ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 18:22
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ
މާދެލީގެ މަސް ފެކްޓަރީ ނިލަންދޫ އަށް
މާދެލީގައި އަޅަން ނިންމި މަސް ފެކްޓަރީ ނިލަންދޫ އަށް ބަދަލުކުރީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން: މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް
 
އެރަށަކީ އެހެން ބޭނުމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް
 
އެދުވަސްވަރު އެގޮތަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވީ އެހިސާބުގެ މަސްވެރިންނާއި ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއްކަމުގައިވާތީ

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދެއްގެ ގޮތުގައި، ދ. މާދެލީގައި އަޅަން ނިންމި މަސް ފެކްޓަރީ ފ. ނިލަންދޫ އަށް ބަދަލުކުރީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ދ. މާދެލީގައި މަސް ފެކްޓްރީއެއް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. އެ ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ވެސް އެރަށަކީ އެހެން ކަމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއްކަން ރައީސްއަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެދުވަސްވަރު އެގޮތަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވީ އެހިސާބުގެ މަސްވެރިންނާއި ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއްކަމުގައިވާތީ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެރަށުގައި މަސްފެކްޓްރީ ގާއިމްކުރެވޭނެ ގޮތް ނުވީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު މިވަގުތު އޮތް ގޮތުންނާއި، އެހެން ބޭނުމަކަށް ދީފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެރަށް އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް މާލީ ވަރަށް ބުރައެއް ދައުލަތަށް އުފުލަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ދ. މާދެލީގައި އަޅަން ނިންމި މަސް ފެކްޓަރީ ފ. ނިލަންދޫ އަށް ބަދަލުކުރީ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދ.އަތޮޅު މާދެލީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމަނިކުފާނުގެ ކެންޕޭންގައި ވަޑައިގެން ވިދާޅުވި މާދެލީގައި މަސްފެކްޓްރީއެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ވާހަކަ. ނަމަވެސް މާދެލީގައި މަސްފެކްޓްރީ ގާއިމްކުރެވޭ ގޮތް ނުވީ ހަގީގަތުގައި އޭގެ ރީސަން އެއްސެވީމައާއެކު މާދެލީގައި އޭރުގައި ވެސް އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ އޭރު ވެސް ހަމަ އެހެން ބޭނުމަކަށް ދެވިފައި އޮތް ރަށެއްކަން. އެހެން ނަމަވެސް އެހިސާބުގެ މަސްވެރިން ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެ ހިސާބުގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމަށްވާތީއާއެކު ދ. އަތޮޅުގައި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މާދެލީގައި އެފެކްޓްރީ ގާއިމް ކުރުމަށް އޭރުގައި ވައުދުފުޅެއް ވެވަޑައިގަތީ. ނަމަވެސް މިހާރު މިވަނީ ދ.އަތޮޅު މާދެލީގައި ގާއިމްކުރަން އޮތް ފެކްޓްރީ މިހާރު މިވަނީ ފ.އަތޮޅު ނިލަންދޫއަށް ބަދަލުކުރެވިފައި.. އެ ބަދަލު ގެނެވުނު މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑު ކުރިން މިދެންނެވިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު މިވަގުތު އޮތް ގޮތުންނާއި އެހެން ބޭނުމަކަށް ދީފައިވާ ރަށަކަށްވާތިއާއި އެރަށް އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް މާލީ ވަރަށް ބުރައެއް ދައުލަތަށް އުފުލަންޖެހޭތީއާއި އެ ވިސްނުންފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދޫކޮށްލާފައި އެހިސާބުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ލޮކޭޝަނެއްގައި ދެން މިފެކްޓްރީ ގާއިމްކުރޭވޭނީ ފ.އަތޮޅު ނިލަންދޫގައި ކަމަށްވާތީއާއި މިހާރު މިވަނީ އެމަސްފެކްޓްރީ ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައި.
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނުގެ ތެރެއިން ފ. ނިލަންދޫގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، މާދެލީގައި މަސް ފެކްޓަރީއެއް އެޅުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގަތީ 17 އޯގަސްޓު 2023 ގައެވެ. އެ މަޝްރޫއު ފ. އަތޮޅު ވެރިރަށް ނިލަންދޫ އަށް ބަދަލުކުރީ އެ ރަށް އާބަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން މި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މާދެލީގައި މަސް ފެކްޓަރީއެއް ހަދަން ރައީސް މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ވެސް އެ ރަށުގައި ރިސޯޓެއް ހަދަން އެސްއޭއެސް ކެޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ އޮތީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ސެއިންޓް ރެޖިސްގެ ވޮއްމުލި ހިންގާ އެ ކުންފުންޏާ މާދެލި ހަވާލުކުރީ 5 ޖުލައި 2023 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިން ފިރުމާފައި މަގާމު ލިބުނީމަ ދައްކަނީ ވަޅިން ބިރު!
ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލޭނު އެޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދޭ، އަދި ހުއްދަ ދީފަ އެއް ނުވާނެ - މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
ބޮޑު ކަންނެލީގެ އަގު ބޮޑު ކުރެވޭކަށް ނެތް، މިފްކޯ އަށް ބޮޑުކަންނެލި ކިރޭކަށްވެސް ނެތް: މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑަށް ސަރުކާރުގެ ފެހި ސިގްނަލެއް ލިބެންދެން 1 ނަންބަރު ޖެޓީގައި މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާނެ
މަދު ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ކޮޅެއް ކުރާ މުޒާހަރާ އެއް ވީމާ އެތާކަށް ނުދާނަން: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
އަމާޒަކީ މި ވަގުތު ހުޅުމާލެ ކަންނެލި ޖެޓީ ސަރަހައްދަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ހަފްތާ އެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި ހައްލުކުރުން - ޝިޔާމް
ޤާނޫނު މަތިމައްޗަށް ވެސް ގެނެވިދާނެ، މޫދަށް ކުނި އެޅުން ހުއްޓޭނީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށްގެން - ޝިޔާމް
މަސް ފެކްޓަރީތަކުގެ ކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން 35 އިންސައްތަ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރަނީ