ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 01:37
ޕޮލޭންޑާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕޮލޭންޑާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ފްލިކް ހުރީ މޮޅަކާއެކު މުބާރާތް ފެށުމުގެ އުއްމީދުގައި
 
ޖަރުމަނާއި ޖަޕާން ވާދަކުރާ މެޗު ފަށާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން 18:00 ގައި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ކުރިމަތިލާއިރު އުންމީދަކީ މެޗުން މޮޅުވެ، މޮޅަކާއެކު މުބާރާތް ފެށުން ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކް ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ފްލިކް ބުނީ ޖަރުމަނުން އޮތީ މެޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގެ ކުރިން އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ފައިނަލް ފަރިތަކުރުންތައް ވެސް ދިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއީ ޖަރުމަނުން ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށާއި، އެ މީހުން ބޭނުންވަނީ މިސާލު ދައްކަން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަންކަމުގެ ބޭނުން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހިފުމަކީ ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށެވެ. ފްލިކް ބުނީ މުބާރާތަށް އައި އިރު ބޭނުމަކީ މޮޅުވުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވުމުގެ އުންމީދުގައި ހުރި ކަމަށެވެ.

މި ޕްރެސްގައި ފްލިކް ވަނީ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް ތާއިދުކުރާ ކެޕްޓަން ބޭންޑު ނޭޅުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ޓީމު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހި، "ޝޮކެއް" ގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ ބޭންޑު އަޅަން އެ މީހުން ނިންމީ އޭގެން އިންސާނިއްޔަތުކަން ރަމްޒުކޮށްދޭތީ ކަމަށެވެ. ޖަރުމަނަކީ އެ ބޭންޑު އަޅަން ނިންމިި ހަތް ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓީމެކެވެ. ނަމަވެސް ޤަތަރުގެ އިންޒާރުތަކުގެ ސަބަބުން އެ މީހުން ވެސް ވަނީ އެ ބޭންޑު ނާޅަން ނިންމާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފްލިކް ވަނީ ޖަރުމަނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ ތޯމަސް މުލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އޭނާ ބުނީ އެންމެ ފަހުގެ ފަރިތަކުތުންތަކުގައި މުލާ ބައިވެރިވިކަމަށާއި، އޭނާގެ ވަަރަށް ރަނގަޅަށް ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. ފްލިކް ބުނީ މުލާއާ މެދު އެނާ އުފާވާ ކަމަަށެވެ.

Advertisement

ފްލިކް ބުނީ އޭނާ އަކީ ޖަޕާނުގެ ފުޓުބޯޅަ ސަޕޯޓަރެއް ކަމަށް ބުނަންނ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ފްލިކް ބުނީ އޭނާ އަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ޖަޕާނަކީ ޓެކްޓިކަލީ އަދި ޓެކްނިކަލީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ތިބި ޤައުމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޖަރުމަނު ލީގުގެ ބައެއް ޓީމުތަކުން ވެސް އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެންނަ ކަމަށާއި، ޖަޕާނާ ދެކޮޅަށް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ޓާސްކެއް ކަމަށެވެ.

މެޗާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ހޯޝުއާ ކިމިޗް ބުނީ، މުބާރާތަށް ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ވޯލްޑް ކަޕް ކަހަލަ ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި ކުޅުމަކީ އަބަދުވެސް ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެނެއް ކަަމަށާއި، މިހާރު ބޭނުންވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ އިތުބާރާއެކު ކުރިއަށް ދާން ކަމަށެވެ.

ގްރޫޕް އީ ގައި ޖަރުމަނާ ޖަޕާން ބައްދަލު ކުރާ މެޗު އޮންނާނީ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ ގަޑިން 18:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙަފްޞީ ޢަބްދުالله
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް