ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 17:36
ޝިފާއު އަކީ ޑޮލަރު ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މީހުން އަތުން ފައިސާ ނަގައި މަކަރު ހެދުމަށް ފަހު ފިލައިގެން އުޅޭތީ 2021 ވަނަ އަހަރު ވެސް ފުލުހުން އޭނާ ހޯދަން އިއުލާން ނެރުނު މީހެއް
ޝިފާއު އަކީ ޑޮލަރު ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މީހުން އަތުން ފައިސާ ނަގައި މަކަރު ހެދުމަށް ފަހު ފިލައިގެން އުޅޭތީ 2021 ވަނަ އަހަރު ވެސް ފުލުހުން އޭނާ ހޯދަން އިއުލާން ނެރުނު މީހެއް
ޕޮލިސް
ރައީސް މުއިއްޒު ސަރުކާރު
ވަގު ޓީޓީ ބޭނުންކޮށްގެން މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އެތެރެ ކުރި ޝިފާއު އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީގެ ބޮޑު މަގާމެއް ދިނުމަށްފަހު ވަކިކޮށްފި
 
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝިފާއު އަށް ދެއްވީ އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމް

ވަގު ޓީޓީ ހަދައިގެން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވަގަށް ވިޔަފާރި ކުރި މައްސަލަ 2023 ވަނަ އަހަރު ފެންމަތިވި ހުސެއިން ޝިފާއު އަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސަރުކާރުގެ މަތީ މަގާމެއް ދެއްވުމަށްފަހު، އެވާހަކަ މީޑިއާގައި ތިލަވުމުން އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކި ކޮށްފިއެވެ.

ޑރ މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަކީ އަޑިނޭގޭ ގޮތައް ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރަކަށް ވުމާއެކު، އޭނާ އަށް މަގާމު ދިން ތާރީޚެއް ސާފުވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މަގާމުން ވަކި ކުރީ އޭނާ އަށް މަގާމު ދިން ވާހަކަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މީޑިއާގައި ފެންމަތިވުމުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝިފާއު އަށް ދެއްވީ އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމެވެ.

ޝިފާއު އަކީ ޑޮލަރު ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މީހުން އަތުން ފައިސާ ނަގައި މަކަރު ހެދުމަށް ފަހު ފިލައިގެން އުޅޭތީ 2021 ވަނަ އަހަރު ވެސް ފުލުހުން އޭނާ ހޯދަން އިއުލާން ނެރުނު މީހެކެވެ.

މަކަރު ހަދައިގެން ވަގު ވިޔަފާރި ހިންގާފައިވާ މައްސަލައިގައި 2023 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ފުލުހުން ޝިފާއު ހައްޔަރުކުރި ނަމަވެސް ކޯޓުން ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކުރުމުން، ދޫކޮށްލާފައި ހުއްޓާ ރާއްޖޭން ފިލައިގެން ދިއުމާއެކު އިންޓަރޕޯލް މެދުވެރިކޮށް އޭނާ ހޯދަން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެން ޖެހުނެވެ.

ސަރުކާރުގެ މަތީ މަގާމެއް ޝިފާއު އަށް ޑރ މުއިއްޒު ދެއްވީ މަކަރު ހީލަތް ހެދުމާއި، މަނީ ލޯންޑަރިން ގެ ދައުވާ ހިމެނޭ ގޮތުން ޝިފާއުގެ މައްޗަށް 23 ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވާފައި ވަނިކޮށްނެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއްވާ ދުވަސްކަމުގައި ހެއްދެވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހުވާކުރެއްވުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
މޯދީ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި
މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ރައީސް ހަމަޖައްސަވައިފި