ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 22:40
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ބަސް ސްޓޮޕް ހިޔާކުރުން
ފުރަތަމަ ބަސް ސްޓޮޕް ހިޔާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނޮވެމްބަރު އެއްވަނަ ދުވަހު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފިން: އާޒިމް
 
އެމްޓީސީސީން ބަސް ސްޓޮޕް ހިޔާކުރަން އެދުނުނަމަވެސް، ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭނުންވީ އަމިއްލައަށް އެކަން ކުރަން

ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރްޓީއެލް)ގެ ދަށުން، މާލޭގައި ދެމުން އަންނަ މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ބަސް ސްޓޮޕް ހިޔާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނޮވެމްބަރު އެއްވަނަ ދުވަހު ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް, އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ހުރިހާ ބަސް ސްޓޮޕްތައް ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމަށްޓަކައި މާލެސިޓީ ކައުންސިލާ ވާހަކަދެއްކިކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ ބަސް ސްޓޮޕް ހިޔާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނޮވެމްބަރު އެއްވަނަ ދުވަހު ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ބަސް ސްޓޮޕް ހިޔާކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ދިނުމުން ސިޓީ ކައުންސިލުން އަމިއްލައަށް އެކަން ކުރަން ބޭނުންވީކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބަސް ސްޓޮޕް ހިޔާކުރަން އެދުމުންވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން އަމިއްލައަށް އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާތީވެ، ސާމާނު ދިނުމުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަރުކުރާގޮތަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮންމެ ބަސް ސްޓޮޕަކަށް ބޭނުންވާ ހިޔާ ފެބްރިކޭޓްކުރުމަށްފަހު، ޑިސެމްބަރު މަސް ދެބައިވުމުގެކުރިން ކުރިން ހަވާލުކުރާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލަށް އިތުރު މީހުންނާއި އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންވާނަމަ އެކަމުގައިވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިނީ ބަހުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް 4500އާ 5000އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މާލެތެރޭގައި މީހުން ދަތުރުކުރާކަމަށާއި، ރޫޓެއް އިތުރުކުރެވިއްޖެނަމަ ފަސޭހަވެގެންދާނެކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މަޖީދީމަގުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މަޖީދީމަގު މެދުތެރެއަށް އަރައިފިނަމަ ހެންވޭރުން ވަށާލުމަށްފަހު އަމީނީމަގުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ދެވޭތީ، ދަތުރު ދިގުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ގަޑިން ގަޑިޔަށް ބަރާބަރަށް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ