ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 11:40
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން ވާހަކަދެއްކުމުން ޔޫކްރެއިންގެ ތައުރީފު
 
ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ރަޝިއާއިން ދެމުންދާ އިންޒާރުތަކަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ޗައިނާއިން ސިފަކޮށް އެކަންކަމަށް ތާއިދުނުކުރާކަން ހާމަކުރުމުން އެކަން ބަލައިގަންނަކަމަށް
 
ޗައިނާގެ ޕްރިމިއަރ ވަނީ ރަޝިއާއިން ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރަން ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށްބުނެ ބިރުދައްކަމުން ދިއުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަންކުޑަ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ޗައިނާގެ ރައީސްވެސް ވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައަކީ ކޮށްގެންވާނެ ހަނގުރާމައެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށްބުނެ ރަޝިއާއިން ދެމުންދާ އިންޒާރުތަކާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން ވާހަކަދެއްކުމާއެކު ޔޫކްރެއިންގެ ތައުރީފު އެގައުމަށް އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިއާއިން ދެމުންދާ އިންޒާރުތަކަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ޗައިނާއިން ސިފަކޮށް އެގައުމުންވެސް އެކަންކަމަށް ތާއިދުނުކުރާކަން ހާމަކުރުމުން އެކަން ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ޕްރިމިއަރ ލީ ކެޒިއަންގް ވަނީ ރަޝިއާއިން ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރަން ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށްބުނެ ބިރުދައްކަމުން ދިއުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަންކުޑަ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލީ ވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ބިރުދެއްކުމަކީ ޒިންމާދާރުކަންކުޑަ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިނުވާނެ ގޮތަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންގޕިންގ އާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ބައްދަލުވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު، މި ބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާގެ ރައީސްވެސް ވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައަކީ ކޮށްގެންވާނެ ހަނގުރާމައެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައާ ގުޅުވައިގެން ރަޝިއާއިން ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަގޮތަކަށް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށްބުނެ ރަޝިއާއިން ވާހަކަދައްކަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތު ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އަދި ރަޝިއާއިން ވަނީ ހުޅަނގުން އެފަދަ އިންޒާރުތައް ދެމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތުވެސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް