ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 19:09
ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް އަންޑްރޭ ޑޫޑާ
ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް އަންޑްރޭ ޑޫޑާ
ރޮއިޓާސް
ޕޮލެންޑަށް މިސައިލެއް ވެއްޓުން
ޕޮލެންޑަށް ވެއްޓުނު މިސައިލަކީ ޔޫކްރެއިން އެއަރ ޑިފެންސްގެ މިސައިލެއް: ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް
 
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންވެސް ވަނީ މިއީ ރަޝިއާއިން ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ނޭޓޯ އިންވެސްވަނީ މިއީ ރަޝިއާއިން ގަސްތުގައި ޕޮލެންޑަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ބުނެފައި
 
ޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ ޕޮލެންޑްގެ އަވަށަކަށް އަމާޒުވި މިސައިލަކީ ރަޝިއާގެ މިސައިލެއް ނޫނަސް ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުކޮށް އެގައުމުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ ރަޝިއާއިން ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް

ޕޮލެންޑްގެ އަވަށަކަށް ވެއްޓުނު މިސައިލަކީ ޔޫކްރެއިން އެއަރ ޑިފެންސްގެ މިސައިލެއް ކަމަށް ބެލެވޭކެމަށް ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް އަންޑްރޭ ޑޫޑާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޑަރާ ކައިރީގައި އޮންނަ ޕޮލެންޑްގެ އަވަށަކަށް ވެއްޓުނު މިސައިލަކީ ރަޝިއާއިން ގަސްތުގައި ޕޮލެންޑަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާއެއްކަމަށް ބުނެވޭނެ އެއްވެސް ހެތްކެއް ނެތްކަމަށްވެސް ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މިސައިލް ހަމަލާގައި އެއަވަށުގައި ދިރިއުޅެއްމުންދިޔަ ޕޮލެންޑްގެ ދެ ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާއިރު، ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޕޮލެންޑުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ ގައުމުގައި ހުންނަ ރަޝިޔާގެ އެމްބެސެޑަރު ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޕޮލެންޑުގެ އަސްކަރިއްޔާ ތައްޔާރީ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާއިރު، ނޭޓޯ މެމްބަރު ގައުމުތަކާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމާ މެދުވެސް މަޝްވަރާތައް ކުރެވިގެންދިޔައެވެ.

ނޭޓޯގެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން، ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމުތަކުގައި ހިމެނޭ އެއް ގައުމަކަށް ހަމާލާއެއް އަމާޒުވިޔަސް، ހުރިހާ މެންބަރު ގައުމުތަކުން އެ ހަމަލާ ދިން ގައުމާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ލިބިފައިވާ މައުުލޫމާތުތަކަށް ބަލައި މިކަން އެގޮތަށް ކުރުން މުހިންމު ނޫން ކަމަށް ޕޮލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިސައިލް ހަމަލާގެ ތަހުގީގުކުރަމުންދާއިރު، ޕޮލެންޑްގެ ރައީސްއެކޭ އެއްފަދައިން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންވެސް ވަނީ މިއީ ރަޝިއާއިން ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނޭޓޯ އިންވެސްވަނީ މިއީ ރަޝިއާއިން ގަސްތުގައި ޕޮލެންޑަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ނޭޓޯއިން ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެސަރަހައްދުގައި އެއަރ ޑިފެންސް ވަރުގަދަކުރުމަށް ދެ މެމްބަރު ގައުމަކުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އެސަރަހައްދުގައި 'ނޯ-ފްލައިންގ' ޒޯނެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ރަޝިއާއާ ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކާ ދެމެދު ސީދާ ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާންޖެހިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ޖަރުމަނުން ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ޕޮލެންޑްގެ އަވަށަކަށް އަމާޒުވި މިސައިލަކީ ރަޝިއާގެ މިސައިލެއް ނޫން ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުކޮށް އެގައުމުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ ރަޝިއާއިން ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް