ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 09:58
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ކޯސް ނިންމި ދަރިވަރަކާ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރައްވަނީ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ކޯސް ނިންމި ދަރިވަރަކާ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރައްވަނީ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ހިލޭ ޑިގްރީ ސްކީމް
ހިލޭ ޑިގްރީގެ ސަބަބުން އިލްމީ، ހޭލުންތެރި ޖީލެއް ބިނާވެގެންދާނެ: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
 
ހިލޭ ޑިގްރީގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ކޮލެޖާއި ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް
 
9،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން މިހާރު ވެސް ދަނީ ހިލޭ ޑިގްރީ ސްކީމުގެ ދަށުން ކިޔަވަމުން
 
ހިލޭ ޑިގްރީ ސްކީމުގައި މިހާތަނަށް 15،500 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ސަރުކާރުގެ ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން، އިލްމީ، ހޭލުންތެރި ޖީލެއް ބިނާވެގެންދާނެ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެޓީވީ" ގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދުމަކީ ދިވެހިންނަށް މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ދޭ އިސްކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ކުރަނީ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ގުޅިފައިވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާއި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ދުވެއްޔާ ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީއަކީ ހިލޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ކިޔެވޭ ގޮތް ހެދުން ކަމަށެ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސްކީމުގައި މިހާތަނަށް 15،500 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު 9،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން މިހާރު ވެސް ކިޔަވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސްކީމުގެ ފައިދާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ފެންނާނެ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ސްކީމްގެ ދަށުން އިލްމީ، ތައުލީމަށް ލޯބި ކުރާ އަދި ހޭލުންތެރި ޖީލެއް ބިނާވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑު-19ގެ ފުރަބަންދުގެ ތެރޭގައި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ފަހަގަކުރެވިފައިވާއިރު ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ހިލޭ ޑިގްރީގެ ދަށުން ކިޔަވާތީ އެކަމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެން ޖެހުމުން އެ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވި ކަން ވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ފައިދާއަކީ ހަގީގަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލާއިރުގައި ޑިގްރީއެއް ހޯދުމަށްވުރެ ބޮޑު ފައިދާއެއް. މީގެ ފައިދާ ކުރާނީ ވެސް ދުވަކޮޅަކުން،
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

ހިލޭ ޑިގްރީގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދޭ އަމިއްލަ ކޮލެޖާއި ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއްވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، ދަރިވަރުން ދައްކަން ޖެހޭ ކޯސްފީ، އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ނުދެއްކޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ މީގެ ކުރިން ކޮލެޖުތަކުން ކުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އެ ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެތަންތަނަށް އޮންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރު ހަވާލުވިއިރު ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖުތަކުން އައި އެއް ކަންބޮޑުވުމެއް، ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން އެ ލިބެން ޖެހޭ ކޯސްފީ ވަގުތުން ވަގުތައް ނުލިބޭ ވާހަކަ. އެއީ ދަރިވަރުންގެ ވެސް އަތްމަތި ދަތިވީމަ. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން މި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުމުން ކޮލެޖުތަކަށް ވެސް ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން އެ ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް އެބައޮވޭ،
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

ސަރުކާރުން ފެށި ހިލޭ ޑިގްރީ ސްކީމާއެކު ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖުތަކުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އޭލެވެލް އިން ތިން މާއްދާއިން ފާސްވާ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތުތައް ވެސް މިހާރު ގިނަވާނެ ކަމަށާއި ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު އެކި ދާއިރާތަކުން ސަރުކާރުން ހުޅުވާލާ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތުވެސް އިތުރުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި