ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:17
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ
ބިޒްނަސް އިންސައިޑަރ
ގަލްފް ސަމިޓް
ތެލުގެ ވިޔަފާރީގައި ޔުއާން ބޭނުން ކުރަން ޗައިނާގެ ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
 
ޝީ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ގަދަކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ކުޑަކުރުމަށް

އަރަބި ޤައުމުތަކުން ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި ޗައިނާގެ ފައިސާ، ޔުއާން ބޭނުން ކުރަން އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ގޮވާލެއްވީ ގަލްފް ސަމިޓުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ޗައިނާއިން ތެޔޮ ގަތުމުގައި ޔުއާން ބޭނުން ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ޝީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޝީ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ގަދަކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ކުޑަކުރުމަށް ޗައިނާއިން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުންނެވެ. ޗައިނާއިން ތެލުގެ ވިޔަފާރީގައި ޔުއާން ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފިނަމަ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ޔުއާންގެ ބާރުވެސް ގަދަވާނެއެވެ.

އަރަބި ޤައުމުތަކުގައި ޗައިނާގެ ނުފޫޒު އަންނަނީ ދުވަހަކަށް ފަހު ދުވަހެއް ގަދަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ޝީ މިހާރު ސައުދީއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ވެސް އަރަބި ޤައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ދަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބާރު ކަމަށްވާ އެމެރިކާއިން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ސައުދީ އާއި އަރަބި ޤައުމުތަކުން ވަނީ ޗައިނާއާއެކު ހަދާ އެއްބަސްވުންތައް ލިމިޓު ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ބުނި ބުނުމަށް ބީރުކަންފަތެއް ދެމުންނެވެ. އަދި އޯޕެކް ޕްލަސް ޤައުމެއް ކަމަށްވާ ރަޝިއާގެ ގުޅުން މެދުކަނޑާލަން ގޮވާލި ގޮވާލުމަށް ވެސް އެ ޤައުމުތަކުން އިޖާބައެއް ނުދެއެވެ.

ޗައިނާއިން އެ ޤައުމާއެކު ކުރާ ތެލުގެ ވިޔަފާރިތަކުގައި ޔުއާން ބޭނުން ކުރަން ގޮވާލި ނަމަވެސް އެކަން އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ކުރެވޭނެކަމަށް މާކެޓް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. އެއީ ސައުދީގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ގިނަ ތަކެއްޗާއި ރިޒާވަކީ ޑޮލަރުން ހުރި އެއްޗެއްސަށް ވާތީއެވެ. އެގޮތުން ޓްރެޝަރީޒްގެ ގޮތުގައި އެކަނި 120 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެ ޤައުމުގައި އެބަހުއްޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް