ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 09:05
ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން އާޖެންޓީނާ ޖާޒީގައި
ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން އާޖެންޓީނާ ޖާޒީގައި
ޓްވީޓަރ
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމު
އެތައް ހާސް ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން އާޖެންޓީނާ އަށް ސަޕޯޓުކޮށް މަރުދޭ ސަބަބު މިއޮތީ!
 
އަމިއްލަ އަށް އާޖެންޓީނާ އަށް ލަވަ ހެދުމުގެ އިތުރުން، ޤަތަރުގައި އާޖެންޓީނާ މެޗުތައް ބެލުމަށް ވެސް އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އެބަ ތިބި

ޤަތަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، ސަޕޯޓަރުން އެންމެ ގިނަ އެއް ޤައުމަކީ އާޖެންޓީނާއޭ ބުނެވިދާނެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ އާޖެންޓީނާ އަށް ސަޕޯޓުކުރަނީ ހަމައެކަނި އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރުން ހާހުން ގުނާލެވެއެވެ. ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކާއި، އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުން ފެށިގެން ގޮސް އެފްރިކާގެ ޤައުމުތަކުގައި ވެސް މެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މަފަހަރު އެންމެ ބޮޑަށް އަޅައިގަތީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން އާޖެންޓީނާ އަށް ކުރަމުން އަންނަ ސަޕޯޓެވެ. އެ ޤައުމައި މުޅިން ހެން އޮތީ އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރުންނޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. އާޖެންޓީނާ އަށް ސަޕޯޓުކުރުމަށް އެމީހުން ތަފާތު ކަންތައްތައް ކުރެއެވެ.

އެމީހުންގެ ސަޕޯޓަކީ އާދައިގެ ސަަޕޯޓެއް ވެސް ނޫނެވެ. އަމިއްލަ އަށް އާޖެންޓީނާ އަށް ލަވަ ހެދުމުގެ އިތުރުން، ޤަތަރުގައި އާޖެންޓީނާ މެޗުތައް ބެލުމަށް ވެސް އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އެބަ ތިއްބެވެ. އެކަމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް އަލް ޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އޭނާ އެކަން ކާމިޔާބު ވެސް ކުރިއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން އާޖެންޓީނާ އަށް މަރުދޭ ސަބަބު ސާފެވެ. ސަބަބަކީ އާޖެންޓީނާގެ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ އާއި މިހާރުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީއެވެ. އޮންލައިންކޮށް އެ ސުވާލު އަމާޒުކުރުމުން އެއަށްވަނީ އެތައް ހާސް ރިޕްލައި ލިބިފައެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުން ބުނަނީ އާޖެންޓީނާ އަށް ސަޕޯޓު ކުރަނީ ފުޓުބޯޅައިގައި މެސީ ދައްކަމުން އަންނަ ހުނަރާއި، ޖާދުލުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އެ މީހުން ބުނަނީ މެސީ އަކީ އެމީނުންނާ އެއް އުމުރެއްގެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެސީގެ ކުޅުމަކީ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ކަމަށެވެ. އެ މީހުން ބުނީ އެއީ ހަމައެކަނި މެސީ އަށް ވުމުން ކުރާ ސަޕޯޓެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މަރަޑޯނާ އަކީ ވެސް އެމީހުންގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ހޯދި މޮޅު ޖާދޫގަރެއް ކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ. އެ މީހުން ބުނަނީ އާޖެންޓީނާ އިން އެމީހުންގެ ހިތްތައް ފަތަހަ ކުރީ މަރަޑޯނާގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މިހާރު ވެސް މަަރަޑޯނާ ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށެވެ. އެމީހުން ބުނީ ބަންގްލަދޭޝްގައި ވެސް ވޯލްޑް ކަޕް އެންމެ ފުރަތަމަ ޓީވީން ދައްކަން ފެށީ 1986 ވަނަ އަހަރު ކަމަށެވެ. މެކްސިކޯގައި ބޭއްވި މުބާރާތުގައި މަރަޑޯނާ މުޅި އާޖެންޓީނާ ކޮނޑު އަޅައިގެން ގޮސް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ފުޓުބޯޅައިގައި މަރަޑޯނާ ވަނީ އެތައް ޖާދުލެއް ދައްކާފައި ކަމަށެވެ.

އާޖެންޓީނާ އާއި ނެދަލެންޑްސް ބައްދަލު ކުރި ކުއާޓާ ފައިނަލް ބެލުމަށް ވެސް ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން ވަނީ ޤަތަރަށް ގޮސްފައެވެ. އެމީހުން ބުނީ ޤަތަރަށް ދިޔައީ ސީދާ މެސީ އާއި އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުން ބެލުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މެޗުގައި މެސީ ވަރަށް މޮޅަށް ކުޅުނުކަން ފާހަގަކުރަމުން އެ މީހުން ބުނީ، އެކަން ތަފްސީލުކޮށްދޭން ވެސް އުނދަގޫ ކަމަށެެވެ. މުސްލިމު އެ ރައްޔިތުންގެ ދުއާ އަކީ ވެސް އެއީއެވެ. މެސީ އާއި އާޖެންޓީނާ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅުމެވެ. އަދި އަންނަނީ ސްޓޭޑިއަމްތަކުގެ ބޭރުގައި ވެސް ފޯރީގައި ސަޕޯޓު ނަގަމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އާޖެންޓީނާގެ ބައެއް ރައްޔިތުން ބުނީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންގެ ސަޕޯޓު ފެނި އެމީހުން ވެސް ހައިރާންވި ކަމަށެވެ. އަދި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށާއި، އާޖެންޓީނާ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުން އެމީހުންނަށް ޚާއްސަކަމެއް މިހާރު ދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
34%
9%
22%
16%
13%
6%
ކޮމެންޓް