ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 18:34
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ
އެމްއެންޑީއެފް
ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ދާދި ފަހުން ހިންގި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަނަކީ މިހާތަނަށް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލެވުނު އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ރޭވުން - މާރިޔާ
 
ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުރުނިޔަ ނުދޭން ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދޭ
 
ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރަމުންދަނީ ސައިބަރ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ޑޮމޭންގަ، ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި މީސްމީޑިއާގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި

ދާދި ފަހުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން އައްޑޫ އަދި އެހެން ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ހިންގި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަނަކީ މިހާތަނަށް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލެވުނު އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ރޭވުންކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ސިފައިން ގެ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައި ޤާއިމްކުރެވުނުތާ 29 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މިނިސްޓަރ ވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މުޖުތަމަޢުގައި މިފަދަ ނުރައްކާތައް ފަތުރާ، ރައްޔިތުންނާއި މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ރާވާ ފަރާތްތަކުން ހަމައެކަނި އެކަމަށް ހުސްވެލައިގެންތިބެ ކެނޑިނޭޅި އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޢާންމުކޮށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއެކު، އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ މިފަދަ ވިސްނުންތަކާއި ރޭވުންތަކަށް ފާރަވެރިވެ، އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ދިރާސާކޮށް އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޙަރަކާތްތައް ބައްޓަންކުރުމަކީ މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިޤާބިލްކަން ސިފައިންގެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކޮށް ވަރުގަދަކުރަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ، ޓުއަރިޒަމަށް ބަރޯސާވެފައިވާ، ނާޒުކު އިޤްތިޞާދެއް އޮތް ޤައުމެއްގައި، މިފަދަ ޙާދިސާއެއް ހިނގުން ވެގެންދާނީ، އޭގެ ގެއްލުން އެތައް އަހަރަކަށް ދެމިގެންދާނެ ކަމަކަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިފަދަ ނޭއްގާނީ ވިސްނުމުގެ މީހުން އެމީހުންގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރަމުންދަނީ ސައިބަރ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ޑޮމޭންގަ، ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި މީސްމީޑިއާގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ދިވެހި ސިފައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައި ޤާއިމްކުރެވުނުތާ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު 6 ކަށް އޮނަތިރީސް އަހަރު ފުރި 30 އަހަރު ގުނަމުންދާ އިރު މިއީ ސިފައިންގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިޓްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑަކީ މާލެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި ޤާއިމްކުރެވުނު ފުރަތަމަ އޭރިއާ ކޮމާންޑް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުންވެސް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ އިޙުތިޞޯސްގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް