ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 07:41
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިއާ އަހުމަދު ދީދީއަށް އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރގެ ފަރާތުން ވަނީ "ޝުކުރުގެ ފިލާ" އަރުވާފައި
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިއާ އަހުމަދު ދީދީއަށް އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރގެ ފަރާތުން ވަނީ "ޝުކުރުގެ ފިލާ" އަރުވާފައި
އެމްއެންޑީއެފް
ސިފައިންގެ މެރިން ކޯރ
މެރިން ކޯރ އިން ދިން ޝުކުރުގެ ފިލާ މިނިސްޓަރަށް އެތައް ގޮތަކުން ޚާއްސަ
 
މި ޝުކުރުގެ ފިލައަކީ މި ހަތަރު އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތް ބަޔަކު ބަލައިގެންފިކަމުގެ ނަމޫނާއެއް
 
މެރިން ކޯރ އަކީ އަބަދުވެސް އެކުއެކީގައި އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޮޑީއެއް
 
މި އެވާރޑް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރ އުފެދުނުތާ 13 އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި ބޭއްވި "މެރީންސް ޑޭ" ހަފުލާގައި ވަނީ ޚާއްސަ އެވޯޑެއް ވެސް މެރިން ކޯރގެ ފަރާތުން ދީފައެވެ. އެއީ މެރިން ކޯރގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ވަކި މިންގަނޑަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު، ޝަރުތުތަކެއް ހަމަވެގެންދެވޭ ޝުކުރުގެ ފިލައެކެވެ. އެ ފިލާ ސިފައިންގެ މެރިން ކޯރ އިން ދެއްވާފައިވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއަށެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ދިފާއީ ވަޒީރުކަމުގެ މަޤާމުގައި އެކި ބޭފުޅުން ތިއްބަވާފައިވާއިރު، މެރިން ކޯރއިން މި އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަރާތަކަށް ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވެގެން ދިޔުމަކީ ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

މިނިސްޓަރު މާރިޔާއަކީ ސިޔާސީ ގޮތުންވެސް ތަފާތު އެކި ޚިދުމަތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިއީ ސިޔާސީ ބޮޑު ޕާޓީއެއްގެ ޗެއަރޕަރސަން ކަމުން ފެށިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގައި އަދާ ކުރެއްވި ދައުރުގެ އިތުރުން، ވަޒީރެއްގެ މަޤާމަށް ފައި ހަމަކުރުމާއި ދޭތެރޭގައި ޚިދުމަތެއްގެ އަގުވަޒަން ކޮށްގެން މިނިސްޓަރު އެންމެ އުފާފުޅުވީ ފަހަރެވެ.

މި ފިލައަކީ އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މެރިން ކޯރގެ ފަރާތުން ދިން ޚާއްސަ ފިލައެކެވެ.

Advertisement

މެރިން ކޯރ އަކީ އަބަދުވެސް އެކުއެކީގައި އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޮޑީއެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ޝުކުރާއި ލޯބި އަބަދުވެސް ލިބޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެގޮތަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެވިގެންދާނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންކަމަށް ދުވަހަކުވެސް ހީފުޅެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެމެރިކާ ފަދަ ޤައުމަކުން އެވޯޑެއް ލިބިވަޑައިގެން ވެވަޑައިގެންނެވި އުފަލަށްވުރެ މި ޝުކުރުގެ ފިލާ މިނިސްޓަރަށް ޚާއްސަވެގެެން ދަނީ އެ ސަބަބާހުރެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ސިފަ ކުރައްވާ ގޮތުގައި މެރިން ކޯރ އިން އެރުވި ޝުކުރުގެ ފިލަޔަކީ މި ހަތަރު އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތް ބަޔަކު ބަލައިގެންފިކަމުގެ ނަމޫނާއެކެވެ. މިއީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް މިނިސްޓަރަށް އެތައް އަސަރެއް ކުރުވި، އަދި ޚާއްސަ ފިލައެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެ ޝުކުރުގެ ފިލައަކީ މިނިސްޓަރަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފިލައެއް ނަމަވެސް، އެއީ ހަގީގަތުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ.

މެރިން ކޯރ އަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އެއްގަމުގެ ބާރެވެ. އެގޮތުން އަސްކަރިއްޔާގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި އަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ބަޔަކީ މެރިން ކޯރ އެވެ.

މީގެ 35 އަހަރު ކުރިން ޓާސްކް ފޯސް ޔުނިޓެއްގެ ގޮތުގައި އުފެދުނު މި ޔުނިޓު 1990ގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުއިކް ރިއެކްޝަން ފޯރސް އެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމުކުރެވި، އަދި އޭގެފަހުން މިހާރު މިވަނީ ފުރިހަމަވެފައިވާ މެރިން ކޯރ އެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުވެގެން ގޮސްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް