ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 23:22
ޢުމުރުން 51 އަހަރުގެ ޙުޞައިން ހަމާދީ
ޢުމުރުން 51 އަހަރުގެ ޙުޞައިން ހަމާދީ
ރޮއިޓާސް
ލުބުނާންގެ އާންމު ހާލަތު
ރެސްޓޯރަންޓުން ކައިގެން މޮޅު ސްކޫލަށް ދަރިން ފޮނުވައިގެން ބަޔަކު އުޅަނަސް، ހަމާދީއަކަށް އެގޮތެއް ނެތެވެ!
 
މީގެ ކުރިން ހަމާދީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުންގެ އަތުގައި، މަސް ގަންނާނެ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް
 
ހަމާދީގެ ޢާއިލާއަށް މި ހިތްދަތިކަން ކުރިމަތިވީ، 2019 ވަނަ އަހަރު ލުބްނާންގެ އިޤްތިޞާދު އިނދަޖެހުމާ އެކު
 
6 މިލިއަނެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ލުބްނާނުގެ އާބާދީގެ 3 ބައިކުޅަ 1 ބައި މީހުންގެ ކެއިންބުއިމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަނީ ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމްއިން

ވަޒީފާ ގެއްލި، 4 މެންބަރުންގެ ޢާއިލާ ބަލާނެ ފަދައެއް ނެތި، ޢުމުރުން 51 އަހަރުގެ ޙުޞައިން ހަމާދީގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތަށް ވެފައި އޮންނަނީ، ލުބްނާންގެ އާ އާންމު ހާލަތު ކަމުގައި ވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ކާރިޘީ އޮއެވަރުގައި ޖެހި ޣަރަޤު ވަމުންދާ ދިރިއުޅުން ނެގެހެއްޓުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހާ ކަމެއް ކުރުމެވެ.

މީގެ ކުރިން ވަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ހަމާދީގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައި ވާއިރު، މިއަދު އޭނާއަކީ އިންތިހާއަށް އަގުބޮޑު ބޭސް ބޭނުންވާ ބައްޔެއްގެވެސް ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހެކެވެ.

މި ގެއާ ހިސާބަށް ލޮނުގަނޑު އާދޭ. ދިރިއުޅުން ވަރަށް ދަތި. މަސް ބާނަންޏާ ކައިބޮއި އުޅެވޭ. ނުބާނަންޏާ އެކަމެއް ނުވޭ
ޙުޞައިން ހަމާދީ؛ ލުބްނާންގެ ރައްޔިތެއް

ހަމާދީ އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދާ އުޅުނީ މަސްވެރިކަން ކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް، މިއަދު އެކަންވެސް ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. ހަމާދީ ބުނާ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން އޭނާގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުންގެ އަތުގައި، މަސް ގަންނާނެ ތަނަވަސް ކަމެއް މިއަދަކު ނެތެވެ. ނުވަތަ މަސް ގަނެ، ފިނި ކުރުމަށްޓަކާ ލާ ފުރިޖަށް ކަރަންޓު ދޭނެ ތަނަވަސް ކަމެއް އެމީހުންގެ އަތަކު ނެތެވެ.

ބައެއް ފަހަރު، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އަހަރެން އެބަ ބާނަން 10 ކިލޯގެ މަސް. އެކަމަކު، ވިއްކަން ދިޔައިމަ މީހުން މި ބުނަނީ، މަސް ރައްކާކުރަން ލާ ފުރިޖަށް ކަރަންޓު ދޭނެ ގޮތެއް ނެތޭ. މަށަށް އޮންނާނެ ދެ ގޮތަކީ، އެ މަސްތައް ކެއުން ނޫނީ ވިއްކާލުން.
ޙުޞައިން ހަމާދީ؛ ލުބްނާންގެ ރައްޔިތެއް

ލުބްނާނުގެ އެތައް ޢާއިލާއެއް ފަދައިން ހަމާދީގެ ޢާއިލާވެސް މިއަދު ދިރިއުޅެމުން ދަނީ، އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓޭ ނުވެއްޓޭ ހިސާބުގައެވެ. އިޙްސާސް ކުރަމުން ދަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ވަރުބަލިކަމެވެ. ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސް ކަމެވެ. ހެދޭނެ ގޮތެއް ނޭނގި، މާޔޫސްވެފައިވާ ހާލުގައެވެ. މުސްޠަޤުބަލާ މެދު ޢުއްމީދު ގެއްލިފައެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކާވެސް މި ކުރިމަތިލަނީ އެ ދުވަހެއް އައިމަ. މަށަކަށް އެއްވެސް މުސްތަޤުބަލެއް ނެތް. މިއަދު މެންދުރުގެ ކޭން ކެވިއްޖެ. އެ ނިމުނީ ދެން މިއަދަށް. މާދަމާގެ ކަންކަމާ ވިސްނާނީ މާދަމާ. މީގެ ކުރިން އަހަރަމެން ކަންކަން ރާވަން ކުރިއަށް އޮތް މަހަށް، އަހަރަށް، ދެ އަހަރަށް. މިއަދު އެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ގެއްލިއްޖެ.
ޙުޞައިން ހަމާދީ؛ ލުބްނާންގެ ރައްޔިތެއް

ޢުމުރުން 9 އަހަރާއި 13 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ފިލާވަޅު ދަސް ކުރަމުން ދިޔައީ ކަރަންޓުގެ އަލިކަމެއް ނެތް، 1 ކޮޓަރީގެ ގޭގެ ތެރެއަށް، ބޭރުން އެޅެމުން ދިޔަ ފަނޑު އަލީގައެވެ.

މީގެ ކުރިން މެދު ފަންތީގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން ދިޔަ ހަމާދީގެ ޢާއިލާއަށް މި ހިތްދަތިކަން ކުރިމަތިވީ، 2019 ވަނަ އަހަރު ލުބްނާންގެ އިޤްތިޞާދު އިނދަޖެހުމާ އެކުގައެވެ.

ޑިސެމްބަރު 2021 ގައި ގެލަޕްއިން އާންމު ކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ލުބްނާނުން ސާވޭގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ 4 މީހަކުން 3 މީހަކީ ނުތަނަވަސްކަން ތަޖުރިބާ ކުރާ މީހެކެވެ. އަދި 63 ޕަސެންޓް މީހުން ވަނީ، ވެގެން ވާނަމަ، ޤައުމު ދޫކޮށް ދާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ހަމާދީގެ ޢާއިލާއަށް މި ވަރަށްވެސް ދިރިއުޅެވެނީ ލިބެމުންދާ އެހީއާއެކުގައެވެ.

ދަރިންނަށް މޭވާއާއި ކާބޯތަކެތި ގެނެސްދޭ ދުވަސްތައް ހަނދާންވެފަ ވަރަށް ދެރަވޭ. ފުރިޖު ތެރެ ބަލާލިމަ މިހާރު ފެންނަ ހަމަ އެކަނި އެއްޗަކީ ޕާން. ވަރަށް ހިތްދަތިވޭ. އެކަހަލަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަރިންނަކަށް ނުގެނެސްދެވޭ މިހާރަކު.
ޙުޞައިން ހަމާދީގެ އަންހެނުން؛ ލުބްނާންގެ ރައްޔިތެއް

ޢާއިލާގެ ހެޔޮ އެދޭ މީހުންނާއި، އަވަށްޓެރިންނާއި ސަރުކާރުގެ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން 200 އެއްހާ ޑޮލަރު ލިބެއެވެ. ދަރިންގެ ސްކޫލުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަނީ ހިލޭ އެހީދޭ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ދީލަތި އެހީގައެވެ. ހަމާދީގެ ބޭހަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ބައެއް ވަނީ، ސަރުކާރުން ސަބްސިޑައިޒް ކޮށްދީފައެވެ.

ލުބްނާންގެ އިޤްތިޞާދު ނެގެހެއްޓުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާލީ އިދާރާއާއެކު އޭޕްރިލް މަހު އެއްބަސްވުންތަކެއް އެކުލާވާފައި ވީ ނަމަވެސް، އޭރު އެއްބަސްވެފައި ވާ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ލުބްނާންގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ފެއިލްވެއްޖެ ނަމަ، އެ ޤައުމުގެ މަޞްރަޙު އަދިވެސް އިތުރަށް ގޯސްވެގެން ދާނެ ކަމަށް އިޤްތިޞާދީ ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާ ކުރެއެވެ.

ލުބްނާނު މިއަދު އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައި ވަނީ ސިޔާސީ އަދި މާލީ ނުފޫޒުގެ ބޮންތީގައި ތިބި މީހުން ގަސްތުގައި ހިންގި ޖަރީމާއަކުން ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ސިފަ ކުރާ އިރު، ލުބްނާންގެ ސަރުކާރުން ބުނަމުން ދަނީ، އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް ތަންފީޒު ކުރުން މަތީ ސާބިތުވެ ތިބޭނެ ކަމަށެވެ. 

ނަމަވެސް ލުބްނާންގެ މަޞްރަޙުން ފެންނަމުން ދަނީ އެހެން މަންޒަރެކެވެ. މީހުން ވަނީ އިންތިހާއަށް ބިކަވެ ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ. ޤައުމު ދޫކޮށް އެތައް ބަޔަކު ހިޖުރަ ކޮށްފައި ވާ އިރު، ޤައުމުގައި ތިބި މަދު މީސްކޮޅު ބަރޯސާ ވަނީ ޤައުމުން ބޭރުގައި ތިބި ޢާއިލާ މެންބަރުން ދޭ އެހީއަށެވެ. 6 މިލިއަނެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ލުބްނާނުގެ އާބާދީގެ 3 ބައިކުޅަ 1 ބައި މީހުންގެ ކެއިންބުއިމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަނީ ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމްއިންނެވެ.

2018 އާއި 2019 އަށް ފަހު ކަންކަން 100 ޕަސެންޓް ބަދަލުވެއްޖެ. އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހިފަ އޮންނަނީ ކެއިންބުއިމުގެ ކަންކަމަށް. ދެން ކޮބާ ބޭސް ފަރުވާއާއި އެހެން އެއްޗެހި؟ ވާއެއް ނުވާއެއް އަހަރަމެންނަކަށް ނޭނގޭ. ހީވަނީ ޤައުމަށް ބިންހެލުމެއް އައިސްގެން އުޅޭހެން.
ޙުޞައިން ހަމާދީ؛ ލުބްނާންގެ ރައްޔިތެއް

ލުބްނާން އޮތީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ދެބައި ވެފައެވެ. ފޯރާ މީހުންނާއި ފަޤީރުންނެވެ. ރެސްޓޯރަންޓުން ކައިގެން، އެންމެ ފެންވަރުގެ ސްކޫލުތަކަށް ދަރިން ފޮނުވައިގެން އުޅޭ މީހުންވެސް އެބަ އުޅެއެވެ. އެފަދަ މަންޒަރުތައް ފެނި، ހަމާދީ ފަދަ އާންމުންގެ ހިތްތައް ކުދިކުދިވެއެވެ. އެމީހުން ވަނީ އެ ޒަޚަމްތަކާއެކު ދިރިއުޅެން އާދަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
86%
0%
0%
14%
ކޮމެންޓް