ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 18:40
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
މިސައިލް ހުރިހާ ހިނދަކު ރަޝިއާއިން ހަމަލާދިނުން ހުއްޓައެއް ނުލާނެ: ޒެލެންސްކީ
 
ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ އާއި އާންމުން ގުޅިގެން ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޒެލެންސްކީ ގޮވާލެއްވި
 
އެމީހުންގެ އަތުގައި މިސައިލް ހުރިހާ ހިނދަކު އެމީހުން މަޑުން ނުތިބޭނެ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި
 
މިކަންތައްތަކަށް މުޅި ގައުމު ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށާއި ގައުމުގެ ދިފާއީ ބާރު އޮތި ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި

އެގައުމުގައި މިސައިލް ހުރިހާ ހިނދަކު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދިނުން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވަނީ ރަޝިއާއިން އެގައުމަށް އިތުރު ހަމަލާތަކެއް ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ އާއި އާންމުން ގުޅިގެން ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ރަޝިއާއަށް ނިސްބަތްކޮށް، ޓެރަރިސްޓުންގެ ލަގަބު ބޭނުން ކުރަމުން ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޓެރަރިސްޓުން އިތުރު ހަަމަލާތަކަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށާއި އެމީހުންގެ އަތުގައި މިސައިލް ހުރިހާ ހިނދަކު އެމީހުން މަޑުން ނުތިބޭނެ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާއަކީ ފާއިތުވި ހަފުތާހާ ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްތަކަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިކަންތައްތަކަށް މުޅި ގައުމު ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށާއި ގައުމުގެ ދިފާއީ ބާރު އޮތީ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރާ ހަމަލާދޭން ފަށާފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހަމަލާތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާއިރު، ހަނގުރާމައިގައި ޔޫކްރެއިނަށް ވަނީ އުމްރާނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
33%
0%
67%
ކޮމެންޓް