ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 14:53
ފ. ނިލަންދޫ އާސާރީ މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި މަހާނަ ގާތަކަށް ބަޔަކު ގެއްލުންދީފައި
ފ. ނިލަންދޫ އާސާރީ މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި މަހާނަ ގާތަކަށް ބަޔަކު ގެއްލުންދީފައި
ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލް
ސަގާފީ ތަރިކަ
ފ. ނިލަންދޫ އާސާރީ މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި މަހާނަ ގާތަކަށް ބަޔަކު ގެއްލުންދީފި
މިއީ ބުޑިސްޓު ދީނުގެ ވޭރެއް ހުރި ތަނެއްގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ މިސްކިތެއް
ގިނަ ގާތަކަކަށް ގެއްލުން ދީފައިވާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރޭ
ރަށު ކައުންސިލާއި ފުލުހުން މިހާރު ގެންދަނީ އެ މައްސަލަ ބަލަމުން

ފ. ނިލަންދޫ އާސާރީ މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި މަހާނަ ގާތަކަށް ބަޔަކު ގެއްލުންދީފިއެވެ.

އާސާރީ މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި އިހުޒަމާނުގެ ގިނަ މަހާނަ ގާތައް، ގަސްތުގައި ބަޔަކު ބިންދާލައި ހަލާކުކޮށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައިވާކަން އެނގިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެރަށު ކައުންސިލުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، އެކަން އެނގުމާއެކު، ރަށު ކައުންސިލާއި ފުލުހުން މިހާރު ގެންދަނީ އެ މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ގާތަކަކަށް ގެއްލުންދީފައިވާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުގެ ރެކޯޑްތަކަށް ބަލާއިރު، ފ. ނިލަންދޫ އާސާރީ މިސްކިތަކީ ރާއްޖެ އިސްލާމްކުރެއްވުމަށްފަހު، އޭރުގެ ރަސްގެފާނު މުހައްމަދު ބިން އަބްދުﷲ (ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު) ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބިނާކުރެއްވި 3 މިސްކިތުގެތެރެއިން އެއް މިސްކިތެވެ. އަނެއް ދެ މިސްކިތަކީ މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތާއި ދަރުމަވަންތަ މިސްކިތެވެ. 

ދަރުމަވަންތަ މަހާރަދުންގެ އަމުރުފުޅަށް ބިނާކުރި މި މިސްކިތަކީ 800 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މިސްކިތެކެވެ.

ނިލަންދޫ އާސާރީ މިސްކިތަކީ އެވޭލާ ޒަމާނުގައި ބުޑިސްޓު ދީނުގެ ވޭރެއް ހުރި ތަނެއްގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. މި ހުކުރު މިސްކިތުން މިހާރު ފެންނަން ހުރީ އެ އިމާރާތުގެ އަސްލުކަމަށް ބެލެވޭ ބިންގަލުގެ ވެލިގަލާއި ހިރިގަލުގެ ބައެވެ. އަދި ގޯތިތެރޭގައި މަހާނަ ގާތައްވެސް ހުރެއެވެ.

ފ. ނިލަންދޫ އާސާރީ މިސްކިތު ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި މަހާނަ ގާތަކަށް ބަޔަކު ގެއްލުންދީފައި

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކުރުމުން ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ކޮމިއުނިކޭޝަން އިސްމާއީލް ނާއިލް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ މަރުކަޒުން ރަށު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން އެކަން ބަލަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ގާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގާނޫނުގެ 54 ވަނަ މާއްދާގައި ސަގާފީ ތަރިކައަށް ގެއްލުންދިނުމާއި އިހުމާލުވުމަކީ ކުށެއްކަމުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދެއް ހަލާކުކޮށް، ގެއްލުންދީ، ނުވަތަ ނެތިކޮށްލުމުގެގޮތުން ކުރާ އެންމެހައި ކަންކަމަކީ އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެކެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ބަދަލުގެނެސް، ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ އަސްލު އޮޅުވާލައި ނުވަތަ އުނިއިތުރު ގެނައުންވެސް މިއީ ކުށެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް