ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:20
މޮރޮކޯގެ ކޯޗު ވަލީދު ޕްރެސްގައި
މޮރޮކޯގެ ކޯޗު ވަލީދު ޕްރެސްގައި
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
މޮރޮކޯ ޓީމު އޮތީ މެޗަށް ތައްޔާރަށް، ސްޕެއިން ކަޓުވާލެވޭނެ
 
މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ކުޅޭނެ ފޭވަރިޓުންގެ ތެރޭގައި ސްޕެއިން ހިމެނޭ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގަދަ 16 ގައި ސްޕެއިންނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން މޮރޮކޯ ޓީމު އޮތީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ވަލީދު ބުނެފިއެވެ.

ވަލީދު މިހެން ބުނީ ސްޕެއިން މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ ސްޕެއިންނާ ދެކޮޅަށް ކޫޅޭ މެޗަކީ އުނދަގޫ މެޗަކަށްވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ މުބާރާތުގައި މޮރޮކޯ މިހާތަނަށް ކުޅޭނެ އެންމެ ޓަފް މެޗު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފުޓުބޯޅައިގެ ނަޒަރަކުން ބަލާނަމަ، ސްޕެއިން އަކީ ދުނިޔޭގައި ވެސް އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމު ކަމަށެވެ. ސްޕެއިންއަކީ އަޒުމު ވަރުގަދަ ޓީމެއްކަން ފާހަގަކުރަމުން އޭނާ ބުނީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ކުޅޭނެ ފޭވަރިޓުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ސްޕެއިން ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް މޮރޮކޯ ޓީމަކީ ވެސް ކޮލިޓީ ޓީމެއްކަން ފާހަގަކުރަމުން ވަލީދު ބުނީ، މެޗަށް ތައްޔާރުވީ ފުރިހަމަ އަށް ކަމަށެވެ. އަދި ގަދަ 16 ގެ މެޗަށް ތައްޔާރުވާން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ލިބުނު ކަމަށާއި، އެ ވަގުތުގެ ބޭނުން ވެސް ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުނު ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން މޮރޮކޯ އިން އޮތީ އަދިވެސް ހައިރާން ކުރުވަނިވި ނަތީޖާތަކެއް ނެރެން ބޭނުންވެފައި ކަމަށެވެ. އެކަމަށް އިޝާރަތް ކުރަމުން ވަލީދު ބުނީ މުބާރާތުން ސްޕެއިން ކަޓުވާލެވިއްޖެ ނަމަ އެކަން ވާނީ މޮރޮކޯ ޓީމާއި، އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހައިރާންކުރުވަނިވި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގައި މޮރޮކޯގެ ނަތީޖާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ވަލީދު ބުނީ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި މޮރޮކޯ އަށް އޮތީ ހައްތަހާ ވެސް ފައިނަލް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސްޕެއިން މެޗަކީ މޮރޮކޯ އިން ކުރިމަތިލާނެ ހަތަރު ވަނަ ފައިނަލް ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރާނީ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އެ މެޗުން ވެސް މޮޅުވުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަން ކުރާނީ ޓީމުގައި އޮތް އުސޫލުތައް ހިފަހައްޓައި، ކޮލިޓީއާއެކު ކަމަށެވެ.

އަހަރަމެން މުބާރާތަށް އައިށްސުރެ މި ކުޅެނީ ހައްތަހާ ވެސް ފައިނަލް މެޗު. މި މެޗު ވެގެންދާނީ އަހަރަމެންގެ ހަތަރު ވަނަ ފައިނަލަށް، މަސައްކަތް ކުރާނީ ކުރީގެ މެޗުތަކާ އެއް ގޮތަށް މި މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކުރަން.
ވަލީދު / މޮރޮކޯގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން ވަލީދު ބުނީ މޮރޮކޯ ޓީމުގެ މެޗު ބަލާނެ މިލިއަން މީހުން ތިބޭނެކަން ކުޅުންތެރިން ގާތު ބުނަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ޓީމުގެ ފަހަތުގައި ޓީމާއެކު އެތައް ބަޔަކު ތިބި ކަމަށާއި، ޓީމުގެ ސަބަބުން މޮރޮކޯގައި ވެސް އޮތީ އާދަޔާ ޚިލާފު ރޫހެއް ކަމަށެވެ. އަދި މެޗުގައި ކުޅޭނީ މޮރޮކޯ ސްޓައިލްގެ ފުޓުބޯޅައެއް ކަމަށާއި، ޓީމުގެ ހުރިހާ ފެންވަރެއް އެ މެޗުގައި ދައްކާނެ ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި މޮރޮކޯ އަދި ސްޕެއިން ވާދަކުރާ މެޗު ފަށާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 20:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް