ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 12:50
ސެބަސްޓިއަން ފިލޮރަމޯ
ސެބަސްޓިއަން ފިލޮރަމޯ
ޓްވިޓަރ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ލޯފަން ކުއްޖަކު ތައްޔާރުކުރި، ލޯފަން ކުދިންނަށް ދެނެގަންނަން އެނގޭނެ، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސްޓިކާތަކެއް
 
ސެބަސްޓިއަން ކުރި މަސައްކަތަކީ ބްރެއިލް ޓައިޕްރައިޓަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ގައުމާއި ކުޅުންތެރިންގެ ނަން ލިޔުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް އަބަދުވެސް ތަފާތު ކަންކަން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން ފެނިގެންދިޔައީ ބްރެޒިލްގެ ކުދިބަޔަކު އެ ގައުމުގެ ފަގީރު ކުދިންނަށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސްޓިކާ ޕެކު ހަދިޔާކުރާ މަންޒަރެވެ. އަގުބޮޑު ސްޓިކާ ޕެކު ގަތުމަށް ދަތިވެފައިވާ ކުދިނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފެށި މަސައްކަތަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު އެއް ކަންތަކެވެ.

މިފަހަރުވެސް މިއީ ސްޓިކާއެއްގެ ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ތަފާތު ވާހަކައެކެވެ. ވެނެޒުއެލާއަށް އުފަން ސެބަސްޓިއަން ފިލޮރަމޯގެ މަސައްކަތުގެ ވާހަކައެވެ. ލޮލަށް ފެނުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ މި ކުއްޖާގެ ކުޅަދާނަ އަދި ކާމިޔާބު މަސައްކަތުގެ ވާހަކައެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތަކީ ލޮލަށް ފެނުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ އެހެން ކުދިންނަށް ވެސް، ޓީމުތަކާއި ކުޅުންތެރިން ދެނެގަންނާނެ ގޮތެއް ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. އެކަމުގެ ޚިޔާލު އޭނާއަށް ދިނީ އޭނާގެ ބައްޕަކަމަށް ސެބަސްޓިއަން ބުންޏެވެ.

ސެބަސްޓިއަން ކުރި މަސައްކަތަކީ، ބްރެއިލް ޓައިޕްރައިޓަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ގައުމާއި ކުޅުންތެރިންގެ ނަން ލިޔުމެވެ. އެއަށްފަހު ސިލިކޯން ބޭނުންކޮށްގެން އަލްބަމެއް ހަދަނީއެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނީ ބައްޕަގެ އިތުރުން އާއިލާގެ އެހެން މެމްބަރުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ މަސައްކަތުގެ މަގުސަދަކީ ލޯފަން ކުދިންނާމެދު މުޖުތަމުގެ މީހުން ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުކުރުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސެބަސްޓިއަން ބުނީ އޭނާ ތައްޔާރުކުރީ އާޖެންޓީނާގެ ސްޓިކާކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީއަކީ އޭނާ އެންމެ ސަޕޯޓުކުރާ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވުމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، މުޖުތަމައުގައި މީހުންގެ ފަރާތުން ލޯފަން ކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން ލިބޭތީވެސް އުފާވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގެ ގިނަ ފިހާރަތައް ހުންނަނީ ލޯފަން ކުދިންނަށް ވަދެވޭނެހެން ރޭމްޕް ހަދާފައިކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ލިފްޓުތަކުގައިވެސް ހުންނަނީ ބްރެއިލްކޮށްފައިކަމަށާއި، ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ފާޚާނާއާއި ފިރިހެނުންގެ ފާޚާނާ ވަކިކުރުމަށްވެސް ބްރެއިލްކޮށްފައި ހުންނަކަމަށެވެ.

ސެބަސްޓިއަންގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ބުނީ، އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ސެބަސްޓިއަންއަކީ އެންމެ 7 މަހުގައި ވިހޭ ކުއްޖެއްކަމަށެވެ. އޭނާ އުފަންވިއިރުވެސް ލޮލުގެ ފެނުން ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ސެބަސްޓިއަންގެ ބައްޕަ ބުނީ ލޮލަށް ފެނުމުން މަހުރޫމުވެފައި ވީނަމަވެސް، އާންމު ދިިރިއުޅުމުގައި އޭނާއަށް އެކަން މާ ބޮޑަށް އިހުސާސްނުވާކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާ އެދޭ ކަމަކީ، ކޮށްދެވެން އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އެކަމެއް ކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް