ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 15:55
އީސީން ސީޕީއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އީސީން ސީޕީއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އީސީން ތައްޔާރުވުން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއެކު އީސީން ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފި
 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައެއް އިންތިޒާމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއެކު ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވޭ
 
އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ސީޕީއާއެކު ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވޭ

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން, ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދުއާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއާއެކު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އީސީން ބުނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެންނާއި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިކަމަށެވެ. އެކަމާގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ، އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ރަޝީދު، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޒު އިސްމާއީލް ހަބީބު އަބްދުއްރަހީމްއާއި ފުލުހުންގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތްކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުމަކީ އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ސެކިއުރިޓީ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެެއްވިއެވެ. އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އެކި ކަންކަމުގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށްވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން އީސީން ބުނީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައެއް އިންތިޒާމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޒާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއާކު އަންގާރަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އީސީން މިހާރު އަންނަނީ އެކި ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިންތިޚާބަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި އިކުއިޕްމެންޓް އަންނަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް