖާ ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި އޭނާ އަށް ވަކި މީހަކު ޚާއްސަ ނުވާނެ ކަަމަށެވެ. އަދި ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގައި އޭނާ އެންމެނާ ވެސް ގުޅޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއްވެސް މީހަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ނުގެން ގުޅޭ ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ ކުޅިވަރުގެ ފޯރި ނެގުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ދިމާވި ކޮންމެ ސަޕޯޓަރެއް ވެސް އޭނާ ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުތަކަށް ދަނޑަށް ވަންނައިރު އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިން އޭނާއާ ކައިރީ ޝީޓުގައި ނުތިބެ، ދުރަށް ދަނީ ދަނޑު ތެރޭގައި ހުންނަ ކެމެރާގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ދެން އޮތީ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗެވެ. އިވާނާ ބުނީ އެންމެ ފަހު މެޗާ ހަމައަށް ވެސް އޭނާ ޓީމާއެކު ހުންނާނެ ކަމަށާއި، މުބާރާތް ނިމުމުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ދާނީ އުފަލުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އިވާނާ ބުނީ ޤަތަރުގައި ވަރަށް މަޖާ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަ ކުރެވުނު ކަމަށާއި، އެއީ ހަނދާނުން ފޮހެލެން އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
16%
13%
11%
22%
11%
27%
ކޮމެންޓް