ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 17:44
އަލީފްގެ ކުރެހުން މިހާރު ހުރީ މުލިއާގޭގައި
އަލީފްގެ ކުރެހުން މިހާރު ހުރީ މުލިއާގޭގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް
އަލީފްގެ "ތަސްވީރު" - ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަނީ އުންމީދު!
 
މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން ފަރުދީ ފެންވަރުގައި، އެންމެން އެކުލެވިގެންވާ މުޖުތަމައަކަށް ފަހިވާގޮތަށް އާއްމުންގެ އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ފަޒްނާގެ އިލްތިމާސްއެއް
 
ފަޒްނާ މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންނާއި މީހުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް

"މަގުތަކުގައި ދުއްވަން އުނދަނގޫ" ވާހަކައެވެ. "ލިފްޓު އަދި ރޭމްޕް ހުރި އުސް ތަންތަން މަދު" ވާހަކައާއި "ގިނަ ގްރައުންޑް ފްލޯރ ތަންތަނަށް ނުވަދެވޭ" ވާހަކައެވެ. ހަމައެހެންމެ "ޓެކްސީ ޑިކީއަށް ގޮނޑި ލައިނުދިން" ވާހަކައާއި "ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ޕާކިންގ ޒޯންތަކަށް އިހްތިރާމު ކުޑަ" ވާހަކައެވެ. މިއީ ހައްތަހާވެސް، "މަގޭ އުފަން ރަށް" މި ސުރުޚީ ފެންނަގޮތަށް، ކަޅާއި ހުދުން ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމުން ފެންނަން ހުރި ވާހަކަތަކެވެ. އެ ކުރެހުމުގައި ފެންނަން ހުރި ރަތްކުލައިގެ ނިޝާންތަކުން މައްސަލައިގެ ހައްސާސްކަން ހާމަވެއެވެ. މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން "ރިވެލި" މައުރަޒުން ވިދާލި އެ ކުރެހުން މިހާރު ހުރީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުއާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ދިރިއުޅުއްވާ މުލިއާގޭގައެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެކޮޅަށް ވަދެ ނުކުމެ ހައްދަވާއިރު އެ ދެކަނބަލުންނަށް އެތައް ބައެއްގެ އުންމީދު ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވާ އުންމީދީ ކުރެހުމެކެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ކުރެހުމުން ހަނދާންކޮށްދެނީ މުޖުތަމައުގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އަދިވެސް އެ މީހުންގެ އުންމީދުތައް ފުރިހަމަނުކުރެވި ވާކަމެވެ. އެ ކުރެހުމުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ އެތައް ބައެއްގެ އުދާސްތަކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން، ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ އެތައް ބަޔަކު ކުރިމަތިލާ ތަކުލީފުތަކުގެ ވާހަކައެވެ. މި މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ، އަޅުގަނޑުމެންފަދަ ދިވެހިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އާއްމު ދިރިއުޅުން ވޭތުކުރުމުގައި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކައެވެ. މި ކުރެހުމަކީ ދާދި ފަހުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ހުނަރުތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި މައުރަޒުގައި އަހްމަދު އަލީފް ހިމެނި ކުރެހުމެކެވެ. އެ ކުރެހުން ބައްލަވައިގަތުމަށްފަހު، ފަޒްނާ އެކަމަނާއާއި ފިރިކަލުން ދިރިއުޅުއްވާ މުލިއާގޭގައި އެ ކުރެހުން ބަހައްޓަވަން ނިންމެވީ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ހަނދުމަފުޅު އައުކޮށްދޭނެ ޒަރީއާއަކަށް އެ ކުރެހުން ވާނެކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ.

ކޮންމެ ތާކަށް ދާއިރުވެސް އަންނައިރުވެސް ފެންނަ ހިސާބުގައި ބަހައްޓާފަ ހުންނާނީ އެ ކުރެހުން. އެއީ ރިމައިންޑަރއެއް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގެ ބޮޑު ބައެއް އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ބޭނުންވެފަ ތިބިކަން. ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެބަހުރިކަން.
ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު
އަލީފްގެ ކުރެހުން މިހާރު ހުރީ މުލިއާގޭގައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އަޑު އައްސަވައި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގު ހޯދައިދިނުމަށް ޚާއްސަ ޝައުގުވެރިކަމެއް ބަހައްޓަވާ ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ފަލްސަފާ ފެއްޓެވީ މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރީގައެވެ.

މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ފަޒްނާ، އެންމެ ފުރަތަމަ މުދައްރިސަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ދާއިރާއަށް އެހާ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތްނަމަވެސް، އެކަމަނާއަކީ އޭރުވެސް ސްކޫލްގައި އުޅޭ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނާމެދު ޚާއްސަ ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަމާއެކު މުއާމަލާތުކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރައްވަން އުޅުއްވިއިރު އެންމެ އިސް މާއްދާއެއްގެގޮތުގައި "ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އުނގަންނައިދިނުން" ޚިޔާރުކުރެއްވުމަކީ އެކަމަނާގެ ހިތްޕުޅުގައި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނާމެދު އޮތް ފުން ލޯބި ހާމަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ސްކޫލް ދައުރު ނިންމެވުމަށްފަހު އެފަދަ ކުދިންނަށް އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެހާބޮޑަށް އިތުރުވި އެއް ސަބަބަކީ އެކަމަނާގެ އާއިލާގައި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު ހުރުމެވެ.

ތާޖުއްދީންގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުފަދަ މުހިންމު މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ފަޒްނާއަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ތައުލީމު ދިނުމުގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާއި، ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމާއި ސަޕޯޓް ސައިކޮލޮޖީފަދަ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ޝައުގުވެރިކަމެއް ބެހެއްޓެވި ކަނބަލެކެވެ.

އޭރުން ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށް އައިއިރުވެސް އެކަމަނާ މަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންނާއި މީހުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި، ދަތިވާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކައާއެކު އަންނަ އާއްމުންގެ އަޑު އައްސަވައި، އެފަދަ ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވަން މަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވައެވެ. އެގޮތުން ދާދިފަހުން، ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި، ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެ ޖަމިއްޔާތަކާ އެކަމަނާ ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެއާއެކު އެފަދަ އެތައް ކުދިންނަށް އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިން ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދިޔައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަލާފާނު ސްކޫލްގައި ލިފްޓެއް ބެހެއްޓުމާއި، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ރޭމްޕްއެއް އެޅުމާއި، ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަން އިންކްލޫސިވްކުރުމުގެ އިތުރުން، ކެއަރ ސޮސެއިޓީގެ ޕާކިންގ ސްޕޭސް އެހެން މީހުން ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކަމަނާ ވަނީ ވަކާލާތުކުރައްވާފައެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާއާއި ކުޑަކުއްޖެއް

ފަޒްނާ ވިދާޅުވާގޮތުން، މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން ފަރުދީ ފެންވަރުގައި، އެންމެން އެކުލެވިގެންވާ މުޖުތަމައަކަށް ފަހިވާގޮތަށް އާއްމުންގެ އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަމަނާގެ އިލްތިމާސެކެވެ. އަދި މިހާރަށްވުރެ ޒިންމާދާރުވެ، ހަރަކާތްތަކާއި މަޝްރޫއުތައް ހިންގާއިރު ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަން އެކަމަނާ ފާހަގަކުރައްވައެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، އިޖުތިމާއީގޮތުން ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއް ގާއިމްވުމަކީ އެކަމަނާ ކުރައްވާ އުންމީދެކެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާމެދު އަޑު އުފުލުމުގައި މެދުވެރިއަކަށް ވެވަޑައިގަތުމާއި، ދަރުމަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެވަޑައިގަތުމުގައި އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ އިތުރުން، އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރެއްވުމުގައި އެކަމަނާ އަދާކުރައްވާ ދައުރަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ނަމޫނާ ދައުރެކެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު އެކަމަނާ ބަހައްޓަވާ ގާތްކަމަކީ އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކޮންޑިޑޭޓަކު އެބަހުރި ބަލި ޤަބޫލުކޮށް ޑިމޮކްރޮސީގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އުޅެން ދަސްކުރައްވާ: ރޮޒެއިނާ
މިއީ އުޅުމާއި ގުޅުންތައް އިޞްލާޙުކޮށް، ދިރިއުޅުން އަލުން އާރާސްތުކުރުމަށް މާތްﷲ ދެއްވާ މަތިވެރި ފުރުޞަތެއް: ރައީސް
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ކުރާގޮތަށް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި
އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއަށް އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމަކީ ޢަދުލުވެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓެއް: ފަޒްނާ
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅުން: މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއްޔާ އީސީން ބަލާނެ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނަމަ އެއޮތީ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނަ ޖެހިފައި: ރައީސް
ރައީސް، އައު ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްސްގެ ކޮމާންޑިން އޮފިސަރ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުކޮށްފި