ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 16:33
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މެއި 6 ހަމަލާ
މެއި 6 ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް ދިގުލައިގެންދާ ސަބަބު ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ސާފުކުރަނީ
ޝަރީއަތް އެކަށީގެންވާ ހަލުވިމިނުގައި ނުހިނގާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އައްބާސް ފާޅުކުރެއްވި
ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ވަނީ އައްބާސް ފާއިޒާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި

މެއި 6ގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ނުހިނގާ ސަބަބު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސާފު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ މި މައްސަލަ ވިލަރެސް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު، މިސްޓަރ ޢައްބާސް ފާއިޒްއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ސިއްރުކޮށްގެން ކުރިއަށްދިޔަ މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ޙަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ، ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާގެ ޝަރީއަތް އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ނުހިނގާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އައްބާސް ފާޅު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، މެމްބަރު ޙަސަން ލަތީފް ވަނީ ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ. އެއީ މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެކަށީގެންވާ ހަލުވި ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ނުދާ ސަބަބު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ސާފު ކުރެއްވުމަށެވެ.

ހަމައެއާއެކު، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެކި ގަޒިއްޔާތަކުގެ ތާވަލުތައް ޖޭއެސްސީ މެދުވެރިކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހޯދުމަށްވެސް ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

Advertisement

އެ ހުށައެޅުއްވުމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުއިއްޒު ވަނީ ތާއީދު ކުރައްވާފައެވެ. އެ ހުށައެޅުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުން ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ހުށައެޅުން ފާސްވެފައެވެ.

މި ނިރުބަވެރި ހަަމަލާއަށް އެއް އަހަރުވުމާ ގުޅިގެން އައްބާސް ވަނީ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތްތައް އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނުގައި ކުރިއަށްނުދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އައްބާސް ވިދާޅުވީ، ތަހުގީގު ކުރިއަށްދިޔަ ސްޕީޑްގައި ޝަރީއަތްވެސް ކުރިއަށްގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެހެން ނޫންނަމަ ޝަރުއީ ނިޒާމަށް އިތުބާރު ގެއްލޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ކަންބޮޑުވުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާވެސް ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް