ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 19:51
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނާކް
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނާކް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނާކް
ޔޫކޭ-ޗައިނާ ގުޅުމުގެ ރަން ޒަމާން ނިމުނީ: އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު
 
ސުނާކް ވަނީ އިނގިރޭސިންނާ ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމުގެ ރަން ޒަމާން ނިމުނީކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ޗައިނާއާ އެކު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނަކާކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން އެއްވެސް ކަމެއް ދެން ނުކުރާނެ ކަމަށް ސުނާކް ވިދާޅުވި
 
އިންޑޯ-ޕެސިފިކް އެހެން ގައުމުތަކާއެކު ވިޔަފާރިއާ ސަލާމަތީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ސުނާކް ވިދާޅުވި

ޗައިނާ އަކީ އިނގިރޭސިންގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އޮތް "ސިސްޓަމިކް" ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނާކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސުނާކް މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ޗައިނާގެ ޝަންގްހާއީގައި ކުރިއަށްދިޔަ މުޒާހަރާތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ބީބީސީގެ ނޫސްވެރިއަކަށް އަނިޔާކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ސުނާކް ވަނީ އިނގިރޭސިންނާ ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމުގެ ރަން ޒަމާން ނިމުނީކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޗައިނާއާ އެކު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނަކާކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން އެއްވެސް ކަމެއް ދެން ނުކުރާނެ ކަމަށް ސުނާކް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި އިންޑޯ-ޕެސިފިކް އެހެން ގައުމުތަކާއެކު ވިޔަފާރިއާ ސަލާމަތީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ސުނާކް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމަހު އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބާލީގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޖީ20 ސަމިޓްގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގް އާއި އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރޭވިފައި އޮތްނަމަވެސް މިދެބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަނީ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގައި ޗައިނާއިން އުފައްދާފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ބޭނުން ކުރުންވެސް މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޗައިނާ ބަހާ އެގައުމުގެ ސަގާފަތް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވާނެ ކަމަށާއި އިނގިރޭސި ކުންފުނިތަކާއި ޔުނިވާސިޓީ ތަކުގައި ޗައިނާއިން ޖާސޫސުކުރަމުންދާ ދިއުން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށްވެސް ސުނާކް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސުނާކް ވަނީ ޗައިނާގެ ސައިބަރތްރެޓްސް އާ ދެކޮޅަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެލަޔަންސް އެއް ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
40%
20%
0%
20%
0%
20%
ކޮމެންޓް
29 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 21:06
ނނނ
އިންޑިއާ މީހެއްވީމަ އެހެރީ ޗައިނާ އާއި ވިއްދާފަ