ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 15:54
ސަރްގޭއި ލަވްރޯފް
ރަޝިއާ - ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުގެ ބާރުވެރިން އަސްކަރީ ކުރިމަތިލުމަކަށް ގޮސްގެން ނުވާނެ: ރަޝިއާ
 
ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ނަސްރެއްނުލިބޭނެ
 
ރަޝިއާއިން މި ބުނަނީ، ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުގެ ބާރުވެރިކަން ލިބިފައިވާ ބައެއްގެ މެދުގައި އަސްކަރީ އެއްވެސް ކަހަލަ ކުރިމަތިލުމެއް ހިންގައިގެން ނުވާނޭ
 
ބޭނުންކުރަނީ އާދައިގެ ހަތިޔާރުނަމަވެސް، އެއީ ހަނގުރާމަ ގަދަވެ ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓަފާނެތީ

ބޭނުންކުރަނީ އާދައިގެ އަސްކަރީ ހަތިޔާރު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުގެ ބާރުވެރިކަން ލިބިފައިވާ ގައުމުތަކުން އަސްކަރީ ކުރިމަތިލުމަކަށް ނުގޮސް ވާނެ ހުރިހާ ގޮތެއް ބެލުން މުހިންމުކަމަށް ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ސަރްގޭއި ލަވްރޯފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލަވްރޯފް މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި ވަނީ، ރަޝިއާގެ ރިޔާސީ ކުރިމަގާ ބެހޭގޮތުން ަިލްމީ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި، ނޮވެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު ތަގުރީރުކުރައްވަމުންނެވެ. ލަވްރޯފްގެ ބަޔާން ޝާއިއުކޮށްފައި ވަނީ ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައެވެ.

ރަޝިއާގެ ފޯމިއުލާ އުޅެނީ އަދި އެއަށްވުރެވެސް ކުރީގަ. ހަތިޔާރެއްގެ ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެކަމުގެ ފޯމިއުލާގަ. ރަޝިއާއިން މި ބުނަނީ، ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުގެ ބާރުވެރިކަން ލިބިފަވާ ބައެއްގެ މެދުގަ އަސްކަރީ އެއްވެސް ކަހަލަ ކުރިމަތިލުމެއް ހިންގައިގެން ނުވާނޭ. ބޭނުންކުރަނީ އާދައިގެ ހަތިޔާރުކަމުގަ ވީނަމަވެސް. އެއީ، ހަނގުރާމަ ގަދަވެ، ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓަފާނެތީ.
ސަރްގޭއި ލަވްރޯފް؛ ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު

ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު، ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން، ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރައިންއަށް އެރި ފަހުން، ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއަރ ޕޫޓިން ވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުގެ ބޭނުންކުރަން ޖެހިދާނެކަމުގެ ނުސީދާ އިންޒާރުތަކެއް ތަކުރާރުކޮށް ދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމާގައި ރަޝިއާއިން ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމަށް ރާވަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކަށް، ރަޝިއާގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް ވަނީ އިންކާރު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއްގެ ހޫނު ކައްކަމުން ދަނީ ހުޅަނަގުން ކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ، ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދަނީ، ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް، ތާރީޚު ދެކެފައި ނުވާ ދަރަޖައަށް، ޔޫކްރެއިނަށް އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން، ހަނގުރާމައިގެ ބައިވެރިއަކަށް ނޭޓޯ ވެފައިވާކަމަށް ރަޝިއާ ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ދެ ފަރާތުންވެސް ދަނީ، ސީދާ ކުރިމަތިލުމަކަށް ނުދިއުން މުހިންމު ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަށް ބާރު ލަމުންނެވެ.

ރޭގަންއާ ގަރްބަޗޯވް ގެންގުޅުއްވި، ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއްގަ އެއްވެސް މީހަކަށް ނަސްރު ނުލިބޭނެކަމާ، އެފަދަ ހަތިޔާރެއްގެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެކަމުގެ ފޯމިއުލާއަށް ރަޝިއާއާ އެމެރިކާގެ ރައީސުން ޖޫން 2021ގަ ތާއީދުކުރެއްވިކަން ހަނދާން ކޮށްދެން.
ސަރްގޭއި ލަވްރޯފް؛ ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު

ޔޫކްރެއިނަކީ ނޭޓޯގެ މެންބަރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެ ގައުމުން ދަނީ ނޭޓޯގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ނޭޓޯއަކީ އުތުރު އެޓްލާންޓިކް ގައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ އިއްތިހާދެވެ. ފެބުރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އެރި މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް، ޔޫކްރެއިނުން ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ހޯދަން އުޅުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް