ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 19:03
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ސަބަބުން ކުރީކޮޅުގައި ބަލި ދެނެގަނެވޭނެ: ރައީސް
 
ކުރީކޮޅުގައި ބަލި ދެނެގަނެވުމަކީ ބަލީގައި ބޮޑުވަރުވުން ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެއް
 
ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ މީހުންނަށް އާއިލާއާއި ރަށްޓެހިންގެ އެހީ ބޭނުންވޭ
 
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވި ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވި

ނަފްސާނީ ސިއްހަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ސަބަބުން ކުރީކޮޅުގައި ބަލި ދެނެގަނެވިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ނަފްސާނީ ސިއްހަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި 4 އަހަރު ތެރޭގައި އެންމެ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވީ އެއްވެސް ފަރުދަކު ތަފާތުނުކޮށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާފައިވަނީ މި ސަރުކާރުންކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

Advertisement

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ އެތައް ބަޔަކު އެބަތިބި ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ދިނުމަކީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަމެއްކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން މިކަމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ މިކަމަށް އަޅާނުލެވި، އާންމުން ހޭލުންތެރިނުވުން ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކުރީކޮޅުގައި ބަލި ދެނެގަނެވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފަރުވާ ލިބެން ހުރުމާއި މިކަންކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިވުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. މި ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ސަބަބުން މި ކަންކަން ހާސިލްކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްވުރެ ބުއްދިވެރި ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީ ދިނުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. މިކަމުގައި އެންމެ ގާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އާއިލާއާއި ރަށްޓެހިންނަށް ކަމަށާއި، ޖަމިއްޔާތަކާއި ސަޕޯޓް ގްރޫޕްތަކުގެ އެހީވެސް ހޯދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްވިއްޔާ އެ ޚަރަދު ކުރީ ރައްޔިތުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަން - ރައީސް
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
ވާދަވެރިންނަށް ރައީސްގެ ރައްދު - "އެންމެންވެސް ތިބީ ޓެސްޓްކޮށްފައި، ފަސޭހައިގައި ކަންކަން ކޮށްނުދެވުނު ބަޔަކަށް ދެންވެސް ކަންކަން ކޮށެއްނުދެވޭނެ"