ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 19:28
މަޑުއްވަރީ އޮޕަރޭޝަން
މަޑުއްވަރީ އޮޕަރޭޝަން
މަޑުއްވަރީއޮންލައިން.ކޮމް
މަޑުއްވަރީ ހަރުކަށި ފިކުރު މައްސަލަ
މަޑުއްވަރީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މައްސަލަ: އޮރިޔާން ކާޑުގެ ދައުވާ ހިމެނޭހެން ހުރިހާ ދައުވާ އަކަށް ކުރީ އިންކާރު
 
އަންގާރަ ދުވަހު މި މައްސަލައިގައި ފޯނު އެނަލައިޒް ކުރި ފޮރެންސިކް އެކްސްޕާޓާއި ބަލާ ފާސްކުރި ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ވަނީ ނަގާފަ
 
އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އިބްރާހިމް ޝިބްނީ ފިޔަވާ ދެންތިބި މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ މައްސަލަ
 
އެ ހުރިހާ ދައުވާތަކަށް ވެސް ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އިންކާރުކޮށްފަ

2020 ވަނަ އަހަރު ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރާއި ދެކޮޅަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކަށް އެ މީހުން އިންކާރުކޮށްފިއެވެ.

މި އެންމެންނަކީ ވެސް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފުލުހުން މަޑުއްވަރީގައި ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންނެވެ. އެ މީހުންގެ ތެރެއިން 5 މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ވަނީ ދައުވާތައް އުފުލާފައެވެ. އެގޮތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާއިރު، ރ.މަޑުއްވަރޫ، ގުލްއަލާގެ އިބްރާހިމް ޖިހާދު އާއި ހަމަ އެ ރަށު މީރާ، ހަސަން ރާޒީގެ އިތުރުން، ރ.މަޑުއްވަރި، މީޒާން، އާދަމް ސުހައިލް އާއި ހަމައެގޭ އާދަމް ސުހައިލްގެ އިތުރުން ނ. މަނަދޫ، ގަހާ، އިބްރާހީމް ޝިބުނީގެ މައްޗަށް ވަނީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ. ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ރިސޯޓް ފަދަ ތަންތަން ގޮއްވާލަން ހިއްވަރު ދިނުމާއި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓަށް ތާއީދުކުރުމެވެ. އެ މީހުންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ އިތުރު ދައުވާތަކަށް ބަލާއިރު ރާޒީ އާއި ސުހައިލް އަދި ޖިހާދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް ކަަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ލިޔުމެއް ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާ ވަނީ އުފުލާފައެވެ. ސަބަބަކީ އެ މީހުންގެ ފޯނާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނުތަކުން ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދުކުރާކަން އަންގާދޭ އެއްޗެހި ފެނުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާޒީގެ މައްޗަށް އޮރިއާން ކާޑު ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާ ވަނީ އުފުލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ އަޑު އެހުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އިބްރާހިމް ޝިބްނީ ފިޔަވާ ދެންތިބި މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ މައްސަލައެވެ. އޭނާގެ ބައި އެހެން ދުވަހެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ނިންމެވީ، އޭނާ ޝަރީއަތުގެ އަޑު އެހުމުގައި ބައިވެރިވީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށް ވެފައި އޭނާގެ އަޑު ރަނގަޅަށް ލިބޭ ގޮތް ނުވުމުންނެވެ.

Advertisement

އެ ހުރިހާ ދައުވާތަކަށް ވެސް ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އިންކާރުކޮށްފައެވެ. އަދި އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހެކި ވެސް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ އަޑު އެހުމުގައި އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމަކަށް ތައީދުކުރާ ލިޔުމެއްވެސް ގެންގުޅެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ރާޒީ އަށް ކުރާ އޮރިރާން ކާޑު ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާ އަށް އިންކާރުކޮށް އޭނާގެ ދިފާއީ ވަކީލް ވަނީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ރާޒީ އެފަދަ އަމަލެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަަމަށް ބުނެފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މި މައްސަލައިގައި ފޯނު އެނަލައިޒް ކުރި ފޮރެންސިކް އެކްސްޕާޓާއި ބަލާ ފާސްކުރި ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ވަނީ ނަގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް