ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 16:39
ދިރާގު ފުޓުބޯޅަ އީދު ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުން
ދިރާގު ފުޓުބޯޅަ އީދު ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުން
ދިރާގު
ދިރާގު ފުޓުބޯޅަ އީދު ކެމްޕެއިން
ދިރާގު ފުޓުބޯޅަ އީދު ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކޮށްފި
 
މި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން، ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ބޮޑު ތިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދާނެ

"ދިރާގު ފުޓުބޯޅަ އީދު" ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

މި ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެެއްގައެވެ.

ދިރާގުން ކުރިއަށްގެންދާ "ފުޓުބޯޅަ އީދު" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ބޮޑު ތިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ތިން ޕްރޮމޯޝަނަކީ:

  • ޖެހީ ލިބުނީ ޖީބީ: މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް އެ ކަސްޓަމަރަކު ސަޕޯޓުކުރާ ޓީމް ގޯލެއްޖެހުމުން ހިލޭ 1ޖީބީ ޑޭޓާ (ކޮންމެ މެޗަކަށް ޖުމްލަ 5ޖީބީ ޑޭޓާއާ ހަމައަށް) ލިބޭނެއެވެ. ހިލޭ ޑޭޓާ ހޯދުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް، ސަޕޯޓުކުރާ ޓީމް ރެޖިސްޓަރކުރެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް ޓީމް ރެޖިސްޓަރކުރެވޭނީ އެއްފަހަރުއެވެ.
  • މެޖިކް ޑޭޓާ: 350 ރުފިޔާއަށް 25ޖީބީ ލިބޭ މި އެޑް-އޮން އެކްޓިވޭޓްކުރާ ހުރިހާ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ރެންޑަމްކޮށް %100އާ ހަމައަށް ހިލޭ އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭނެއެވެ. އަދި މި ޑޭޓާ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
  • ޑަބަލް ޑޭޓާ: މި ކެމްޕެއިން މުއްދަތުގައި މޮބައިލް ޕޯސްޓްޕެއިޑް، މޮބައިލް ބްރޯޑްބޭންޑް އަދި ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ވަކި ޑޭޓާ ބޫސްޓަރތަކެއް ނެގުމުން، އެއް އަގެއްގައި ހިލޭ، ދެގުނަ ޑޭޓާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށްދާ މުއްދަތުގައި ދިރާގުގެ ޓްވިޓަރ، އިންސްޓަގްރާމް އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖުތަކުގައި ކޮންމެ ހަފުތާއަކުވެސް ޚާއްސަ ލަކީޑްރޯއެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

"ގެސް ދަ ޕްލޭޔަރ؟"ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ކުއިޒްގައި ބައިވެރިވެގެން ކޮންމެވެސް 5 ނަސީބުވެރިއަކަށް 3000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި މި ފަސް ބުރުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 އަދި ފީފާ 23 ގޭމެއްވެސް ދިރާގުން ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން "ދިރާގު ފުޓުބޯޅަ އީދު"ގެ ޚާއްސަ ވައިބަރ އަދި ޓެލެގްރާމް ސްޓިކަރ ޕެކެއްވެސް ދިރާގުން ވަނީ ފަރުމާކޮށްފައެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ދިރާގުގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ އެޑްވަރޓައިޒިންގ، ހަސަން ޝާރިހް ވިދާޅުވީ، އަންނަ ހަފުތާގައި ގަތަރުގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފޯރިގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާ އިވެންޓެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ކުޅިވަރު އީދާގުޅިގެން "ދިރާގު ފުޓުބޯޅަ އީދު" ލޯންޗުކުރުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި މި ކެމްޕެއިންގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި އޮފަރތަކުގެ ޒަރީއާއިން ބޭނުންވަނީ މި މުބާރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފުޓުބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭންކަމަށެވެ.

"ދިރާގު ފުޓުބޯޅަ އީދު"ގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއެކު އެކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ މި ކުލަގަދަ ކުޅިވަރު އީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ހަމައަށް ގެނެސްދީ، ތަފާތު ގިނަ އައު އޮފަރތައް ހެޔޮ އަގުގައި ގެނެސްދިނުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް