ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 20:52
"ކިހިނެއް؟" ކެމްޕޭން ފެށުން
"ކިހިނެއް؟" ކެމްޕޭން ފެށުން
ރައީސް އޮފީސް
"ކިހިނެއް؟" ކެމްޕޭން
ނަފްސާނީ ސިއްހަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ފަށައިފި
 
މި ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ފަރުދުންގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރާނެ
 
މިއީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކުރިއެރުވުމަށް ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭނެއް

ނަފްސާނީ ސިއްހަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި "ކިހިނެއް؟" މި ނަމުގައި ގައުމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ކެމްޕޭން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ.

މި ކެމްޕޭނަކީ ނަފްސާނީ ސިއްހަތަށް ދިމާވެފައިވާ ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް މިއަހަރު ހެދި ރެޕިޑް އެސެސްމެންޓުން ފާހަގަވި މުހިންމު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭނެކެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިކޭމްޕޭން ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ ފަރުދުންނާއި މުޖްތަމައުގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކުރިއެރުވުމަށާއި ނަފްސާނީ ބަލިތައް ތަހައްމަލްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ދެކޭ ނޭދެވޭ ގޮތްތަކާއި ވިސްނުންތައް ބަދަލުކޮށް، ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަކީ މުޖުތަމައުއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެވެސް އުފާވެރިކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ މައިގަނޑު އެއް އަސާސެކެވެ.

މި ކެމްޕޭނުން ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރޭގައި; ފަރުދުންގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫ އިހްސާސްތައް ތަހައްމަލުކުރަން ދެނެގަނެ އެކަންކަމުން އަރައިގަތުމުގެ ގާބިލްކަން އުފެއްދުމާއި، އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޅާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަން ކުރެވޭނެ ގާބިލްކަން ފަރުދުންގެ މެދުގައި އުފެއްދުމާއި، ނަފްސާނީ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި، ބާރުވެރި، އަދި އަޅާލާ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމާއެކު، ވިސްނުމުގެ ތަފާތު ހުރިނަމަވެސް އެކަކު އަނެކަކު ބަލައިގަނެ އަޅާލާ ޒިންމާދާރު މުޖްތަމައެއް އުފެއްދުން ހިމެނެއެވެ.

މިކެމްޕޭނަކީ ޔުނިސެފުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ކެމްޕޭނެކެވެ. އަދި މި ކެމްޕޭނަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ކެމްޕޭނެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްވިއްޔާ އެ ޚަރަދު ކުރީ ރައްޔިތުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަން - ރައީސް
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
ވާދަވެރިންނަށް ރައީސްގެ ރައްދު - "އެންމެންވެސް ތިބީ ޓެސްޓްކޮށްފައި، ފަސޭހައިގައި ކަންކަން ކޮށްނުދެވުނު ބަޔަކަށް ދެންވެސް ކަންކަން ކޮށެއްނުދެވޭނެ"