ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 22:21
ބަޖެޓް ކޮމިޓީ
ބަޖެޓް ކޮމިޓީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ބަޖެޓް 2023
އިތުރު 160 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައި 2023ގެ ބަޖެޓު، ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
 
ޕީއެސްއައިޕީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކާއެކު ބަޖެޓަށް 160 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރި
 
ކޮމިޓީން އަންނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލައަކީ މިހާރު 42.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ 42.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް 160 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް, ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެ ކޮމިޓީއިން މި ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ 42.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. ނަމަވެސް ދިރާސާތަކަށްފަހު ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމީ ޕީއެސްއައިޕީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކާއެކު ބަޖެޓަށް 160 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށެވެ.

ކޮމިޓީން އިތުރު ކުރި އަދަދާއެކު އެ ކޮމިޓީން އަންނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލައަކީ މިހާރު 42.8 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޓައިމްލައިންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބަޖެޓްގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ތަޅުމުގައި ބަހުސްކުރަން ފަށާނީ ނޮވެމްބަރު 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓް ފާސްކުރާނެއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 32 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބަޔަކީ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ. މިގޮތުން ޓެކްސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 23.54 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އިރު، ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ހިލޭ އެހީ އާއި އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.48 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 28.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާއިރު ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 14.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ. ބަޖެޓާއި ޚަރަދާ ހުރި ތަފާތުގެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ، ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ދައްކާ 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ޕިއެސްއައިޕީ އަށް 8.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އިރު، އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ހަރަދުތަކަށް 5.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް