ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 13:21
41 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ
41 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ
ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންގެ ދުވަސް
"އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ފައިދާ އިތުރުކުރަން"
 
މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް މި ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރޭ
 
މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގުގައި މަސް ނުކިރުމާއި ފައިސާ ލިބުން ލަސްވުމަކީ އެމީހުންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް
 
މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރާނަން -ރައީސް-

އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާނީ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ފައިދާ އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން މިދާ 42 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. ރައީސްގެ މި ޓްވީޓުގައި ވަނީ، މި ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު މިއަދު މަސްވެރިންގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ނުލިބުމެވެ. އަދި މަސް ކިރޭނެ ރަނގަޅު އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމާއި، އެމީހުންނަށް ފައިސާ ލިބުން ލަސްވުމެވެ.

މަސްވެރިންގެ މި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް މި ސަރުކާރުން ވަނީ މިހާތަނަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މިފްކޯއަށް މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކޮށް، މަސް ކިރާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސް ވަނީ ތަސްދީގުކުރައްވާފައެވެ. މިގާނޫނަށް ގެނައި މައިގަނޑު އިސްލާހަކީ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު، 13 ޑިސެމްބަރު 2021ގައި އުވާލެއްވުމާ ގުޅިގެން މަސްވެރިިކަމުގެ ގާނޫނުގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ އިބާރާތަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެކެވެ.

މިގޮތުން އެ މާއްދާގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަން އޮތް ތަން އުނިކޮށް، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރާ މަސްވެރިކަން މޮނީޓަރުކޮށް ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށްޓަކައި، މޮނިޓަރިންގ، ކޮންޓްރޯލް އަދި ސަރވޭލަންސްއާބެހޭ ނިޒާމެއް ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއާއި އެ ނޫންވެސް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ހަދައި ތަންފީޒުކުރަންވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްވިއްޔާ އެ ޚަރަދު ކުރީ ރައްޔިތުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަން - ރައީސް
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
ވާދަވެރިންނަށް ރައީސްގެ ރައްދު - "އެންމެންވެސް ތިބީ ޓެސްޓްކޮށްފައި، ފަސޭހައިގައި ކަންކަން ކޮށްނުދެވުނު ބަޔަކަށް ދެންވެސް ކަންކަން ކޮށެއްނުދެވޭނެ"