ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 06:14
ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ލުއިސް ވެންހާލް
ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ލުއިސް ވެންހާލް
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ވެންހާލް ހުރީ މާޒީގައި ހެދުނު ގޯސްތަކުން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެގެން
 
އޭނާ ބުނީ ޕެނަލްޓީގެ ހިތިކަން ނެދަލެންޑްްސް އިން އިހުސާސްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގަދަ 16 އަށް ކުރިމަތިލާއިރު މާޒީގައި ހެދުނު ގޯސްތަކުން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެގެން ކުރިއަށް ދާން ހުރި ކަމަށް ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ލުއިސް ވެންހާލް ބުނެފިއެވެ.

ވެންހާލް މިހެން ބުނީ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ގައި އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ އެމެރިކާ ޓީމުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެމެރިކާ ޓީމުގައި ތިބި ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަކީ ޔޫރަޕުގެ މޮޅެތި ޓީމުތަަކަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެމެރިކާ އަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ. ވެންހާލް ބުނީ އެކަންކަމަކީ ވަކި އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ގޮސް، ވަގުތު ވެސް ނަގާނެ ކަންކަން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމެރިކާ އިން މުބާރާތުގައި ނެރުނު ނަތީޖާ އަކީ އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އެއްވެސް ވަރަކަށް އުއްމީދު ނުކުރާ ނަތީޖާއަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ އެމެރިކާގެ ކުޅުން ފެނިއްޖެ ނަމަ، އެ ޓީމަށް ދެން އޮތް ބުރަސް ދިޔުމަކީ ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެންހާލް ބުނީ ނެދަލެންޑްސް ޓީމާއެކު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ގިނަ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕެނަލްޓީ އަށް ތައްޔާރުވެ، ޕެނަލްޓީ އަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނެކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ޕެނަލްޓީގެ ހިތިކަން ނެދަލެންޑްްސް އިން އިހުސާސްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ވެންހާލް ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު އޮތް މުބާރާތުގެ ހިތި ހަނދާނުގެ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއަހަރުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ނެދަލެންޑްސް އިން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފައިނަލަށް ނުދެވުނީ ޕެނަލްޓީގައި ގޯސްތަކެއް ހެދުމުން ކަމަށެވެ. ވެންހާލް ބުނީ ޕެނަލްޓީ އަށް ޚާއްސަކަމެއް ދެނީ އެހެންވެ ކަމަށާއި، މާޒީން ހެދުނު ގޯސްތަކުން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަ ކަމަށެވެ.

އަހަރެން ޕެނަލްޓީ އަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ ސަބަބަކީ ވެސް އެއީ. މާޒީގައި އަހަރެންނަށް ހެދުނު ގޯސްތަކުން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެފިން. އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހަން ދާ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވަރަށް އިތުބާރާއެކު ޖަހަން ދިޔުން، އެހާ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުން. ހަމައެއާއެކު އެކަން ގޯލް ކީޕަރުގެ ވެސް އެގޮތުގައި އޮތުން.
ލުއިސް ވެންހާލް / ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު

މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ނެދަލެންޑްސް ދަތުރުކުރީ ވެސް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނަ ބުރުގައި އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު ވެންހާލް ވަނީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ރަނގަޅަށް ދިޔަކަމަށް ބުނެފައެވެ. އޭނާ ބުނީ މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު ވޯލްޑް ކަަޕަށް އައިސް ކުޅުންތެރިން ވެސް ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުން ކަަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ގައި ނެދަލެންޑްސް އަދި އެމެރިކާ ވާދަކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 20:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް