ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:20
މޮރޮކޯގެ ކޯޗު ވަލީދު
މޮރޮކޯގެ ކޯޗު ވަލީދު
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
އެމްބާޕޭ ހުއްޓުވުމަށް ޚާއްސަ ކަމެއް ނުކުރާނަން: ވަލީދު
 
އަޝްރަފް ހަކީމީ އަކީ ދުނިޔޭގައި ތިބި މޮޅެތި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކުޅުންތެރިޔެއް

ފްރާންސްގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ހުއްޓުވުމަށް މޮރޮކޯ އިން ޚާއްސަ ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ވަލީދު ބުނެފިއެވެ.

ވަލީދު މިހެން ބުނީ މިއަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މިއީ މޮރޮކޯ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއީ އެފްރިކާ އަދި މުސްލިމު ޤައުމެއް ވެސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ވަލީދު ބުނީ މެޗުގައި އެމްބާޕޭ ހުއްޓުވުމަށް ޚާއްސަ ގޮތްތަކެއް އޭނާ ނުގެންގުޅޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފްރާންސްގައި އެމްބާޕޭ ނޫނަސް މޮޅެތި އެހެން ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އަންނަނީ ފްރާންސްގެ މެދު ތެރޭގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން ކަމަށާއި، އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އަންނަނީ އެމްބާޕޭ އަށް އެހީވުމަށް މޮޅަށް ކުޅެމުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މެޗުގައި ހަމައެކަނި އެމްބާޕޭ އަށް ފޯކަސް ކުރުމަކީ ހެދޭނެ ގޯހެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެމްބާޕޭ ހުއްޓުވާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ބުނީ މޮރޮކޯގެ ޑިފެންޑަރު އަޝްރަފް ހަކީމީ އަކީ ދުނިޔޭގައި ތިބި މޮޅެތި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެއީ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޗެލެންޖަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފްރާންސް އަކީ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށާއި، އެ ޓީމުގައި ވަރަށް މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ތިބި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފްރާންސް އިން މެޗަށް ނުކުންނާނީ ހުރި ހުރިހާ ހަތިޔާރަކާއެކު ކަމަށެވެ. ވަލީދު ބުނީ މޮރޮކޯ އިން ވިސްނަން ޖެހޭނީ ފްރާންސް އަށް އުނދަގޫ ކުރެވޭނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ވަލީދު ބުނީ މޮރޮކޯގައި އަނިޔާގެ ބައިވަރު މައްސަލަ އުޅޭ ކަމީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް އެނގޭ ބޮޑު ހަގީގަތެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުޅުންތެެރިން ވެސް މިހާރު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، މޮރޮކޯގެ މެޑިކަލް ޓީމަކީ ވަރަށް މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މެޑިކަލް ޓީމުގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ލިބެނީ އުފާވެރި ޚަބަރު ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޓީމު އިޚުތިޔާރު ކުރުމަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް ވެސް މަޑުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު އަދި ބޭރު ނުވާ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު އެތެރެ ވެސް ނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތެއްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް އައިސް، އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ދެން ބޭނުންނުވުމަކީ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވޯލްޑް ކަޕް ކަހަލަ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ މިހާ ހިސާބުގައި ކުޅުމަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ލިބޭނެ ނަސީބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ވަލީދު ބުނީ މުބާރާތުގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ޓީމު ބްރެޒިލް ކަޓައިފި ކަމަށާއި މޮރޮކޯ އަކީ އުއްމީދީ ޓީމެއް ނަމަވެސް އިތުރަށް ވެސް ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހުރި ކަމަށެވެ. ވަލީދު ބުނީ އޭނާ ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުހުގައި އެފްރިކާ ބައްރު އޮންނަން ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި މޮރޮކޯ އިން ފްރާންސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް