ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 20:31
ޗައިނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިއާންގ ޒީމިން
ޗައިނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިއާންގ ޒީމިން
ރޮއިޓާސް
ޖިއާންގ ޒީމިން އަވަހާރަވުން
ޗައިނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިއާންގ ޒީމިން އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ޗައިނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިއާންގ ޒީމިން އަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ޤައުމަކަށް ޗައިނާ ހެދުމަަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ލީޑަރެއް

ޗައިނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިއާންގ ޒީމިން އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ އަށް ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖުގައި، ޗައިނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިއާންގ ޒީމިން އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން މުޅި ޗައިނާ ހިތާމަ ފާޅުކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ދިވެހި ސަރުކާރާއި އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement

ޗައިނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިއާންގ ޒީމިން ދުރު ވިސްނުމާއެކު އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައިވެސް ޗައިނާއަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ޤައުމަކަށް ހެއްދެވުމަަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަނދާންކުރެވިގެންދާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެސެޖުގައި، މި ހިތާމައިގެ މިދަނޑިވަޅުގައި ޗައިނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިއާންގ ޒީމިން ގެ ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ރައްދުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް