ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 18:37
ށ. މިލަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ށ. މިލަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ޓްވިޓަރ
ށ. މިލަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
79.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ށ. މިލަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 600 ދުވަހުގެ ތެރޭ ނިންމާގޮތަށް
 
މަޝްރޫއުގެ އަގު79،949،851.28ށް އަރާ

79،949،851.28 (ހަތްދިހަ ނުވަ މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ސާޅީސް ނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް އެއް ރުފިޔާ އަށާވީސް ލާރީގެ) އަގަކަށް، ށ. މިލަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮޕްމެނީއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެކަމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް / އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގުއާއި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމްއެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއާ ގުޅޭގޮތުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ ބަނދަރު ޑިޒައިންކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ކަަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް ނިމޭއިރު ށ. މިލަންދޫ ބަނދަރު ވެގެންދާނީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އެއް ބަނދަރަށް ކަަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އާޒިމް ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެމްޓީސީސީއާއެކު ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރެއްވިކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިނިންގ މަރުހަލާގައި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ރިޒާވެސް އެހީތެރިވެދެއްވި ކަމަށް އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ށ. މިލަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން - ޓްވިޓަރ

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ ވިދާޅުވީ، މިލަންދޫ ބަނދަރު ޕްރޮޖެކްޓުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަކީ، ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމަށް މި ސަރުކާރުން ދޭ އިސްކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަމެއް ކަަމަށެވެ. އަދި މިލަންދޫގެ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން ނުވަތަ ރަށް ގިރުމުން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުވެސް މި މަސައްކަތާއެކު ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 600 ދުވަހުގެ ތެރޭ ނިންމާ ގޮތަށް ކަމަށް ވާއިރު، މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ އެއް ޕްރޮޖެކްޓްކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން (މެދު ދިޔައިން ފެށިގެން 3- މީޓަރު ހަމަވާ ވަރަށް) 17،900 ކިއުބިކް މީޓަރު ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، (މެދު ދިޔައިން ފެށިގެން 3.5- މީޓަރު ހަމަވާ ވަރަށް) 70،400 ކިއުބިކް މީޓަރު ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، (މެދު ދިޔައިން ފެށިގެން 4.0- މީޓަރު ހަމަވާ ވަރަށް) 8،400 ކިއުބިކް މީޓަރ ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން 213 މީޓަރު ނެރު ބްރޭކް ވޯޓަރ ޖެހުމާއި، 360 މީޓަރ ސޭންޑްފިލް ބްރޭކް ވޯޓަރ ޖެހުމާއި، 10 މީޓަރ ސަމްބާޖް ބްރޭކް ވޯޓަރ ޖެހުމާއި، 93 މީޓަރ ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 15 މީޓަރ ގްރޮއިން ޖެހުމާއި، 311 މީޓަރ އެއްގަމު ތޮށި އަދި ސްކޯރިންގ އެޕްރޮން ޖެހުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ހަމައެހެންމެ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 10 މޫރިންގ ބޮއި ހަރުކުރުމާއި، 121 އަކަ މީޓަރުގެ ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، އެކްސެސް ޕްލެޓްފޯމެއް އެޅުމާއި، 2 ނެވިގޭޝަން ލައިޓް ހަރުކުރުމާއި، 42 މަގު ބައްތި ހަރުކުރުން އަދި 3789 އަކަމީޓަރުގެ ޕޭވްމެންޓެއް ހެދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަދި 3 ކޮންކްރީޓް ބްރިޖް ހެދުމަށްވެސް މި މަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 20 މީޓަރު ދިގު 3 މީޓަރު ފުޅާ ކޮންކްރީޓް ބްރިޖެއް ހެދުމާއި، 54 މީޓަރު ދިގު 3 މީޓަރު ފުޅާ ކޮންކްރީޓް ބްރިޖެއް ހެދުމުގެ އިތުރުން 30 މީޓަރު ދިގު 2 މީޓަރު ފުޅާ ކޮންކްރީޓް ބްރިޖެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ފްލެޓް ލިސްޓުގައި ގޯހެއް ހަދާފައެއް ނޯންނާނެ، ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ދީ: އަކްރަމް
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
ގުޅިފަޅު އެއްބަސްވުމުން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ސަބަބެއް ނުދެއްކެނީ ސަބަބެއް ނެތުމުން- އަކްރަމް
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް